Kasutaja tarvikud

Lehe tööriistad


kataloogimine:kopeerkataloogija_meelespea_bibliokirje

KOPEERKATALOOGIJA MEELESPEA

teistest andmebaasidest kopeeritud bibliokirjete parandamine

Käesolev kord kehtib uutele kopeeritud bibliokirjetele.

Kõik väljad/alamväljad, mis on alljärgnevas tabelites kirjeldamata või nimetamata, võib kopeerkirjesse alles jätta.

Üldreeglina tuleb kopeeritud kirjetest kustutada kõik järgmised väljad:

  • 9XX
  • X9X
  • XX9

Erandiks on väli 699, kuhu kantakse kopeerkirjest saadud võõrkeelsed märksõnad lisasõnadena.

BIBLIOKIRJE

* - kopeeritud kirje salvestamisel kustub väli automaatselt. Enne kirje salvestamist on nende väljade väljagrupi tunnuse asemel kuvatud “z39.50”

Välja tähis Teistest andmebaasidest kopeeritud kirjetes
Sierra püsipikkusväljad Kontrollida: keel, riik, laad, bibtase, kirje staatus, skip. NB! Kasutada ainult meil kehtivaid riigikoode.
LEADER (MK) Kontrollida: rec type, bib levl, char enc, enc lvl. Parandada kõik punasega kuvatud koodid
001 Mitte muuta, mitte kustutada!
002* Kustutada
003 Mitte muuta, mitte kustutada!
004* Kustutada
005* Kustutada
006 (K) Kontrollida ja parandada kõik punaselt kuvatud koodid.
007 (K) Kontrollida ja parandada kõik punaselt kuvatud koodid.
008 (MK) Kontrollida ja parandada kõik punaselt kuvatud koodid (jälgi vastavust Sierra püsipikkusväljadega). NB! Kasutada ainult meil kehtivaid riigikoode. Kui 008/23 (FormItem) on o või q → mitte parandada.
01X* Kustutada.
020, 022, 024, 028 (K) Kontrollida. ISBN-de vahelt kriipsukeste kustutamine ei ole nõutud.Kui väljal 020, 024, 028 on lisatud täpsustaja, ent see ei ole alamväljal $q, siis parandada. Võõrkeelsete täpsustajate tõlkimine ei ole nõutud. ISBD järgi on täpsustaja alati ümarsulgudes. Kui ümarsulud puuduvad, siis need lisada. Kui kirjest puudub täpsustaja, siis ise mitte lisada. Kustutada alamväli $c
025, 026, 027* Kustutada
035 (K)* Kustutada
03X (need, mida meil ei kasutata)* Kustutada
040 (MK) Lisada $d. NT: $dErTUR. Keelekoodi alamväljal $b mitte parandada. Kui keelekood on puudu, mitte lisada. Kui väli on puudu, lisada ainult 040$d.
041 (MK) Kontrollida, vajadusel parandada. NB! iga keelekood eraldi alamväljale
044 Kasutada ainult meil kehtivaid riigikoode
050, 051* Kustutada
072 (MK) Kui puudub, lisatakse vastavalt raamatukogu töökorraldusele. Kui olemas, siis kontrollida, kas vastab kehtivatele liigitamise põhimõtetele
080 (K) Lisatakse vastavalt raamatukogu töökorraldusele
08X (K) Jäetakse alles või kustutatakse vastavalt raamatukogu töökorraldusele
NB! Teise raamatukogu poolt juba loodud kirjet täiendades välju mitte kustutada
090* Kustutada
100 (MK) Kontrollida ja parandada. Eesmärk on tagada autoriregistri ühtsus ja kord. Alamväljal $e kasutada rolle vastavalt meie reeglitele.Rollid esitada eesti keeles ja vaid need, mis juhendites lubatud. Võrrelda ka olemasolevate kirjetega, otsitunnused määratakse ühesuguse skeemi järgi.
240 (MK) Mitte kustutada. Alamväljal $l olev keel eestindada. Iga keel omaette alamväljale.
245 $h (MK) Kui $h on olemas, siis seda ei kustutata, kasutada eestikeelset üldmäärajat. Kui $h on puudu, siis lisame erilaadide puhul
250 (MK) Mitte muuta, mitte kustutada.
260 (MK) Mitte muuta. Kontrollida, sh vastavust väljaga 008/Date one. Kui kirjastus puudub, lisada alamväljale $b „[s.n.]“
263 (MK) Kasutusel CIP ehk eelkirjetes. Seotud Leader/17 positsiooniga, mille väärtus peaks olema 8. Sellisel juhul võrrelda kirjet teavikuga. Kui on alust arvata, et eelkirje tunnused on kirjesse jäänud ekslikult, võib kirjet kasutada ja andmed korrastada. Muul juhul sellist kopeerkirjet mitte kasutada.
264 (K) Mitte muuta. Kontrollida, sh vastavust 008 date one. Kui kirjastus puudub, lisada alamväljale $b „[s.n.]”. Kui alamväljal $b on [s.n.], mitte muuta.
3XX (MK) Üldjuhul mitte muuta. Mitte eestindada! Välja võib täiendada oluliste andmeelementidega, nt. lehekülgede arv, illustratsioonid vmt. Täiendid märgitakse eesti keeles, lühendeid välja ei kirjuta, kuna sellesisulised kokkulepped praegu puuduvad.
440, 490 Viia vastavusse kehtivate kataloogimisreeglitega.
5XX (K) Märkused võivad jääda võõrkeelseks. Võib lisada eestikeelseid märkusi. NB! Teise raamatukogu poolt juba loodud kirjet täiendades välju mitte kustutada.
600,610,611,630 (K) Esitatakse vastavalt kehtivatele kataloogimisreeglitele.
65X (K) Esitatakse vastavalt kehtivatele kataloogimisreeglitele.
699 (K) Võõrkeelsed märksõnad lisasõnadena. Jäetakse alles või kustutatakse vastavalt raamatukogu töökorraldusele. NB! Teise raamatukogu poolt juba loodud kirjet täiendades välju mitte kustutada.
700, 710, 711 (K) Kontrollida ja parandada. Eesmärk on tagada autoriregistri ühtsus ja kord. Alamväljal $e kasutada rolle vastavalt meie reeglitele. Rollid esitada eesti keeles ja vaid need, mis juhendis lubatud. Võrrelda ka olemasolevate kirjetega, otsitunnused määratakse ühesuguse skeemi järgi.
776 (K) Kui kirjes on lingiväli teisele kandjale ent teine kandja puudub, siis väli kustutada. Kui kirjed laetakse portsuna võib väli alles jääda. Kui teine kandja on olemas, viia vastavusse kehtivate kataloogimisreeglitega (kirje number). Kui väli sisaldab ISBN-i, siis ei kopeeri seda väljale 020.
8XX (need, mida meil ei kasutata)* Kustutada
830 (K) Viia vastavusse kehtivate kataloogimisreeglitega
856 (K) Lisada kokkulepitud sõnastuses. Kontrollida indikaatorid.
880* Kustutada
9XX* Kustutada
www-eksemplarid Võrguväljaande puhul lisada teavikule skoopimise ja hilisema lihtsustatud andmehalduse eesmärgil oma raamatukogu www-eksemplar (igal raamatukogul on oma www-eksemplar).
9XX Lisada kirje kopeerinud tegija tunnused.


kataloogimine/kopeerkataloogija_meelespea_bibliokirje.txt · Viimati muutnud: 20.11.2019 (väline muutmine)