MTÜ Eesti Raamatukoguvõrgu Konsortsium


Kinnitatud üldkoosolekul 21. mai 2015

MISSIOON

Eesti Raamatukoguvõrgu Konsortsium (edaspidi ELNET Konsortsium) algatab ja koordineerib Eesti teadusraamatukogude ja teiste informatsiooni koguvate, vahendavate ja säilitavate asutuste ning organisatsioonide ühistööd, arvestades infosüsteemide ja e‑teenuste arendamisel lõppkasutaja vajadusi.

VISIOON

ELNET Konsortsium on juhtiv ekspert elektrooniliste raamatukoguteenuste arendamisel Eestis ning arvestatav koostööpartner Euroopa infoteenuste arengus.

HETKESEIS

ELNET Konsortsium on 1996. a moodustatud mittetulundusühing.

Oma töös juhindub konsortsium mittetulundusühingute seadusest ja oma põhikirjast. Konsortsiumi kõrgeim organ on üldkoosolek ja juhtorgan on juhatus. ELNET Konsortsium juhib koostööprojekte teiste Eesti teadusinformatsiooniga tegelevate asutuste ja organisatsioonidega.

ELNET Konsortsiumi peamised tegevusvaldkonnad on:

a) ühise raamatukogusüsteemi MILLENNIUM/SIERRA ning sellel põhinevate e-kataloogi ESTER ja Eesti artiklite andmebaasi ISE haldamine ja arendamine,

b) Eesti märksõnastiku (EMS) haldamine ja arendamine,

c) koostöös raamatukogudega infosüsteemide arendamine, juurutamine, standardite ja juhendmaterjalide väljatöötamine,

d) elektroonilise teadusinformatsiooni ühishangete koordineerimine,

e) liikmesraamatukogude nimel läbirääkimiste pidamine e-teenuste arendamiseks.

Ühise infosüsteemi loomise ja arendamisega tegeleb ELNET Konsortsium oma asutamisest alates. Konsortsiumi raamatukogud kasutavad integreeritud raamatukogusüsteemi MILLENNIUM/SIERRA (omanik­firma Innovative Interfaces Inc.). Ühiselt hallatakse ja arendatakse andmebaase: e‑kataloogi ESTER (www.ester.ee), Eesti artiklite andmebaasi Index Scriptorum Estoniae (ise.elnet.ee) ja Eesti märksõnastik (ems.elnet.ee). Seisuga 01.01.2015 osaleb konsortsiumi töös viisteist raamatukogu. Koostöölepingute alusel liikmesraamatukogudega on infosüsteemis kättesaadavad ka mõned väiksemad kogud.

Konsortsiumi kodulehel on kõigile Eesti raamatukogudele kättesaadavad konsortsiumis  koostatud kataloogimisjuhendid.

1998. aastast koordineerib ELNET Konsortsium elektroonilise teadusinformatsiooni ühishankeid. Regulaarselt toimuvad andmebaaside katsetused ja läbirääkimised võimalike ühishangete tellimiseks. Tellimuste rahastamine toimub Haridus-ja Teadusministeeriumiga sõlmitud lepingu kohaselt.

2003. aastast koostatakse ELNET Konsortsiumis Eesti digiteeritud ajalehtede andmebaasi DEA. Konsortsium tegeleb andmebaasi riistvara ja tarkvarakeskkonna haldamisega, sisu loovad andmebaasi koostamises osalevad raamatukogud. Keskkonda edasi ei arendata ja pratnerraamatukogud kasutavad ainestut uute teenuste loomisel. Edaspidi on konsortsiumi osaks digiteerimistegevuse kaardistamine konsortsiumi liikmesraamatukogudes ning digiteerimisel ja digitaalse informatsiooni säilitamisel rakendatavate põhimõtete ja reeglite, nn tegevusstandardite väljatöötamine.

2009. aastast koostatakse Eesti märksõnastikku (EMS), kõiki ainevaldkondi hõlmavat tesauruse struktuuriga märksõnastikku erilaadiliste teavikute eesti­keelseks märksõnastamiseks ja infootsinguks. Algselt infosüsteemi töö korraldamise optimeerimiseks loodud andmekogust on saanud oluline teenus Eesti mäluasutustele.

2010.a. alustati Eesti teaduse infrastruktuuride teekaardi raames projekti „Eesti e-varamu ja kogude säilitamine (esimene etapp) raames ühisotsingu portaali (edaspidi: e-varamu portaal) loomist. 2014.aastast alustati koostöös tarkvara tarnijaga Fraunhofer Gesellchaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V portaali tööle rakendamist. Portaali eesmärgiks on pakkuda võimalust leida ühest kohast eri teadus-ja mäluasutuste informatsiooni.

ELNET Konsortsium teeb koostööd mitme rahvusvahelise organisatsiooniga:

 • eIFL (Electronic Information for Libraries) Konsortsium, liige alates 2005, koostööd on organisatsiooniga tehtud alates 1999 aastast;
 • IUG (Innovative Users Group) – firma Innovative Interfaces tarkvaratoodete kasutajate rahvusvaheline grupp, liige alates 1998;
 • Nordic IUG - firma Innovative Interfaces tarkvaratoodete kasutajate Põhja- ja Baltimaade grupp, koostööd tehakse alates 2003;
 • SVUC (Scandinavian Virtual Union Catalogue) – koostööleping tasuta kopeerkataloogimise võimaldamiseks sõlmiti aastal 2006.

STRATEEGILISED EESMÄRGID

1. Teaduse, kultuuri ja hariduse toetamine raamatukogude ühistegevuse kaudu.

2. Kõrgetasemelise ühistegevuse korraldamine, tagades liikmete rahulolu ja ressursside kokkuhoiu.

3. Innovatiivsete lahenduste pakkumine kasutajate rahulolu tagamiseks.

 

MEEDE 1   INFOSÜSTEEM JA TEENUSED

Ühise infosüsteemi ja e-teenuste arendamine raamatukogude ja nende lõppkasutajate vajaduste paremaks rahuldamiseks.

 • Kasutatakse integreeritud raamatukogusüsteemi MILLENNIUM/SIERRA uusimat versiooni ja võimalusel osaletakse uute versioonide testimisel.
 • Analüüsitakse ja hinnatakse raamatukogusüsteemi tarkvara tarnijafirma võimekust infosüsteemi arendamisel lähtuvalt konsortsiumi raamatukogude arenguplaanidest. Kogutakse analoogset ekspertteadmist ka teiste konkureerivate tarkvarasüsteemide kohta.
 • Seoses e-kataloogi ESTER varasemate Tallinna ja Tartu andmebaaside liitmisega korraldatakse ühistööna kirjete toimetamine ühises andmebaasis.
 • Infosüsteemis efektiivsemalt töötamiseks koostatakse juhendmaterjale ja viiakse läbi koolitusi liikmesraamatukogude töötajatele.
 • Luuakse ühine veebipõhine kasutajaks registreerimise ja autentimise süsteem (sh ka ID‑kaardi ja mobiil‑ID rakendused).
 • Infosüsteemi optimaalsemaks toimimiseks luuakse Eesti märksõnastiku kõrvale ka nimenormandmete andmebaas.
 • Leitakse efektiivsemad lahendused konsortsiumi andmebaaside (e‑kataloog, artiklite andmebaas, normandmete andmebaasid) liidestamisel digitaalarhiividega (sh rakendatakse OpenURL-lahendusi) ja liikmes-/partnerraamatukogudes loodavate infosüsteemidega (nt. artiklite andmebaasi ISE puhul Rahvusraamatukogus loodud Digari  Eesti ajalehtede portaaliga).
 • Tegeletakse lahenduste leidmisega võimaldamaks konsortsiumi andmebaaside mugavat kasutamist mobiilsetes seadmetes.
 • Ühiselt uuritakse RFID-tehnoloogiaid ja lepitakse kokku standardites / soovitustes / Eesti raamatukogude jaoks.
 • Töötatakse aktiivselt selle nimel, et konsortsiumi andmebaasid oleksid kaasatud võimalikult paljudesse relevantsetesse portaalidesse, ühisotsingu lahendustesse ja otsimootorite indeksitesse.
 • Vastavalt liikmete ettepanekutele töötatakse välja täiendavaid infoteenuseid.
 • Jätkatakse raamatukogude digiteerimisalase tegevuse kaardistamist ning digiteerimisel ja digitaalse informatsiooni säilitamisel rakendatavate põhimõtete ja reeglite, sh ühise seisukoha kujundamist autoriõigusest.
 • Arendatakse koostööd informatsiooni tootvate, vahendavate ja säilitavate asutustega, sh järgmistel suundadel:
  • MARC-kataloogimine ja kopeerkataloogimine,
  • kaanepiltide jm täiendava informatsiooni lisamine e‑kataloogi,
  • digiteerimine ja digitaalse informatsiooni säilitamine.
 • Tehakse aktiivselt koostööd ülikoolidega teenuste väljatöötamisel e‑õppe toetamiseks, kasutades infosüsteemi uusi tehnoloogilisi võimalusi.
 • Tehakse koostööd üliõpilastega , sh  õppevideode  loomiseks,  e-kataloogi ikoonide kujundamiseks ning javascriptide kirjutamiseks.
 • Koostatakse halduri käsiraamat infosüsteemi ESTER kasutamise hõlbustamiseks.
 • E-varamu portaali juurutamine ja jätkusuutliku rahastamise tagamine.
 • Tehakse koostööd e-varamu portaali partnerite leidmiseks, et portaali kaudu oleks kättesaadav  võimalikult suur hulk nii kodu- kui ka välismaiseid andmebaase.

MEEDE 2   E-TEADUSINFO

Elektroonilise teadusinformatsiooni ühishangete korraldamine liikmete ressursside otstarbekama kasutamise tagamiseks.

 • Monitooritakse ja testitakse huvipakkuvate andmebaaside ja e‑teadusväljaannete pakette ning sõlmitakse nende kirjastajatega võimalikult soodsate tingimustega kasutuslepinguid.
 • Sõlmitakse rahvusvahelisi koostöölepinguid ühishangete korraldamiseks.
 • Korraldatakse kasutajakoolitusi ja viiakse läbi uute andmebaaside esitlusi.

MEEDE 3   ORGANISATSIOON

Konsortsiumi kui organisatsiooni tugevdamine oma tegevuse jätkusuutlikkuse ja tulemuslikkuse tagamiseks.

 • Tagatakse organisatsiooni administratiivse võimekuse vastavus käimasolevate projektide mahuga.
 • Tehakse taotlusi täiendava rahastamise saamiseks nii  Eesti arendustegevust toetavatest fondidest,  võimalusel ka Euroopa struktuurifondidest.
 • Arendatakse organisatsioonikultuuri.

TULEMUSED 2018

 • Kooskõlas firma Innovative Interfaces arendustegevusega on kasutusele võetud integreeritud raamatukogusüsteemi  versioon, mis vastab kõige paremini lugejate nõudlusele.
 • Konsortsiumi infosüsteemi  ja andmebaaside majutamiseks kasutatav riistvara on ajakohaselt uuendatud ja hoolduslepingute alusel korras hoitud, toimib nõuetekohane andmete varundus.
 • Tehakse koolitusi vastavalt konsortsiumis koostatud tegevuskavale. Toimub süsteemihaldurite pidev täiendõpe.
 • E‑kataloogis ESTER on kasutusele võetud uued teenused:
  • ühine veebipõhine kasutajate registreerimis- ja autentimissüsteem (sh ka ID‑kaardi ja mobiil‑ID rakendused),
  • kaanepiltide jm lisainfo kuvamine,
  • rakendused mobiilsetele seadmetele.
 • Leitud on võimalused ühisotsinguks konsortsiumi hallatavates bibliograafilistes andmebaasides.
 • On koostatud ja konsortsiumi kodulehel avaldatud soovitused  RFID-tehnoloogia kasutamise kohta Eesti raamatukogude jaoks.
 • Töörühmades on koostatud ja uuendatud infosüsteemis töötamiseks vajalikud dokumendid, sealhulgas normikirjete koostamise juhendid. Andmebaasides on tagatud korrektne normandmete kasutamine.
 • Konsortsiumi raamatukogude ühistööna on loodud ja avalikult  kättesaadavaks tehtud nimenormandmete andmebaas, millest on kujunenud oluline infoallikas mäluasutustele nii Eestis kui ka väljaspool Eestit.
 • Konsortsiumi bibliograafiliste andmebaaside (e‑kataloogid, artiklite andmebaas) liidestamisel digitaalarhiividega on rakendatud OpenURL.
 • Kõigis konsortsiumi andmekogudes on rakendatud rahvusvaheliselt tunnustatud andmevahetusvorminguid (MARC21, SKOS jt).
 • Konsortsium on institutsionaalne kontakt Eestis rahvusvahelisele UDK Konsortsiumile.
 • Ühtlustamaks andmesisestuse kvaliteeti raamatukogudes ja tõstmaks andmevahetuse efektiivsust, on konsortsiumi kodulehel avalikustatud laiemale erialaringkonnale huvipakkuvad konsortsiumis koostatud juhendmaterjalid.
 • On olemas täielik ülevaade digiteerimistegevusest Eesti raamatukogudes. Juurdepääsu digiteeritud materjalidele võimaldatakse ka konsortsiumi hallatavate bibliograafiliste andmebaaside (e-kataloogi ESTER ja artiklite andmebaasi ISE) vahendusel.
 • E-varamu portaali töö on käivitunud 2015.a. lõpuks, jätkatakse uute andmebaaside liidestamisega.
 • E-varamu portaali kaudu on ELNET Konsortsium Europeana agregaatoriks.
 • Konsortsiumi asjaajamiseks on loodud tõhus sisekommunikatsioonisüsteem. Asjaajamises ja ühistöö korraldamisel rakendatakse võimalikult palju elektroonilisi suhtluskanaleid, videokonverentse jms. Töörühma koosolekute protokollid ja töörühmajuhtide aruanded on operatiivselt kättesaadavad konsortsiumi siseveebis.
 • Organisatsiooni administratiivne võimekus vastab käimasolevate projektide mahule.