MTÜ Eesti Raamatukoguvõrgu Konsortsium


Mare-Nelli Ilus

ORGANISATSIOON

Seisuga 31.12.2008 oli ELNET Konsortsiumil 10 liiget, liikmetel on kokku 13 raamatukogu (edaspidi liikmesraamatukogu). Uus liituja oli Eesti Rahva Muuseum (01.01.2008).

Lähiaastate tegevuse planeerimist mõjutavad oluliselt Eesti artiklite andmebaasi ISE ja Eesti märksõnastiku EMS loomine. Alustatud mahukate projektide läbiviimiseks otsustati lisaks Haridus-ja Teadusministeeriumi eraldisele ja iga-aastasele liikmemaksule koguda liikmetelt lisasumma. Juhatusel tuli lisaks korralistele koosolekutele mitmel korral koguneda raamatupidamise ümberkorraldamisega seotud probleemistiku arutamiseks ja otsuste tegemiseks.

Seisuga 31.12.2008.a oli ELNET Konsortsiumis 3,5 ametikohta ja 6 töötajat. Ajutised ja väiksemamahulised tööd tehti tööettevõtte- ja käsunduslepingute alusel. Tegevdirektorina jätkas Mare-Nelli Ilus, arendusjuhina Riin Olonen, infosüsteemi üldhaldurina Anneli Sepp, infosüsteemi riistvara haldurina Kalju Kill Kask, Tallinna süsteemi varunduskoopiate eest vastutajana Urmas Sinisalu ning e-teadusinformatsiooni ühishangete administraatorina Marika Meltsas.

2009. aastal on kavas Tallinna kontori likvideerimine ja asjaajamise üleviimine Tartu kontorisse. Arhiveerimisele kuuluvad dokumendid antakse arhiivi. Infosüsteemi ESTER haldamises toimunud muudatused tingivad vajaduse uuendada konsortsiumi algusaastatel liikmetega sõmitud tarkvara kasutamise lepingud.


INFOSÜSTEEM ESTER

Infosüsteemi ESTER kasutatakse 13 Eesti raamatukogus, sh nende filiaalides ja harukogudes (kasutusel on 874 asukohakoodi).
Aruandeaastal ELNETi raamatukogudega liitunud Eesti Rahva Muuseumi raamatukogu (ERM) huvisfääri kuuluvad raamatud ja perioodilised väljaanded esmajoones eestlaste ja teiste soomeugrilaste etnoloogiast, rahvakommetest, usundist, rahvakunstist ja kultuuriloost. Eraldi kollektsioonidena säilitatakse Gustav Ränga raamatukogu, TÜ etnograafia eriala üliõpilaste töid ja TÜ etnograafia õppetooli raamatukogu. Raamatukogu täiendatakse eelkõige lähtuvalt ERMi uurimisteemadest ja praktilise muuseumitöö vajadustest. ERMi raamatukogus viidi läbi süsteemi seadistamine, koolitus ja olemasolevate MARC-kirjete laadimine ESTERisse.
E-kataloog ESTER hõlmab 2,68 miljonit bibliograafilist kirjet. Teavikuid on 460 keeles ja need on ilmunud 360 maal (arvandmeid vt lisa 2).
Haridus- ja Teadusministeeriumi eraldis infosüsteemi hoolduseks ja arenduseks 2008. a oli 2,8 miljonit krooni.

Riistvara

2008. aasta tööplaan nägi ette Tartu serveri plaanipärast uuendamist. Tallinna serveri regulaarne monitooring näitas juba 2007. aastal, et server töötas süsteemi töökoormuse tipphetkedel võimsuse piiril..

Arvestades monitooringu tulemustega ning pidades silmas tarkvara Millennium järgmise versiooni nõudeid ja eesootavaid tarkvara arendusi (eelkõige Eesti artiklite andmebaasi ISE loomist e-kataloogi ESTER kõrvale Tallinnas), otsustati ELNET Konsortsiumis ESTERi keskserverid nii kiiresti kui võimalik välja vahetada.

Serverid Sun SPARC Enterprice T5120 laekusid 2008. aasta märtsis ning võeti kasutusse 2008. aasta hilissuvel. Serveritele sõlmiti 3-aastased hoolduslepingud. Serverid töötasid 2008. aastal stabiilselt ja pikemaid katkestusi süsteemi töös ei esinenud.

Täiendused infosüsteemis

Tartus mindi üle Millennium 2007 beta versioonile jaanuaris ja Tallinnas juulis 2008. Oodatuim uuendus oli Record History funktsiooni lisandumine kataloogimismoodulisse. Versiooni 2007 uuenduste paigaldamine lükati raamatukogude survel edasi (kuna oleks muuhulgas kaasa toonud laenutusmooduli eemaldamise INNOPAC-ist).

Tarkvara versioon 2007 võimaldas hakata kasutama uut veebikataloogi versiooni - WebPAC Pro. Tulemuseks on mitmed uued võimalused.
1) Määrata endale ise uus PIN-kood ilma raamatukokku tulemata, kasutades linki ESTERi esilehel "Unustasid PIN koodi".
2) Kataloogiotsingu tulemustest kuvatakse korraga 50, et oleks lihtsam kataloogis leiduvast ülevaadet saada.
3) Kirjetele lisatud püsilingi abil on võimalik salvestada veebilehitseja järjehoidjasse või tekstidokumenti linke konkreetsetele kirjetele. 4) Kirjetest saab moodustada kaustasid nendega edasiseks töötamiseks, kaustale saab anda nime ja lisada kirjelduse. 5) Lisandus võimalus teavikutele hindeid anda.

Seoses Millennium 2007 versiooniparandustega hakkas korralikult tööle ka 2006. a hangitud Deposit Collections (nn kaheastmelise laenutus). Teine toode - Online Patron Registration otsustati välja vahetada firma Innovative Interf. Inc. uue tootega - Patron Update Web Services.

Jaanuaris 2008 lisandus e-kataloogi ESTER Tallinna andmebaasi kolm alamkataloogi: Tallinna Keskraamatukogu raamatubuss, TLÜ Rakvere Kolledzhi raamatukogu ning e-ressursid. Viimane koondab kirjeid, mis sisaldavad linke nii täistekstidele, pildi- kui helifailidele.

Võrgujuurdepääsuga allikate hulk täieneb pidavalt. Lisaks linkidele raamatukogude digitaalarhiividesse sisaldavad e-kataloogid ka e-raamatute kirjeid. 2008. aastal laaditi Tartu andmebaasi ca 4000 TÜ arvutivõrgus kättesaadava e-raamatu kirjet (Oxford University Press, Springer e-books). Jätkus ka Naxos Music Library kirjete laadimine Tallinna andmebaasi (kasutamiseks EMTA arvutivõrgus).

Lugejakirjed on infosüsteemis partitsioneeritud, mille tulemusena näeb iga raamatukogu vaid oma lugejate andmeid.

2008. a. tegeldi ka andmete ühtlustamisega kahe kataloogi vahel, et mõlemas kataloogis oleksid viited täistekstidele (olenemata digiversiooni asukohast).

Oktoobrist 2008 salvestab Google Analytics infot e-kataloogide külastatavuse kohta. Tulemused on: ESTER Tartu külastusi on ühes kuus 50 000 (keskmine külastuse kestvus neli minutit); kasutajaid 34 riigist. ESTER Tallinn külastusi on ühes kuus 100 000 (keskmine külastuse kestvus seitse minutit); kasutajaid 45 riigist. E-kataloogi ESTER kasutajaid on enim Eestist, järgnevad Venemaa, Soome, Saksamaa, Ukraina, USA, Rootsi, UK, Prantsusmaa, Läti, Taani, Norra.

Arendused

Innovative Interf. Inc. tootest veebilinkide kontrollsüsteemi käivitamiseks loobuti ja uuriti võimalusi võtta kasutusele mõni tasuta tarkvarapakett. Välja valiti Terry Reese-i poolt loodud ja arendatav programm MarcEdit (http://oregonstate.edu/~reeset/marcedit/html/index.php). 2009. aasta esimene pool näitab, mil määral selline lihtne, kuid väheste täiendavate seadistusvõimalustega tarkvara raamatukogude nõudeid rahuldab. Vajadusel otsitakse ja testitakse mõnda teist tarkvara.

E-kataloogi sisu rikastamise (ehk teavikute kaanepiltide, sisukordade, annotatsioonide jms info automaatse e-kataloogis kuvamise) võimalused. Valmistamaks ette uue teenuse pakkumist e-kataloogis ESTER võrreldi 2008. aastal teenust pakkuvaid firmasid ja nende teenuseid. Teenuse kirjeldust koos hinnapakkumisega (arvestades meie andmebaaside sisu) küsiti neljalt firmalt väljastpoolt Eestit ning ühelt Eesti vahendusfirmalt. Hinnapakkumised ületasid meie võimalusi ja teenuse ostmine lükati edasi.

2009. aastal peab edasi minema ka Eesti teavikute kaanepiltide jm täiendava informatsiooni kogumisega ning vastava koostöövõrgustiku loomisega. Sidumaks täiendavat informatsiooni meie e-kataloogidega tuleks uurida lähemalt Innovative Interf. Inc. toodete Millennium Media Managementi või WebBridge võimalusi.

Koostöö Google Scholar'iga 2008. aastal ei käivitunud. Kataloogide sisu peegeldatakse nii Google Scholar'is kui ka Google Book Search'is. Google Scholar'is lisatakse link kataloogile vaid siis, kui vaste leitakse Google Scholar'i olemasolevatest andmetest. Google Book Search'is peegeldatakse kõik kataloogi andmed (as metadata-only results). Otsustati, et koostöövõimalusi Google Scholar'iga arutatakse uuesti pärast firma Innovative Interf. Inc süsteemi edasiarendusi, mis võimaldavad andmete edastust Google Scholar'ile automatiseerida. Samal ajal uuritakse võimalusi indekseerida kataloogid otse Google Search'i.

ID-kaardi rakendusvõimaluste laiendamine jaotati kolme etappi: esimesena luuakse raamatukogusüsteemis INNOPAC / Millennium ID-kaardi kasutamist võimaldav täiendav tarkvara, järgmisena on plaanis luua veebipõhise lugejaks registreerimise süsteem (kasutades Innovative Interf. Inc. toote Patron Update Web Services) ja lahendada ID-kaardi kasutus selles süsteemis ning seejärel asuda looma lahendusi ID-kaardi kasutamiseks Minu ESTERisse sisenemisel.

Raamatukogude arvamusi aluseks võttes kujundab teenuste töörühm konsortsiumi seisukoha, mida tooks endaga kaasa ühtse lugejakirje ja lugejakaardi kasutamine raamatukogudes.

Analüüs ESTER Tallinna ja ESTER Tartu süsteemide liitmise maksumuse kohta jäi aastal 2008. a tegemata, kuna laekumata jäid andmed Innovative Interf. Inc.-lt.

Seminarid

Eesti IUG

ELNETi suveseminar toimub peale iga-aastast rahvusvahelist firma Innovative Interf. Inc. raamatukogude infosüsteemi kasutavate raamatukogude konverentsi (16th IUG Annual Meeting, Washington). Esitletakse infosüsteemi uue versiooniga kaasnevaid rakendusi, uusi tooteid ja rahvusvahelise konverentsi muid teemasid. Antakse ülevaade eelkonverentsi ja firma Innovative Interf. Inc. läbiviidud õpitubade teemadest. Samuti koostatakse tegevusplaan ja ajakava infosüsteemi uute toodete ja rakenduste testimiseks ja kasutusele võtmiseks.

Seekordsel seminaril olid kavas ettekanded raamatukogu portaalist. Lisaks raamatukogudele esines firma ExLibris konsultant ettekandega "Primo and how it works with SFX/MetaLib". Põhiettekande "16. IUG 2008 Washingtonis - A-Z", koostasid ja esitasid rahvusvahelisel konverentsil osalenud.

GAELIC-ELNET kohtumine

Aprillis 2008 külastasid ELNET Konsortsiumi Lõuna-Aafrika Vabariigi GAELIC (Gauteng and Environs Library Consortium, http://www.gaelic.ac.za/) konsortsiumi esindajad.

Nagu ELNET Konsortsiumgi, on akadeemiliste raamatukogude konsortsium GAELIC asutatud aprillis 1996. Külalised olid huvitatud konsortsiumist, mille moodustavad eri suurusega ja erinevat tüüpi raamatukogud ning kus kasutatakse ühist infosüsteemi. Küsimusi esitati nii konsortsiumi töö korraldamise, otsuste langetamise kui ka rahastamismudelite kohta, lisaks ühise infosüsteemi halduse, arenduse jms kohta.

Nordic IUG

Vastavalt 2006. aastal Helsingis toimunud Nordic IUG seminaril vastu võetud ettepanekule toimus 2008. aasta kohtumine Eestis. Seminari läbiviimise kohaks valiti Tartu (TÜ Raamatukogu ja Tartu Linnaraamatukogu). Korraldus- ja programmitoimkonnad tegutsesid aktiivselt ja tulemuslikult. Üritust aitasid korraldada konsortsiumi haldurite kogu liikmed ja TÜRi töötajad.

Neli päeva kestnud üritusel osales 82 inimest 7 riigist. Toimus kohtumine firma Innovative Interfaces Inc. esindajaga.


EESTI ARTIKLITE ANDMEBAAS INDEX SCRIPTORUM ESTONIAE (ISE)

Artiklite andmebaasi loomine oli üks suuremaid projekte aastal 2008. Otsus hakata andmebaasi konsortsiumi raamatukogudes ühiselt koostama ja hankida selleks ühine tarkvaralahendus firmalt Innovative Interf. Inc. langetati 2007. aasta lõpul. Tarkvara juurutamise ja kohapealse seadistusega alustati 2008. aasta suvel. Raamatukogud sõnastasid uue ühise tegevussuuna põhimõtted ja arusaamad ning allkirjastasid 16.juunil "Ühiste kavatsuste protokolli".

Eesti artiklite andmebaasi Index Scriptorum Estoniae ISE (ise.elnet.ee) sisaldab seni e-kataloogis ESTER leidunud ja alates 2009. aastast raamatukogudes bibliografeeritavaid artikleid. Andmebaasi loomisel kasutatakse tarkvarasüsteemi Millennium täiendavat moodulit Local Reference Database. Andmebaas asub samas serveris e-kataloogi ESTER Tallinna andmebaasiga. Projektis osaleb ELNET Konsortsiumi kolmeteistkümnest liikmest kaksteist.

2008. aasta teine pool kulus tarkvara seadistamisele, erinevate juhendite koostamisele, andmete ülekandmise ettevalmistamisele jms. Toimus teemabaaside haldurite koolitus ning seejärel koolitused sisestajatele Tallinnas ja Tartus.

2009. aastal on plaanis seadistuse lõpetamine, veel mõnede täiendavate põhidokumentide koostamine, raamatukogudes varem koostatud artikliandmebaaside laadimine ühisesse andmebaasi jne.


EESTI MÄRKSÕNASTIK (EMS)

Ettevalmistustööd kahe märksõnastiku (RRis hallatud "Eesti üldine märksõnastik" (EÜM) ja TÜRi märksõnastik INGRID liitmiseks ja nende baasil uue koondmärksõnastiku "Eesti märksõnastik" (EMS) (ems.elnet.ee) loomiseks oli teine suurem projekt 2008. aastal. Konsortsiumi raamatukogudest osalevad projektis kaks raamatukogu: Rahvusraamatukogu ja Tartu Ülikooli Raamatukogu.

2008. aasta lõpuks oli valminud tarkvara märksõnastike EÜM ja INGRID liidetud andmestiku esialgseks toimetamiseks, andmed olid liidetud ja esialgseks toimetamiseks üle antud. Toimus valdkondade ühtlustamine. Eesti märksõnastiku arendusel ei arvestata ainult ELNET Konsortsiumi infosüsteemide vajaduste ja võimalustega, vaid vaadatakse ka teisi Eesti raamatukogudes kasutatavaid infosüsteeme ja tehakse koostööd nende arendajatega.

2009. aastal on plaanis andmebaasi avalikustamine, täiendavate põhidokumentide koostamine, märksõna normikirjete laadimine e-kataloogidesse ESTER Tallinn ja ESTER Tartu ning andmebaasi ISE, tarkvara arendamine MARC vormingus ekspordi/impordi jaoks, automaatsete päringute rakendamine jms.


E-INFORMATSIOONI ÜHISHANGE

Läbirääkimised, kirjastuste esitlused, katsetused, ühishanked

Haridus-ja Teadusministeeriumi 2008. a eraldis e- teadusinformatsiooni ühishangete läbiviimiseks oli 24 milj krooni.

Eesti Raamatukoguvõrgu Konsortsiumi läbirääkimised katsetuste tellimiseks, ühistellimuste uuendamiseks, edaspidiste võimalike ühishangete kooskõlastamiseks raamatukogude vahel toimusid järgmiste kirjastuste ja infokompaniidega (loetletud tähestikuliselt):

 • American Association for the Advancement of Science (AAAS)
 • American Chemical Society
 • American Psychological Association
 • American Society of Microbiology
 • American Institute of Physics, American Physical Society
 • Blackwell Publishing
 • Brepolis
 • Britannica
 • Burgundy Information Services
 • Cambridge University Press
 • CSIRO
 • EBSCO
 • Elsevier, Cell Press
 • Emerald Publishing
 • IEEE
 • Institute of Physics (IOP)
 • Nature Publishing
 • OECD
 • Oxford University Press (OUP)
 • Project Muse
 • Proquest
 • ResearchResearch.com
 • Sage
 • Springer
 • Taylor & Francis
 • Thomson ISI
 • Wiley

Aasta jooksul toimusid järgmised kirjastuste / infokompaniide esitlused:

14. jaanuaril Tartus ja 15.jaanuaril Tallinnas - EMERALD kasutajakoolitus.
16. aprillil Tallinnas - EBSCO infopäev.
10. aprillil Tartus ja 11.aprillil Tallinnas - Elsevier-i andmebaaside Scopus, Engineering Village esitlus.
15. mail Tartus ja 16. mail Tallinnas - Institute of Physics esitlus.
8. oktoobril Tartus - SciFinder Scholar esitlus.

Katsetuseks olid avatud järgmised andmebaasid (loetelus tähestikuliselt):

Chimica
Compendex
Ei Patents
Geobase (Engineering Village
Inspec (Engineering Village)
Institution of Civil Engineers (ICE)
e-ajakirjad
Library PressDisplay
Referex (6 e-raamatute kollektsiooni)
Taylor & Francis e-ajakirjad
2008.aastal tellitud andmebaasid vt Lisa 3

Olulisemast 2008. aastal

EBSCO/eIFL projekt

Seitsmendat aastat Haridus- ja Teadusministeeriumi finantseeritud EBSCO andmebaaside riigilitsentsi raames oli 2008. a lõpuks kasutajaks registreeritud 109 asutust. Tegelikke kasutajaid oli 58. Aasta jooksul tehti EBSCO andmebaasides kokku 1 148 910 päringut (2007. aastal 870 942, 2006. aastal 860 112, 2005. aastal 671 383), loeti-salvestati 298 076 artiklit (2007. aastal 278446, 2006. aastal 293 657, 2005. aastal 301 703). Suuremad kasutajad olid: TÜ, TLÜ, TTÜ, Tallinna Tervishoiu Kõrgkool, Mainori Kõrgkool, EBS, Tartu Tervishoiu Kõrgkool, Rahvusraamatukogu, Eesti Maaülikool, Riigikaitseakadeemia. Avalik-õiguslike ülikoolide osakaal päringutes oli 77,5% .

Olulisemad uued tellimused

2008. a toimusid olulised läbirääkimised kirjastustega Wiley-Blackwell, Taylor & Francis ja Sage.

Kirjastused Blackwell ja Wiley ühinesid, hinnamudelid muutusid, aasta lõpuks jõuti kokkuleppele uue 3-aastase lepingu osas ning neljale ülikoolile õnnestus kindlustada juurdepääs kogu Blackwell-Wiley kollektsioonile.

Esmakordselt jõuti Taylor & Francis e-ajakirjade kollektsioonide ostuni.

Läbimurdeni soodsamate tingimuste osas jõuti läbirääkimistel kirjastustega Sage. Sage-i ajakirjadele said juurdepääsu lisaks TÜ-le ja TLÜ-le ka TTÜ, RR.

Rahvusvaheline koostöö

Aktiivselt osaleti eIFL (Electronic Information for Libraries) Konsortsiumi töögrupis (Content Task Force) kogemuste vahetamisel, kirjastuste poolt pakutava hindamises ning uute läbirääkimiste algatamisel.


KOOSTÖÖPROJEKT DEA

Partnerid: ELNET Konsortsium (riist- ja tarkvara omanik), Eesti Rahvusraamatukogu, Eesti Kirjandusmuuseumi Arhiivraamatukogu, Tallinna Ülikooli Akadeemiline Raamatukogu.
Andmebaas DEA avati lugejaile 21. aprillil 2004.

Tööd DEA andmebaasiga aastal 2008:

 • ettevalmistav töö digiteeritava ainestu de visu läbivaatamisel ja seisundi hindamisel,
 • skaneerimine,
 • pildifailide indekseerimine,
 • kontrollimine,
 • regulaarne lugejamoodulisse laadimine,
 • jooksva aruandluse ja andmebaasist ülevaadete koostamine,
 • microindex'is arendustööde ettevalmistamine ja koordineerimine,
 • lugejamooduli programmide täiendamine ja arendamine.

31.12.2008 seisuga sisaldas DEA andmebaas 940 609 pildifaili (kokku 1497 mikrofilmilt 239 põhi- või kaasväljaande nimetusest), neist kirjeldatud oli 880 072 pildifaili. Lugejamoodulisse oli neist kantud 856 860 pildifaili (kokku 198 põhi- või kaasväljaande nimetusest), neist 2008. aasta jooksul lisandus 207 753 faili. Andmebaasi DEA pöörduti aasta jooksul 2008 551 98 korral, kolmandik andmebaasi külastustest kestis rohkem kui pool tundi, vaadati kokku 19 196 335 faili (maht 681.95 GB).

 

TÖÖRÜHMAD

ELNET Konsortsiumis on kaheksa töörühma.

Infosüsteemi ning kasutatava riist- ja tarkvara üldiste küsimustega tegeleb haldurite kogu (juht Anneli Sepp, ELNET). Haldurite kogu tegevuse eesmärgiks on tagada infosüsteemi ESTER igapäevane tõrgeteta töö, turvalisus ja stabiilne areng.

Üldise iseloomuga küsimuste ja arendustega tegeleb ka teenuste töörühm (Ave Janu, TTÜR, ja Ülo Treikelder, TrtLR). Töörühma eesmärgiks on tutvuda firma Innovative Interf. Inc. poolt pakutavate tarkvaratoodetega, teha nende kohta ettepanekuid ELNET Konsortsiumi juhatusele ning ühtlustada ja koordineerida nende rakendamist.

E-kataloogi ESTER küsimustega tegelevad:
- kataloogimise ja nimenormikirjete töörühm (eesmärgiga ühtlustada ja koordineerida raamatute ja erilaadide kataloogimist ning nimenormandmete koostamist e-kataloogis ESTER, juht Aurika Gergelezhiu, RR),
- perioodika töörühm (eesmärgiga ühtlustada ja koordineerida jadaväljaannete kataloogimist e-kataloogis ESTER, juht Anne Kliimask, TÜR) ja
- liigitamise ja märksõnastamise töörühm (eesmärgiga ühtlustada ja koordineerida liigitamist ja märksõnastamist e-kataloogis ESTER, juht Sirje Nilbe, RR).

Eesti artiklite andmebaasi ISE küsimustega tegeleb analüütika töörühm (seni ainult artiklite bibliografeerimise koordineerimisega tegelenud töörühmast kasvas 2008. aastal välja andmebaasi ISE erinevate teemadega tegelev töörühm, juht Külli Solo, RR).

Ühishangete töörühm kaardistab konsortsiumi liikmesraamatukogude kasutajate infovajadusi, andmebaasiturul pakutavaid elektroonilisi ressursse ning saadud andmete põhjal selgitab välja prioriteedid ja paneb paika võimalike ühishangete soovid (juht Marika Meltsas, ELNET).

Digiteerimise ja mikrofilmimise töörühm korraldab digiteerimist Eesti raamatukogudes, arvestades ühtseid standardeid ja kvaliteedinõudeid ning kokkulepitud tööjaotuse, ajakava ning rahastamispõhimõtete alusel. 2008. aasta ülesandeks seadis töörühm eelkõige valdkondliku koostöö koordineerimise ja informatsiooni levitamine eesmärgiga vältida tööde ja kulutuste dubleerimist.


Lisad

Lisa 1 - Kasutatud lühendid
Lisa 2 - E-kataloog ESTER: arvandmed
Lisa 3 - E-teadusinformatsiooni ühishange
Lisa 4 - ELNET Konsortsiumi eelarve 2008