Kasutusjuhend
 
 
«« Sisukord
TEEMABAASIDE SISUKIRJELDUS
 
 
Kirjed jagunevad kümnesse teemabaasi: Haridus; Humanitaaria; Keel ja kirjandus, Kunst, muusika, teater, film; Loodus- ja täppisteadused; Maamajandus ja keskkond; Meditsiin ja tervishoid; Sport, turism, vaba aeg; Tehnika, tööstus, ehitus, IT; Ühiskonnateadused. Otsingut on võimalik teha kogu andmebaasist ISE või ühest valitud teemabaasist. Osa artikleid võib kuuluda mitmesse teemabaasi. Kõik täistekstid leiad valides teemabaasi ISE täistekstid.
Lisaks ISE teemabaasidele leiab loetelust ka teised raamatukogudes koostatavad temaatilised andmebaasid: Eesti õigusbibliograafia, Parlamentarism, Reprod, Vabariigi Presidendi bibliograafia, Tartu kodulugu, Tartu personaalia, Tallinna Ülikool, Väliseesti bibliograafiline andmebaas (VEART), Akadeemikud, Geoloogia, Raamatukogu publikatsioonid, Soome-ugri, Ungari, Eesti sõjanduse bibliograafia, Õigusartikleid välisajakirjadest

teemabaasid
 
Kui soovid valida üheaegselt mitu teemabaasi, kasuta liitotsingut.

liitotsing
 
TEEMABAASKIRJELDUS
Haridus
 • haridus, pedagoogika, hariduse ajalugu
 • üldharidus, kõrgharidus
 • kutse- ja keskeriharidus
 • eripedagoogika
 • koolieelne kasvatus; kodune kasvatus
 • kooliväline haridus
 • täiskasvanute vabaharidus
 • ümber- ja täiendõpe
 • laste- ja noorteorganisatsioonid
 •  
  Humanitaaria
 • teaduse üldküsimused
 • kultuur, etnoloogia, folkloristika
 • filosoofia, loogika, moraal, eetika
 • ajalugu, eesti ajalugu, üldajalugu, arheoloogia, muinsuskaitse, kodulugu, arhiivindus
 • psühholoogia
 • religioon, teoloogia, usundid
 • museoloogia
 • raamatukogundus, raamatuteadus, infotöö, bibliograafiad
 • ajakirjandus
 •  
  Keel ja kirjandus
 • keeleteadus, üldkeeleteadus, keeleteaduse harud
 • keeled, eesti keel
 • kirjandusteadus ja kriitika, kirjandusajalugu
 • ilukirjandus, lastekirjandus: eesti ja väliskirjandus
 •  
  Kunst, muusika, teater, film
 • kunst, esteetika
 • linnaplaneerimine, arhitektuur, maastikuarhitektuur
 • kujutav kunst, tarbekunst, tegevuskunst, interaktiivne kunst
 • mood. disain, ruumikujundus
 • rahvakunst, käsitöö
 • fotokunst, fotograafia
 • kunstikaubandus, kunstiüritused- ja näitused, kunstiauhinnad
 • muusika, muusikalavastused, muusikaüritused, muusikakollektiivid (ansamblid, koorid, orkestrid jt.), muusikaauhinnad
 • pärimusmuusika, pillid
 • muusikakaubandus, muusikatööstus, plaadifirmad
 • teater, teleteater, harrastusteatrid, lavastused, teatriüritused, teatriauhinnad
 • tants, tantsuetendused, tantsupeod, tantsuauhinnad
 • filmikunst, amatöörfilmid, filmiüritused, filmiauhinnad
 •  
  Loodus- ja täppisteadused
 • loodus, looduskaitse, loodusõnnetused
 • keskkonnateadused, keskkonnakaitse
 • taimed, linnud, loomad
 • matemaatika, astronoomia, geodeesia, füüsika, keemia, mineraloogia, kristallograafia
 • geoloogia, klimatoloogia, kliimanähtused, paleontoloogia
 • bioloogia, botaanika, zooloogia
 • geograafia, reisikirjad
 •  
  Maamajandus ja keskkond
 • metsandus, jahindus, kalandus
 • põllumajandus, põllumajanduse korraldus
 • agrotehnika, taimekaitse, taimekasvatus, aiandus, mesindus
 • veterinaaria, loomakasvatus, liha- ja piimatööstus
 • lemmikloomad
 • keskkonnateadused, keskkonnakaitse
 • keskkonnatehnika, jäätmekäitlus
 •  
  Meditsiin ja tervishoid
 • geeni- ja biotehnoloogia
 • anatoomia, füsioloogia
 • hügieen, tervishoid
 • esmaabi, päästeteenistus
 • farmakoloogia, farmaatsia ja toksikoloogia
 • teraapia, rahvameditsiin
 • patoloogia, kliiniline meditsiin
 •  
  Sport, turism, vaba aeg
 • sport, spordiajalugu, spordimeditsiin
 • vaba aeg, harrastused, kollektsioneerimine, meelelahutus
 • mängud, rahvapeod
 • turism, reisimine, matkamine
 • majutus, toitlustus
 • olme, kodumajandus, puhastusteenindus
 • elustiilid, seltskondlik elu, peresuhted
 • iluteenindus, kosmeetikavahendid
 •  
  Tehnika, tööstus, ehitus, IT
 • tehnika, tehnikaajalugu, tehnikateadused
 • materjaliõpetus, üldenergeetika
 • masinaehitus
 • elektroenergeetika, elektrotehnika
 • mäendus
 • ehitus, ehituskonstruktsioonid, sillaehitus
 • teedeehitus, hüdrotehnika
 • transport, transpordivahendid
 • peenmehaanika, automaatika, tehniline küberneetika
 • keskkonnatehnika, jäätmekäitlus
 • telekommunikatsioon, raadio, televisioon
 • tööstus, tööstusajalugu
 • keemiatööstus, toiduainetetööstus, kergetööstus, trükitööstus ja mitmesugused teised tööstusharud
 • arvutiteadus, informaatika, infotehnika
 • standardimine, standardid, metroloogia
 • biotehnoloogia, geenitehnoloogia
 •  
  Ühiskonnateadused
 • eesti riiklike institutsioonide ja riigiasutustega seonduv
 • eesti õigussüsteem ning õigusprobleemid, õigus üldiselt
 • seisukohad, prognoosid, ekspertarvamused ja huvigruppide ettepanekud seaduste ja seaduseelnõude osas
 • eesti poliitika, teiste riikide poliitika, politoloogia
 • majandus, sh., rahandus, pangandus jne.
 • ettevõtlus, äri, juhtimine
 • tööstuse, kaubanduse, side ja transpordi korraldus
 • sõjandus
 • demograafia
 • sotsiaalhooldus, sotsiaaltöö
 •  
  Eesti õigusbibliograafia
 • Eesti õigusbibliograafia Bibliographia Iuridica Estonica
 • Eesti Rahvusraamatukogus koostatav andmebaas
 • alates 1900 -
 • Eestis ilmunud õigusalane kirjandus, Eesti õigusteadlaste tööd ja Eesti õigussüsteemi kohta välismaal ilmunud
      - raamatud(sh ka õigusaktid);
      - ajakirja- ja kogumikuartiklid;
      - bakalaureuse-, magistri- ja doktoritööd.
 •  
  Parlamentarism
 • Eesti Rahvusraamatukogus koostatav andmebaas
 • 1918-1940; 1991-
 • Eestis parlamentarismi kohta ilmunud
      - raamatud;
      - ajalehe-, ajakirja- ja kogumikuartiklid;
      - bakalaureuse-, magistri- ja doktoritööd.
 • Eesti parlamentaarse süsteemi kohta välismaal ilmunud
      - raamatud;
      - ajakirja- ja kogumikuartiklid
 •  
  Reprod
 • Eesti Rahvusraamatukogus koostatav andmebaas
 • 2009-
 • Eesti kunstnike, arhitektide ja fotograafide tööde reproduktsioonid ajakirjadest ja raamatutest.
 •  
  Vabariigi Presidendi bibliograafia
 • Eesti Rahvusraamatukogus koostatav andmebaas
 • Hõlmatud on ajavahemik presidendi kandidatuuri ülesseadmisest ametiaja lõpuni.
  Toomas Hendrik Ilves : aprill 2006 -
  Arnold Rüütel : juuni 2001 - oktoober 2006
  Lennart Meri : juuli 1992 - september 2001 - bibliograafia on kasutatav pdf dokumendina.
 • Vabariigi Presidendi kõned, artiklid ja intervjuud, Vabariigi Presidendi tegevus ja kirjutised tema kohta ning presidendi abikaasa ja teiste perekonnaliikmete ning Vabariigi Presidendi Kantselei tegevuse kohta ilmunud raamatud ning ajalehe-, ajakirja- ja kogumikuartiklid.
 •  
  Tartu koduluguTartu kodulugu on Tartu linna ajalugu, tänapäeva ja siin toimuvaid sündmusi kajastavate artiklite andmebaas, mis sisaldab kirjeid ajakirjandusest ja kogumikest alates 1950. aastatest. Andmebaasi täiendatakse pidevalt. Osaliselt sisaldab andmebaas linke täistekstidele.
   
  Tartu personaaliaTartu personaalia on artiklite andmebaas, mis sisaldab kirjeid Tartuga seotud inimeste ja nende tegemiste kohta. Andmebaasi koostatakse Eestis ilmuva perioodika ja kogumike põhjal. Artiklite kirjeid on andmebaasis 1960-ndatest aastatest ja seda täiendatakse pidevalt. Osaliselt sisaldab andmebaas linke täistekstidele.
   
  Tallinna ÜlikoolAndmebaas on Tallinna Ülikooli ja ülikooli töötajate kohta ilmunud publikatsioonide ning Tallinna Ülikooli töötajate publikatsioonide bibliograafia. Andmebaasis kajastub ülikooli ajalugu selle asutamisest, 1919. aastast peale.
   
  Väliseesti bibliograafiline andmebaas (VEART)Andmebaas sisaldab üle maailma erinevates riikides ilmuvate väliseesti ajalehtede ja olulisemate ajakirjade artiklite jooksvat analüütilist bibliograafiat alates 1999. aasta aprillist. Sisult universaalse baasi koostamisel on valiku põhiprintsiibiks väliseestlaste elu kajastavate materjalide ning originaalartiklite kirjeldamine. Kodu-Eesti kohta avaldatud sõnumid ning siinses perioodikas ilmunud artiklite kordustrükid baasis ei peegeldu.
   
  AkadeemikudAndmebaas sisaldab Eesti Teaduste Akadeemia (Eesti TA) akadeemikute tööde bibliograafiat, samuti akadeemikute ja Eesti TA kohta avaldatud publikatsioonide bibliograafiat (monograafiad, artiklid kogumikest, ajakirjadest ja ajalehtedest
   
  GeoloogiaAndmebaas sisaldab Eestit käsitlevat geoloogiaalast kirjandust (monograafiad, artiklid perioodikaväljaannetest ja kogumikest).
  Andmebaas kajastab kirjandust aastatest 1981-2000
   
  Raamatukogu publikatsioonidAndmebaas sisaldab TLÜ Akadeemilise Raamatukogu (TLÜAR) väljaandeid; TLÜAR töötajate publikatsioone : monograafiaid, artikleid, sõnumeid; TLÜARi töötajate poolt koostatud, toimetatud jne. publikatsioone; kirjutisi ja sõnumeid TLÜARi kohta monograafiates, perioodikaväljaannetes ja kogumikes.
  Andmebaasi koostati 1997-2007
   
  Soome-ugriAndmebaas sisaldab andmeid TPÜARi saabunud soome-ugri etnograafia ja rahvaluule alasest kirjandusest - monograafiaid, artikleid perioodikaväljaannetest ja kogumikest. Kajastamisele ei kuulunud ajalehtedes ilmuv.
  Andmebaasi koostati 1997-2006
   
  UngariAndmebaas sisaldab aastatel 1950-2000 Eestis ilmunud Ungarit ja ungarlasi puudutava kirjasõna - monograafiate, perioodikaväljaannete ja kogumike artiklite kirjeid.
   
  Eesti sõjanduse bibliograafiaEesti kaitseväe, Kaitseliidu ja tema eriorganisatsioonide, Kaitseministeeriumi ning riigikaitse kohta ilmunud ajalehe-, ajakirja- ja kogumikuartiklid.
   
  Õigusartikleid välisajakirjadestEesti Rahvusraamatukogus koostatav andmebaas. Sisaldab valikut artikleid Eesti Rahvusraamatukogus k√§ttesaadavatest √Ķigusajakirjadest aastast 2010.