MTÜ Eesti Raamatukoguvõrgu Konsortsium


I (1535-1850)
II (1851-1917)


Eesti ajaloo, teaduse ja kultuuriloo seisukohalt väärtuslikud haruldased trükised paiknevad erinevates Eesti mäluasutustes (raamatukogudes, arhiivides ja muuseumides) ja eravalduses. Märkimisväärne osa vanemast raamatust asub ajaloo keerdkäikudest tulenevalt ka väljaspool Eestit. Suur osa kollektsioonist on tugevasti kahjustatud.

"Eesti trükise punane raamat" on loetelu eesti kultuurimälu jaoks olulistest rahvustrükistest. Nominendid valitakse "Eesti trükise punase raamatu" nimestikku, arvestades nende kultuuriväärtust, leidumust, säilivusriske ja seisundit.

Esimeses projektis (aastatest 1535-1850, vt lähemalt http://www.nlib.ee/PunaneRaamat) kujunes olulisemaks aspektiks raamatute säilivusriskide hindamine tulenevalt nende seisundist. Algses nimestikus (koostati aastatel 2001-2004) oli 413 eestikeelset raamatut. Käesolevaks hetkeks on nimestikku täiendatud uute leidumusandmetega ELNET Konsortsiumi raamatukogudest ning valimist seni puudunud ainueksemplaride osas. Sellega on algne nimestik laienenud rohkem kui 500 nimetusele.

Teises etapis (aastate 1851-1917 kohta, projekti juhtis ELNET Konsortsium, vt täpsemalt siit) oli põhirõhk trükiste rariteetsusel ja kultuuriväärtusel. Lõppnimekirja valiti 1526 kirjet (valik võib edaspidi täpsustuda ja täieneda seoses laekumistega raamatukogudesse).

Projektides osalesid:

 • Eesti Kirjandusmuuseumi Arhiivraamatukogu
 • Eesti Rahvusraamatukogu
 • Tallinna Ülikooli Akadeemiline Raamatukogu
 • Tartu Ülikooli Raamatukogu


VALIKUD

Valikute tegemisel oli aluseks Eesti retrospektiivse rahvusbibliograafia väljaanded:

 • Eesti raamat 1525 - 1850
 • Eestikeelne raamat 1851-1900
 • Eestikeelne raamat 1901-1917

Valikut täpsustati ja täiendati e-kataloogi ESTER põhjal pärast nimetatud rahvusbibliograafia väljaannete koostamist raamatukogudesse laekunud materjali osas.

Trükise kultuuriloolise väärtuse määramisel järgiti järgmisi kriteeriume:

 • esimene eestikeelse tekstiga raamat,
 • esimene täielikult eestikeelne raamat,
 • esimene trükis Eesti territooriumil (Tallinn, Tartu, Narva, Pärnu jne),
 • esimene trükis omas tüübis (katekismus, aabits, kalender, ajaleht jne),
 • esimene trükis omas teemavaldkonnas (keel, kirjandus, ajalugu, geograafia, matemaatika jne),
 • Eestis kultuuriloolisi suundumusi oluliselt mõjutanud trükis (keele, kirjanduse, hariduse, teaduse, usu, teadmiste ja praktiliste oskustega seotud trükised),
 • raamatukujunduse ja trükitehnika arengu poolest olulised trükised (nt esimene illustreeritud trükis, omamaiste illustraatorite tööd (E. M. Jakobson, Daugell jt.)).

Valikusse haarati kõik ainueksemplarid, raamatud, mida on teadaolevalt säilinud ainult ühes või kahes Eesti raamatukogus (lisaks ka erakogus, muuseumis, välismaal; tõlkekirjandus ainult ühes kogus) ning hävimisohus tekstid - mimeograafpaljundused (säilinud ühes või kahes Eesti raamatukogus). Aastatest 1851-1917 otsustati valikusse haarata olulised sarjad tervikuna (EKmS toimetised jt). Valituks osutusid ka kordustrükid, mis on säilinud ainult ühes Eesti raamatukogus (lisaks võivad olla välismaal säilinud eksemplarid).

EESTI TRÜKISE PUNANE RAAMAT E-KATALOOGIS ESTER

"Eesti trükise punase raamatu" valikud on avatud ka e-kataloogis ESTER:

- Eesti trükise punane raamat I, 1535-1850
  [üle 500 nimetuse]

- Eesti trükise punane raamat II, 1851-1917. Kultuuriloolised valikud
  [üle 700 nimetuse]

- Eesti trükise punane raamat II, 1851-1917. Rariteedid
  [üle 900 nimetuse]

E-kataloog kajastab "Eesti trükise punase raamatu" nimetuste leidumust nii e-kataloogi ESTER koostavates raamatukogudes kui ka teistes Eesti ning välismaa raamatukogudes ja arhiivides.

Täpsemaid otsinippe ja selgitusi leidumusandmetest paremaks arusaamiseks vaata e-kataloogi ESTER kasutusjuhendist.

DIGITEERIMINE

Raamatukogud on Eesti trükise punase raamatu nominente digiteerinud vastavalt oma võimalustele. Näiteks aastatel 2010-2012 digiteeritakse Eesti Kirjandusmuuseumis Euroopa Liidu struktuuritoetuste toel läbi viidava projekti "Eesti trükise Punase Raamatu ja eesti kultuuri käsikirjaliste alliktekstide säilivuse ja kättesaadavuse tagamine" raames 100 000 lehekülge "Eesti trükise punase raamatu" ja muu haruldase vanaraamatu kollektsioonist (1535-1917). Halvasti säilinud eksemplarid ennistatakse ja konserveeritakse. Failid arhiveeritakse digitaalarhiivis DIGAR ning tehakse kättesaadavaks nii digitaalarhiivi DIGAR kui ka e-kataloogi ESTER kaudu. Turvalisuse huvides säilitatakse arhiivifaile ka Eesti Kirjandusmuuseumi failirepositooriumis Kivike (loe lähemalt).

Digiteerimistöö kindlasti jätkub, kuid täpsemat ajakava sellele ei seata.

"Eesti trükise punase raamatu" digiteeritud nimetusi leiab e-kataloogis ESTER komplekssemalt kui otsida neid e-ressursside alt. Eraldi kogumi moodustavad "Eesti trükise punase raamatu" nimetused ka digitaalarhiivis DIGAR.

"Eesti trükise punase raamatu" nimestiku koostamise raames kooskõlastasid raamatukogud ka oma digiteerimisjuhised. Valmisid Eesti trükise punase raamatu ja vanaraamatu digitaalsete tagatiskoopiate valmistamise juhend ning soovitused raamatukogudele digitaalsete tagatiskoopiate valmistamiseks.

[september 2011 / juuli 2014]