Tunnustused

ELNET tunnustab

Aastaauhind ESTER!

aastaauhind ESTER

2023 Helle Maaslieb Loe lähemalt
2022 Kadi MältonLoe lähemalt
2021 Külli MoontLoe lähemalt
2020 Riina FeldingLoe lähemalt
2019 Martin PajusteLoe lähemalt
2018 Siim LiivandLoe lähemalt
2017 Kalju Kill KaskLoe lähemalt
2016 Ave JanuLoe lähemalt
2015 Piret ZetturLoe lähemalt
2014 Riin OlonenLoe lähemalt
2013 Sirje NilbeLoe lähemalt
2012 Kristel VeimannLoe lähemalt
2011 Urmas SinisaluLoe lähemalt

ELNETi aasta tegu

2023 E-kataloogis ESTER märksõna otsingutulemusse info nupu lisamine, mis suunab Eesti Märksõnastikku (EMS) (Martin Pajuste, Urmas Sinisalu) – Loe lähemalt

2022 Normandmete automaatse kontrolli lisamine ESTER Sierrasse ja toote testimine (Kadi Mälton) – Loe lähemalt

2021 Eesti märksõnastiku (EMS) jõudmine Eesti riigi avaandmete portaali
(Urve Erm ja Urmas Sinisalu) – Loe lähemalt

2020 Kaanepilditeenus EPIK (Urmas Sinisalu) – Loe lähemalt

Kinnitatud 02.07.2020
ELNET Konsortsiumi üldkoosoleku otsusega

1. EESMÄRK

1.1 Kehtestada kaks auhinda:

  • aastaauhind „ESTER!“ (ehk Eriti Suurepärane Tegutseja ELNETi Raames) parimale töötajale, et tunnustada aktiivseid ja usaldusväärseid kolleege ning nende silmapaistvaid töötulemusi;
  • aastaauhind „ELNETi aasta tegu“, et tõsta esile ELNETi kogukonna jaoks olulist arendust või ettevõtmist.

2. AASTAAUHIND „ESTER!“

2.1 Auhinnaks on tänukiri, rändauhind, medal ja rahaline preemia 500,00 eurot (neto).
2.2 Auhind antakse üle ELNETi korraldataval suveseminaril (kui see ei ole võimalik, siis muul avalikul raamatukogunduslikul üritusel). Auhinna saaja avalikustatakse konsortsiumi üldkoosolekul, kodulehel ja postiloendite vahendusel. Esmakordselt anti auhind üle 2011. aastal.
2.3 Rändauhind tuleb tagastada konsortsiumile hiljemalt kaks nädalat enne järgmist suveseminari.

3. AASTAAUHIND „ELNETi AASTA TEGU“

3.1 Auhinnaks on tänukiri, rändauhind ja medal.
3.2 Auhind antakse üle ELNETi korraldataval suveseminaril (kui see ei ole võimalik, siis muul avalikul raamatukogunduslikul üritusel). Auhinna saaja avalikustatakse konsortsiumi üldkoosolekul, kodulehel ja postiloendite vahendusel. Esmakordselt anti auhind üle 2020. aastal.
3.3 Rändauhind tuleb tagastada konsortsiumile hiljemalt kaks nädalat enne järgmist suveseminari.

4. NÕUDED AASTAAUHINNA „ESTER!“ SAAJALE

4.1. Auhinna saaja:

  • on ELNETi töörühma liige või töötaja;
  • on aktiivne, innovaatiline, algatab arutelusid ning teeb ettepanekuid arendusteks;
  • pakub lahendusi, rakendab oma oskusi ja kogemusi ELNETi andmekogude ja teenuste edendamiseks;
  • aitab nõu ja jõuga teisi kolleege ning lugejaid;
  • osaleb koolitustel ja/või koolitab kolleege;
  • jälgib heade tavade kasutamist infosüsteemides;
  • aitab suurendada teadlikkust ELNETi andmekogude (e-kataloog ESTER, andmebaas ISE, Eesti märksõnastik, E-Varamu jt) tähtsusest ja väärtusest;
  • näitab üles aktiivsust ühistegevuse organiseerimisel, ärgitab koostööle.

5. VALIMINE

5.1 Auhinna „ESTER!“ saaja valitakse välja ELNETi töörühmade liikmete ja töötajate hulgast e-hääletusel suveseminarile eelneva aasta töötulemuste eest.
5.2 Auhinna „ELNETi aasta tegu“ saaja valitakse välja ELNETi kogukonna jaoks oluliste arenduste ja ettevõtmiste hulgast.
5.3 Mõlemad auhinnad valitakse e-hääletusel, millel saavad osaleda kõik ELNETi töörühmade liikmed ja töötajad, samuti kõik konsortsiumi liikmete ja partnerite volitatud esindajad.
5.4 Võrdselt hääli saanute korral otsustab auhindade saajad konsortsiumi poolt moodustatav 3-liikmeline ekspertide grupp.
5.5 Rohkelt hääli saanud, kuid valituks mitte osutunud isikuid ja tegusid tunnustab konsortsium tänukirjaga.
5.6 ELNETi tänukirjaga tunnustatakse ka oluliste koostööpartnerite teeneid.

2023

Helle Maaslieb, KIRMUS – Suurepärase, pühendunud ja südamega tehtud töö eest üle-eestilise trükipärandi massdigiteerimise projekti eest vedamisel ning aktiivse ja toetava tegutsemise eest mitmetes töörühmades.

Urmas Sinisalu, ELNET, RaRa – Panuse eest esimeste linkandmete tootmise alustamisel konsortsiumis ja töörühma järjekindla juhtimise eest.

Martin Pajuste, TÜR – Avaandmete töörühma ideede kiire tehnilise teostamise eest.

Piret Zettur, ELNET, TÜR – Sõbralikkuse, hoolivuse ja lahkuse eest probleemide lahendamisel ning alati olemas olemise eest.

Kadi Mälton, ELNET, RaRa –  Rahuliku meele säilitamise eest erinevate kataloogimisjuhendite uuendamisel ja töörühma juhtimisel.

Riina Felding, ELNET, TLÜAR –  Väsimatu ja asjatundliku tegutsemise eest üldhaldurina. Ilma sinuta ei oleks meil uusi hundianekdoote, maastikumänge, koosolekuprotokolle ega müstilisi järjehoidjaid.

2022

Kadi Mälton, ELNET – rahuliku, sihikindla ja tasakaaluka töö eest kataloogimise ja liigitamise töörühma juhtimisel ning RDA kasutusele võtmisel.

Kadi Mälton, ELNET – panuse eest normandmete automaatse kontrolli juurutamisel ja uuenduste testimisel infosüsteemis ESTER.

Riin Olonen, ELNET – pikaajalise pühendumisega tehtud töö ja panuse eest konsortsiumi arenduste juhtimisel.

Urve Erm, ELNET – kohusetundliku töö eest Eesti märksõnastiku (EMS) arendamisel ja EMSi toimetuse juhtimise eest.

Kristina Rallmann, ELNET – suurepärase andmebaasi ISE töörühma juhtimise ning arendustegevustesse panustamise eest.

Meelis Lilbok, Deltmar OÜ – asjaliku, sujuva ja eduka koostöö eest infosüsteemi ESTER liidestamisel veebirakendusega „Raamatukogud reaalajas“.

2021

Külli Moont, TÜR – pikaajalise tulemusliku tegutsemise eest mitmetes töörühmades ning olulise panuse eest kataloogimisjuhendite koostamisel ja kolleegide nõustamisel.

Kadi Mälton, RaRa – tubli töö eest RDA kataloogimise juhendite koostamisel ning kataloogimise ja märksõnastamise töörühma juhtimisel

Anneli Sepp, TÜR – initsiatiivi ja abi eest ELNET Konsortsiumi 25.aastapäevale pühendatud mälumängu korraldamise ja Eesti raamatukogude kaardirakendusega liitumise juures.

Urmas Sinisalu, ELNET – panuse eest Eesti märksõnastiku (EMS) viimisel Eesti riigi avaandmete portaali.

Piret Zettur, TÜR – valmisoleku eest kriitilistes olukordades õlg alla panna ja olla raamatukogudele toeks Sierra murede lahendamisel.

Margit Teesalu-Kranich, ELNET – silmapaistva panuse eest ELNETi uue veebilehe, avaandmete portaali veebilehe ja ESTERi veebikataloogi muudatuste teostamisse.

2020

Riina Felding, ELNET – suurepärase, tulemusrikka ja sooja suhtumisega tehtud töö eest infosüsteemi ESTER üldhaldurina ning aktiivse ja toetava osavõtu eest konsortsiumi arendustegevuses

Jane Makke, ELNET – avara pilgu ja väsimatu töö eest avaandmete poliitika ja RDA temaatika algatamisel ja vedamisel ning töörühmade juhtimisel

Sirje Nilbe, ELNET – alati asjatundliku abi ja toetuse ning RDA käsiraamatu tõlkimise eest

Sven Põder, ELNET – suurepäraselt koostatud dokumentide, nüanssidesse süüvimise ja heade nõuannete eest hankemenetlustes ja juriidilise nõustajana laiemalt.

Urmas Sinisalu, ELNET – kaanepilditeenuse EPIK arendusprojekti eduka ja tulemusrikka juhtimise eest

Margit Teesalu-Kranich, ELNET – suure töö eest ELNETi veebide ülesehitamisel ja uuele tarkvarale üleviimisel ning erinevate lahenduste väljapakkumisel ja rakendamisel

Laura Vunk, ELNET – asjalikule, põhjalikule, alati heatujulisele ja suure töövõimega tegutsejale, kes „tuli, nägi ja võitis“ – nii uute ülesannetega kaasnenud raskused kui kolleegide lugupidamise

ID-Balti – asjaliku ja kiire abi eest konsortsiumi raamatukogutarkvaras esinenud probleemidele lahenduste leidmisel ja loomisel

2019

Martin Pajuste, ELNET – julge pealehakkamise ja entusiasmi eest mESTERi eduloo kujundamisel

Kristina Rallman, ELNET – andmebaasi ISE töörühmale uue hingamise andmise eest

Anneli Sepp, ELNET – pikka aega ennastsalgavalt ja kirega tehtud tubli töö eest

Piret Zettur, ELNET – asjalikkuse, abivalmiduse ja meeskonna liitmise eest ning rahuliku meele eest ka keerulistel aegadel

2018

Siim Liivand, ELNET – ekspertnõu ja alati asjatundliku abi ning pühendumise eest konsortsiumi infosüsteemide (KRAS, avakogujuht jt) arendamisel

Jane Makke, ELNET – pikaajalise suurepärase kataloogimise töörühma juhtimise ning pühendumise eest uute ideede toomisel kataloogimisse

Kristina Rallman, KV – asjatundliku, aktiivse ja hooliva koostöö eest nii haldurina kui ka töörühmades ning pühendumuse eest Eesti sõjanduse bibliograafia koostamisel

Signe Tõnisson, ELNET – digiteerimise töörühma eduka ja hoogsa taaskäivitamise ning mäluasutuste koostööle ärgitamise eest

2017

Mare-Nelli Ilus, ELNET – pikaajalise pühendumise ja hoolimise eest konsortsiumi elu korraldamisel

Ave Janu, ELNET – suurepärase töö eest e-kataloogi ESTER haldamisel ja arendamisel

Katriin Kaljovee, ELNET – kohusetundliku töö eest e-teadusinformatsiooni hangete korraldamisel

Kalju Kill Kask, ELNET – kindla ja väsimatu tegutsemise eest infosüsteemi tehnilise toe pakkumisel ja turvalisuse eest võitlemisel

Siim Liivand, TTÜR – tõhusa abi eest e-kataloogi ESTER arendamisel

Jane Makke, ELNET – tulemusrikka töö eest töörühma juhtides ning uute ideede ja meeldiva koostöö eest arendusprojektides

Piret Zettur, ELNET – aktiivse ja asjaliku tegutsemise eest infosüsteemi haldamisel ja arendamisel ning uute raamatukogude integreerimisel ESTERi perre

2016

Ave Janu, ELNET – südamega kaasamõtlemise eest ja suurepärase töö eest ESTERi ühistegevuses 2015. aastal ning tulemusliku kaasalöömise eest ELNET20 üritustel 20.-21.aprillil 2016. aastal

Mari Kannusaar, RR – suurepärase koostöö ning kaasamõtlemise ja kaasalöömise eest ELNET20 ürituste korraldamisel

Piret Zettur, ELNET – abivalmiduse ja usaldusväärsuse eest infosüsteemi ESTER haldamise juhina

2015

Siim Liivand, TTÜR – suurepärase töö eest e-kataloogi ESTER uue kujunduse ning täiendava funktsionaalsuse sisseseadmisel

Jane Makke, RR – meeskonna juhtimise eest kirjete liitmisel ja toimetamisel ning aktiivse osavõtu eest kõigis 2014. a. infosüsteemiga seotud aruteludes ja tegemistes

Maie Ristissaar, ELNET – tähelepanuväärse töö eest e-kataloogi ESTER uue kujunduse ja täiendava funktsionaalsuse loomisel ning töölesaamisel, samuti m-ESTERi arenduse ettevalmistamisel

Piret Zettur, TÜR – panuse eest süsteemide liitmise õnnestumisse 2014.aastal ning entusiastliku ja asjatundliku töö eest infosüsteemi haldamisel

2014

Riin Olonen, ELNET – projekti „E-kataloogide ESTER Tallinn ja ESTER Tartu liitmine, uue disainiga ühise veebikataloogi loomine ja infosüsteemi tarkvaraline üleminek Sierrale“ eduka juhtimise eest

Maie Ristissaar, ELNET – rõõmsameelse ettevõtlikkuse, kohusetundlikkuse ja töökuse eest 2014. a.

Piret Zettur, TÜR – süsteemide liitmisel Tartu raamatukogude eestvedamise ja rõõmu ning hooga ühiste eesmärkide nimel töötamise eest

2013

Ave Janu, TTÜR – aktiivsuse, initsiatiivikuse ja tulemuste eest laenumooduli tõlkimisel ja veebikataloogi arendamisel

Kalju Kill Kask, ELNET, TÜR – väsimatu ja kindlameelse tegutsemise eest ESTERi, EMSi ja ISE turvalisuse heaks läbi paljude aastate

Sirje Nilbe, ELNET, RR – suure panuse eest ESTERi, EMSi ja ISE arengusse ning märksõnastamise taktikepi kindlakäelise hoidmise eest paljude aastate jooksul

Maie Ristissaar, ELNET, TLÜAR – panuse ja entusiasmi eest veebikataloogi arendamisel

Margit Teesalu-Kranich, ELNET – panuse ja entusiasmi eest veebikataloogi arendamisel

Signe Tõnisson, ELNET, RR – pikaajalise kohusetundliku panuse eest konsortsiumi ajaloo jäädvustamisel protokollides

2012

Ave Janu, TTÜR – panuse ja entusiasmi eest ühistöö korraldamisel

Siim Liivand, TTÜR – asjatundliku ja süstemaatilise abi eest infosüsteemi arendamisel

Kristel Veimann, RR – suurepärase ja tulemusrikka töö eest kataloogimisjuhendite projekti läbiviimisel ning aktiivse kaasalöömise eest e-kataloogi ESTER ja andmebaasi ISE toimimisel

2011

Anneli Marjapuu, PKF Estonia OÜ – eduka koostöö eest

Marika Meltsas, ELNET – e-teadusinformatsiooni eduka hankimise eest

Sirje Nilbe, ELNET – Eesti märksõnastiku (EMS) rakendamise eest

Taivo Raud, Haridus- ja Teadusministeerium – eduka koostöö eest

Anneli Sepp, TÜR – suurepärase töö eest infosüsteemi ESTER üldhaldurina aastatel 2005-2010

Urmas Sinisalu, ELNET – silmapaistvate tulemuste eest infosüsteemi arendamisel

Külli Solo, ELNET – Eesti artiklite andmebaasi ISE rakendamise eest

Tiiu Tarkpea, TÜR – Eesti märksõnastiku (EMS) rakendamise eest

Kristel Veimann, RR – panuse ja entusiasmi eest ühistöö korraldamisel

Eesti Raamatukoguhoidjate Ühing tunnustab

ERÜ teenetepreemia

2013 Sirje Nilbe – erialase tegevuse, sh Eesti märksõnastiku veebikeskkonna loomise eest.

1999 Jüri Järs – teenete eest kutseühingus ja tulemusrohke tegevuse eest raamatukogude automatiseerimisel (s.h ELNET Konsortsiumi ja ühiskataloogi ideele alusepaneku eest).

ERÜ aastapreemia

2014 Riin Olonen – Tallinna ja Tartu ESTER andmebaaside liitmise projekti juhtimise eest.

2010 Külli Solo – Eesti teadus- ja rahvaraamatukogude artiklite kirjeldamise aluste ühtlustamise ja ISE artiklite andmebaasi arendamise eest.

ERÜ teadusraamatukogu aasta tegu

2017 Urmas Sinisalu (töörühma juht) ELNET Konsortsiumi kasutajate registreerimise ja autentimise süsteemi (KRAS) arendamise eest. Töörühma kuulusid: Urmas Sinisalu, Kill Kask, Piret Zettur, Riin Olonen, Ave Janu, Siim Liivand, Küllike Lutsar.

2014 ELNET Konsortsium – Tallinna ja Tartu ESTER andmebaaside liitmise, uue disainiga ühise veebikataloogi loomise ja infosüsteemi ülemineku eest uuele Sierra tarkvarale. Töörühma kuulusid paljud kolleegid ESTERi raamatukogudest, töörühma juht Riin Olonen.

2011 Urmas Sinisalu – tulemusliku ja innovaatilise töö eest raamatukogude infosüsteemi „ESTER“ arendamisel. Eurole ülemineku ajal ESTERis olevate väljaannete hindade konverteerimine eurodeks.

2009 Kahe raamatukogu (RR, TÜR) loodud märksõnastike ühendamise ja ühise „Eesti märksõnastiku“ loomise eest. Töörühma juhid Sirje Nilbe, Tiiu Tarkpea.
Meeskond: tarkvaraarendajad Ehtel Taevere, Jüri Tarkpea; toimetajad: Urve Erm, Ellen Kiloman, Karin Kangur, Helgi Laanes, Elo Tõnisoo, Ivika Pall; kujundaja: Andrus Igalaan; tehniline tugi Kill Kask, Riin Olonen.