ELNET Konsortsiumi arengustrateegia

2019-2022

Kinnitatud 5.02.2019
e-üldkoosolekul nr 1/2019

MISSIOON

ELNET on koostöövõrgustik, mis korraldab ühistegevust raamatukoguteenuste arendamisel, rakendab uuendusmeelseid lahendusi ja tagab informatsiooni võimalikult laia kättesaadavuse. ELNET toetab oma tegevusega liikmesraamatukogude põhikirjaliste ülesannete täitmist.

VISIOON 2022

ELNET on arvestatav koostööpartner nii Eesti kui ka rahvusvaheliste infoteenuste arendamisel.

ELNET on eestvedaja Eesti suurima raamatukogude e-kataloogi ESTER, artiklite andmebaasi ISE, Eesti märksõnastiku EMS ja E-varamu portaali arendamisel, luues kasutusmugavust suurendavaid rakendusi ja uuenduslikke teenuseid. ELNET pakub juurdepääsu olulistele teadusandmebaasidele.

HETKESEIS

1996. a. moodustatud ELNET algatab, koordineerib ja korraldab Eesti teadusinformatsiooni ja kultuuripärandiga tegelevate asutuste ja organisatsioonide ühisprojekte. ELNETi peamised tegevusvaldkonnad on:

 1. e-kataloogi ESTER ja Eesti artiklite andmebaasi ISE haldamine ja arendamine,
 2. Eesti märksõnastiku (EMS) haldamine ja arendamine,
 3. Eesti E-varamu portaali haldamine ja arendamine,
 4. elektrooniliste ressursside, sh e-teadusinformatsiooni ühishangete koordineerimine,
 5. nimetatud tegevusteks vajalike juhendmaterjalide väljatöötamine.

Nii ESTER, ISE, EMS kui ka E-varamu on kõigile avatud andmekogud ja neist on saanud oluline allikas ka ELNETisse mittekuuluvate Eesti mäluasutuste ning kõigi rahva-, kooli- ja erialaraamatukogude jaoks. ELNETis koostatud juhendid on kättesaadavad kõigile Eesti raamatukogudele ja spetsialistidele konsortsiumi kodulehe kaudu.

2018. a. osales ELNETi töös 9 liikmesraamatukogu ja 9 raamatukogu partnerlepingute alusel. Koostöölepingute alusel liikmetega kajastuvad e-kataloogis ESTER ka mitmed väiksemad kogud (lugejad saavad e-kataloogis piiritleda ca 100 erinevat asukohta). E-kataloogis ESTER osalevad kõik konsortsiumi liikmes- ja partnerraamatukogud. E-kataloogi maht oli 2018. a. detsembri lõpuks kokku 3 320 548 nimetust ja 9 885 372 eksemplari. Eesti artiklite andmebaasis ISE osalevad 10 raamatukogu, seisuga 31. detsember 2018 oli andmebaasis 1 868 867 biblio- ja 61 891 normikirjet. Kokku on raamatukogudel Sierra/Millenniumi süsteemis (ESTER ja ISE) töötajatele 561 samaaegse kasutuse litsentsi. Eesti Märksõnastikus (EMS) oli 2018. a. 31. detsembri seisuga 60 668 kirjet (39 465 normimärksõna ja 21 203 äraviiteterminit). E-varamu portaaliga on liitunud 13 andmeallikat ja indekseeritud on ligi 15 miljonit objekti.

ELNETis on 2019. aasta 1. jaanuari seisuga 16 palgalist töötajat (sh 4,15 täistööajale taandatud ametikohta ja 4 käsunduslepinguga seotud töötajat). Lisaks on ELNETil 7 töörühma, mille töösse saavad panustada kõik liikmed ja partnerid. 2018. a. tegutsesid avaandmete, andmebaasi ISE, digiteerimise, E-varamu portaali, kataloogimise ja liigitamise ning ühishangete töörühmad ja haldurite kogu.

Konsortsiumi eelarve kujuneb liikmemaksudest, teenustasudest ja toetustest. Haridus- ja Teadusministeeriumi riigieelarveline eraldis ESTERi ja ISE hoolduseks ja arenduseks oli 2018. a. 153 068 eurot, e-teadusandmebaaside soetamiseks 3 121 363 eurot ja E-varamu portaali arendamiseks 50 000 eurot. Jooksvalt püütakse tegevustele leida lisafinantseerimist erinevatest allikatest.

Andmekogude haldamisel on ELNETi partneriteks firma Innovative Interfaces Inc. (Sierra (e-kataloog ESTER) ja Millennium (artiklite andmebaas ISE)) ning Convit GmbH (E-varamu portaal). ELNET teeb koostööd järgmiste rahvusvaheliste organisatsioonide ja kogukondadega:

 1. eIFL (Electronic Information for Libraries) Konsortsium – rahvusvaheline  konsortsium, mis korraldab kirjastajatega läbirääkimisi, et tagada soodustingimustel juurdepääsulepingud olulistele teadusandmebaasidele.
 2. IUG (Innovative Users Group) – firma Innovative Interfaces tarkvara kasutajate rahvusvaheline grupp.
 3. Nordic IUG – firma Innovative Interfaces tarkvara kasutajate Põhja- ja Baltimaade grupp.
 4. Europeana – Euroopa Komisjoni kultuuripärandi digitaalne platvorm, mille kaudu edastatakse E-varamu portaali andmeid Europeana portaali.

STRATEEGILISED EESMÄRGID

ELNET tagab raamatukogude kasutajatele vajalike e-teenuste efektiivse toimimise, arendamise ja haldamise, aidates kaasa uue kvaliteedi saavutamisele teaduses ja kultuuris.

ELNET korraldab oma liikmete ja partnerite koostöös loodud infosüsteemide ja portaali arendamist, tagades tema käsutuses olevate ressursside optimaalse kasutamise ja efektiivselt toimiva organisatsiooni.

TEGEVUSSUUNAD

1.  INFOSÜSTEEMIDE JA TEENUSTE ARENDAMINE

E-kataloogi ESTER, artiklite andmebaasi ISE, Eesti märksõnastiku (EMS) ja E-varamu portaali haldamine ja arendamine, lähtudes raamatukogude vajadustest ja ressursitõhususest ning tagades positiivse kasutajakogemuse.

1.1.  KAASAEGSED TEHNOLOOGIAD

1.1.1. Kõigi infosüsteemide ja andmekogude arendamisel tagatakse nende koostalitlusvõime nii omavahel kui ka väliste infosüsteemidega.

1.1.2.E-kataloogi ESTER haldamiseks on kasutusel sobivaima raamatukogusüsteemi uusim versioon.

1.1.3. Artiklite andmebaas ISE ja Eesti Märksõnastik (EMS) viiakse tehnoloogiliselt kaasaegsele tarkvaraplatvormile, tagades nende kvaliteetse toimimise.

1.1.4. Laiendatakse kasutajaks registreerimise ja autentimise süsteemi KRAS kasutusvõimalusi, näiteks Smart-ID rakendamine.

1.1.5. Arendatakse ESTERi erinevaid rakendusi (m-ESTER, avakogujuht, ELNET-ID jm) ja E-varamu portaali ning juurutatakse vastavalt raamatukogude ettepanekutele uusi teenuseid.

1.1.6. ELNETi spetsialistid osalevad ekspertidena riiklikes analüüsides ja arendusprogrammides.

1.2. AVAANDMED JA LINGITUD ANDMED

ELNETi andmekogude andmete kättesaadavuse suurendamiseks ja uute teenuste arendamiseks:

1.2.1.  koostatakse avaandmete poliitika ja tegevuskava.

1.2.2.  Võetakse kirjeldamisel kasutusele uus kataloogimisstandard RDA (Resource Description and Access) ja juurutatakse uued andmemudelid FRBR (Functional Requirements for Bibliographic Records), FRAD (Functional Requirements for Authority Data) ja FRSAD (Functional Requirements for Subject Authority Data).

1.2.3. Automatiseeritakse tööprotsessid ELNETi andmekogudes ja andmekogude vahel.

1.2.4.  Tehakse koostööd mäluasutustega ühiste ontoloogiate loomisel ja kasutamisel.

1.3.  KVALITEETSED ANDMED JA POSITIIVNE KASUTAJAKOGEMUS

1.3.1. ESTERis ja E-varamus rakendatakse jätkusuutlik süsteem lisainfo (kaanepildid, sisukirjeldused jm) kuvamiseks.

1.3.2. Jätkatakse ühistööd kirjete toimetamisel e-kataloogis ESTER, leitakse lahendus ESTERi topeltkirjete automaatseks mestimiseks.

1.3.3. Tehakse koostööd dubleerimise vältimiseks digiteerimisel ja digitaalse sisu kajastamisel andmekogudes. Digiteerimisel lähtutakse kokkulepitud kvaliteedinõuetest ja töökorrast.

1.3.4. Tagatakse E-varamu portaalis kajastuvate andmete ajakohasus ja portaali töökindlus, parandatakse otsitulemuse kvaliteeti.

1.3.5. Kaasajastatakse ELNETi kui Eesti riigis oluliste teenuste pakkuja kuvandit ja uuendatakse kodulehte, rõhutades ELNETi teenuseid.

2.  TEADUSINFORMATSIOON JA ÜHISHANGETE KORRALDAMINE

E-teadusinformatsiooni ja ühiselt huvipakkuvate väljaannete ühishangete korraldamine, et tagada liikmete ressursside otstarbekam kasutamine.

2.1. Ollakse partneriks Teadus- ja Haridusministeeriumile, võimaldades Eesti teadlastele ligipääs e-teadusandmebaasidele ja tehakse koostööd uute avatud juurdepääsu toetavate rahastusmudelite väljatöötamisel.

2.2. Monitooritakse ja testitakse huvipakkuvate andmebaaside ja e‑teadusväljaannete pakette ning sõlmitakse nende kirjastajatega võimalikult soodsate tingimustega kasutuslepinguid.

2.3. Peetakse Eesti e-väljaannete kirjastajatega läbirääkimisi ja viiakse läbi ühishankeid, et saavutada raamatukogudele parimaid tingimusi.

2.4. Viiakse läbi uute andmebaaside esitlusi ja korraldatakse koolitusi raamatukoguhoidjatele.

3.  TEENUSED RAAMATUKOGUDELE VÄLJASPOOL ELNETIT

ELNET on raamatukogude võrgustik, mis vahendab avalikkusele ja raamatukogudele kvaliteetset informatsiooni ja andmekogusid.

3.1. ELNET on koostööpartner Haridus- ja Teadusministeeriumile, Kultuuriministeeriumile ning mäluasutustele, pakkudes E-varamu näol infoväravat ja ühisotsingut, mille vahendusel on avalikkusele tagatud ligipääs raamatukogude, muuseumide ja arhiivide teadus- ja kultuuriloolistele andmekogudele.

3.2. ELNETi andmekogud (ESTER, ISE, EMS, E-varamu) on kvaliteetseks andmeallikaks Eesti rahva-, kooli- ja erialaraamatukogudele (sõltumata kasutatavast infosüsteemist) ning raamatukogudele välismaal nii infootsingute sooritamisel kui ka kirjete ja märksõnade kasutamisel (sh kopeerkataloogimine, andmete laadimine), tagades avaliku juurdepääsu

 • ESTERi ja ISE kirjetele;
 • E-varamu portaalile;
 • Eesti märksõnastikule (EMS).

3.3. ELNET teeb rahva-, kooli- ja erialaraamatukogudele kättesaadavaks nende tööks vajalikud juhendmaterjalid (kataloogimine, digiteerimine, sisukirjeldus jm) ja korraldab infopäevi ning koolitusi.

3.4. ELNET teeb koostööd teadus- ja mäluasutustega, et laiendada teadus- ja kultuurilooliste andmekogude hulka ESTERis ja E-varamu portaalis ning teha Eesti andmekogud paremini leitavaks ja ühtlasi parandada avalikkuse informeeritust ESTERi ja E-varamu võimalustest.

4.  RAHVUSVAHELINE MÕÕDE

ELNET on rahvusvaheliselt arvestatav partner ja Eesti esindaja.

4.1. ELNET on rahvusvahelise eIFLi Konsortsiumi (Electronic Information for Libraries) liige ja osaleb kirjastustega läbirääkimistel koos teiste riikidega, et sõlmida soodustingimustel juurdepääsulepinguid olulistele teadusandmebaasidele.

4.2. ESTER ja ISE on ülemaailmselt vabalt tasuta kasutatavad Z39.50 protokolli vahendusel.

4.3. ESTERi normikirjeid edastatakse jooksvalt VIAFi (Virtual International Authority File) andmebaasi.

4.4.  E-varamu portaali kaudu edastatakse regulaarselt andmeid Europeana portaali.

4.5. 2020. a. sügisel korraldab ELNET Sierra tarkvara kasutavate Põhjamaade raamatukogude konverentsi Nordic IUG Tartus.

5.  TUGEV ORGANISATSIOON

ELNET on jätkusuutlik ja dünaamiline tugeva organisatsioonikultuuriga institutsioon. Liikmed ja partnerid on tegevusse kaasatud ja eelarve tagab võetud ülesannete täitmise.

5.1. RESSURSID

5.1.1. Ollakse Haridus- ja Teadusministeeriumi ja Kultuuriministeeriumi vastavas valdkonnas strateegiliseks partneriks riiklike poliitikate ja strateegiate elluviimisel ja taotletakse ELNETi andmekogude haldamiseks ja arendamiseks jätkusuutlikku riiklikku rahastust, et tagada ELNETi teenuste areng ja kasutajate rahulolu.

5.1.2. Tehakse taotlusi konsortsiumi projektidele täiendava rahastuse saamiseks.

5.1.3. Ärgitatakse teadus- ja kultuurilooliste kogude omanikuks olevaid asutusi ELNETiga partnerina liituma. Tehakse liitunud andmekogud ELNETi kodulehel ja andmekogude veebilehtedel senisest paremini nähtavaks, suurendades selle kaudu nende kasutust.

5.1.4. ELNETi efektiivse toimimise ja administratiivse võimekuse tagamiseks suurendatakse (vastavalt andmekogude haldamise töömahu kasvule) täiskohaga töötajate hulka (2018. a. seisuga töötab täiskohaga vaid tegevdirektor).

5.2. ORGANISATSIOONIKULTUUR

5.2.1.  ELNETi efektiivsemaks toimimiseks analüüsitakse konsortsiumi juriidilise staatuse muutmist ja hinnatakse tööprotsesse.

5.2.2.  ELNETi töötajad osalevad regulaarselt Innovative Users Group’i, Nordic IUG ja LIBERi konverentsidel, et olla kursis infosüsteemi arendustega ja jagada kogukonnas erialainfot.

5.2.3.  Arendatakse organisatsioonikultuuri: jagatakse siseinfot siseveebi ja igakuise infolehe kaudu; korraldatakse regulaarselt töökoosolekuid (juhatus, üldkoosolek, töörühmad, töötajad), seminare ja vajadusel koolitusi; tunnustatakse parimaid töötajaid.

5.2.4.  Toetatakse liikmete ja partnerite tööd, pakkudes uuenenud kodulehe kaudu juurdepääsu juhenditele, dokumentidele, statistikale jm.

5.2.5.  ELNETi asjaajamine ja arhiiv viiakse üle ajakohasele dokumendihalduse tarkvarale.