Eesti artiklite andmebaasi INDEX SCRIPTORUM ESTONIAE põhimäärus

Kinnitatud Eesti Raamatukoguvõrgu Konsortsiumi
üldkoosolekul 9.05.2018

ÜLDSÄTTED

1. Eesti artiklite andmebaasi Index Scriptorum Estoniae (edaspidi andmebaas) asutaja ja pidaja on MTÜ Eesti Raamatukoguvõrgu Konsortsium (edaspidi ELNET).

2. Andmebaas on ELNETi liikmete ja partnerite raamatukogudes (edaspidi liikmesraamatukogud) bibliografeeritud väljaannete kirjete elektrooniliselt talletatud andmekogu. Andmebaasi eesmärk on Eesti artiklite bibliograafilise ja normandmestiku koondamine ühtsesse korrastatud andmekogusse ja sellele avaliku juurdepääsu võimaldamine.

3. Andmebaas on avalik ja tasuta kättesaadav. Andmebaasi andmestik on avalikus võrgus vabalt kättesaadav ja kasutatav Creative Commonsi litsentsi CC0 – No Rights Reserved alusel.

4. Andmebaasi ametlik nimi on „Eesti artiklite andmebaas Index Scriptorum Estoniae“, ametlik lühendatud nimi „Eesti artiklite andmebaas ISE“. Mitteametlikes olukordades ja dokumentides võib kasutada ka nime „Artiklite andmebaas ISE“ või „ISE“. Andmebaasi nimi inglise keeles on „Database of Estonian Articles Index Scriptorum Estoniae“, lubatud on ka lühema variandi „Database of Estonian Articles ISE“ kasutamine.
Raamatukogu teemabaasi (vt punkt 10) nime andmebaasis määrab vastav raamatukogu.

5. Andmebaasi visuaalse identiteedi määravad logo, logotüüp, tunnusvärvid ja tüpograafia (vt lisa 1). Raamatukogude teemabaasidel on oma nimi ja visuaalne identiteet, mille üle otsustab vastava teemabaasi eest vastutav liikmesraamatukogu (vt lisa 1).

ANDMEBAASI KOOSTAMINE

6. Andmebaasi koostamiseks kasutatakse tarkvarafirma Innovative Interfaces Inc. integreeritud raamatukogusüsteemi Millennium (Local Reference Database moodul) (edaspidi tarkvara). Tarkvara kasutamise kohta sõlmitakse ELNETi liikmete ja partneritega eraldi lepingud.

7. Tööd andmebaasi koostamisel korraldab ELNETi andmebaasi ISE haldur koos andmebaasi ISE töörühmaga.

8. Kirjete koostamise alused.

8.1. Andmebaasi koostamisel järgitakse lisas 2 toodud Ühiste kirjete kasutamise korda ja bibliografeerimise põhimõtteid.

8.2 Kirjete koostamise aluseks on rahvusvahelised kirjereeglid ISBD, angloameerika kataloogimisreeglid AACR2, elektron¬kataloogimise vorming MARC21, UDK liigitussüsteem, Eesti märksõnastik (EMS) ning ELNETi töörühmade juhendid ja muud kokkulepped.

9. Andmebaasi kirjed jagunevad ISE teemabaasidesse sisu järgi, mis on määratud UDK alusel. Kirjed võivad kuuluda samaaegselt mitmesse teemabaasi. Andmebaasis on järgmised ISE teemabaasid:

  • ISE haridus
  • ISE humanitaaria
  • ISE keel ja kirjandus
  • ISE kunst, muusika, teater, film
  • ISE ühiskonnateadused
  • ISE tehnika, tööstus, ehitus, IT
  • ISE sport, turism, vaba aeg
  • ISE meditsiin ja tervishoid
  • ISE maamajandus ja keskkond
  • ISE loodus- ja täppisteadused

10. Samas keskkonnas on liikmesraamatukogudel õigus luua ka oma teemabaase, mis võivad kirjeldada peale artiklite ka muid teaviku laade (sh monograafiaid). Raamatukogude teemabaasides sisalduvad artiklikirjed lisatakse ka ISE teemabaasidesse ja artiklikirjete ühisotsingusse, monograafiate ja üliõpilastööde kirjeid ühisotsingusse ei lisata.

ÕIGUSED JA KOHUSTUSED ANDMEBAASI HALDAMISEL

11. ELNET kohustub:

– installeerima, haldama, arendama, turvama ja vajadusel uuendama andmebaasi pidamiseks vajalikku keskset tarkvara ning riistvara,
– tegema andmebaasi andmetest regulaarselt varukoopiaid,
– pidama koosseisus andmebaasi haldurit,
– tagama liikmesraamatukogudele tööks vajalike juhendite olemasolu,
– koostama ja avaldama andmebaasi kasutusjuhendeid.

12. Liikmesraamatukogud kohustuvad:

– sisestama andmeid vastavalt põhimääruse punktis 8 toodud nõuetele,
– andma õigused andmebaasis andmete lisamiseks, muutmiseks ja kustutamiseks selleks volitatud töötajatele,
– volituste lõppemisel peatama töötaja õigused juurdepääsuks andmebaasile,
– tagama andmebaasi turvalisuse oma volituste piires,
– nimetama oma esindaja(d) ELNETi andmebaasi ISE töörühma,
– täitma ELNETi töörühmade juhendeid ja kokkuleppeid.

ANDMEBAASI RAHASTAMINE

13. Andmebaasi haldamiseks vajaliku keskse riist- ja tarkvara litsentsi- ja hoolduskulud katab ELNET riigieelarvest saadud ning liikmesraamatukogude eelarvetest laekunud tulude abil.

14. Raamatukogude teemabaaside loomise ja arendamisega seotud kulud katab vastutav liikmesraamatukogu.

15. ELNET peab andmebaasi pidamise kulude kohta Raamatupidamise seaduses ettenähtud korras arvestust ja annab selle kohta aru liikmetele ja partneritele ning sihtfinantseerimise ulatuses Haridus- ja Teadusministeeriumile.

LISAD

Lisa 1. Visuaalne identiteet (pdf)
Lisa 2. Ühiste kirjete kasutamise kord ja bibliografeerimise põhimõtted (pdf)