Kasutusjuhend
 
 
«« Sisukord
PÜSILINK KIRJELE
 
Püsilink võimaldab

- salvestada veebilehitseja järjehoidjasse või tekstidokumenti linke konkreetsetele artiklitele;
- saata e-postiga viite artiklikirjele andmebaasis.

pysilink