MITTETULUNDUSÜHINGU EESTI RAAMATUKOGUVÕRGU KONSORTSIUM PÕHIKIRI

Preambula

Mittetulundusühing Eesti Raamatukoguvõrgu Konsortsium (edaspidi Konsortsium) on asutatud 4. aprillil 1996. Käesolev põhikiri on vastu võetud Eesti Raamatukoguvõrgu Konsortsiumi üldkoosolekul nr 1/2021.

1. Üldsätted

1.1. Konsortsium on raamatukogude avalike huvide ühiseks teostamiseks asutatud mittetulunduslik ühendus.
1.2. Konsortsiumi nime tõlge inglise keelde on Estonian Libraries Network Consortium.
1.3. Konsortsiumi nime ametlik lühend on ELNET Konsortsium (ELNET Consortium).
1.4. Konsortsium on eraõiguslik juriidiline isik.
1.5. Konsortsiumi asukoht on Tallinn, Eesti Vabariik.
1.6. Konsortsiumi põhieesmärgiks on kasumit mittetaotlev teaduse, kultuuri ja hariduse toetamine raamatukogude ühistegevuse arendamise kaudu.

2. Tegevus

Oma eesmärkide saavutamiseks Konsortsium:

 1. loob raamatukogude esindajatest töögruppe ühiste ülesannete lahendamiseks;
 2. algatab ja koordineerib ühisprojekte infosüsteemide ja -teenuste arendamiseks;
 3. töötab välja raamatukogusüsteemide põhiprintsiibid, koordineerib nende infosüsteemide funktsionaalsete ja tehniliste struktuuride, standardite, koolitus- ja juurutuskavade väljatöötamist;
 4. teeb ettepanekuid ja taotlusi toetuse saamiseks raamatukogu infosüsteemide arendamiseks ja haldamiseks;
 5. arendab ja haldab integreeritud raamatukogu infosüsteemi ning sellel põhinevat elektronkataloogi ESTER ja artiklite andmebaasi ISE;
 6. töötab välja andmebaaside põhimäärusi nende ühiskasutuse reguleerimiseks;
 7. korraldab raamatukogude nimel elektroonilise teadusinformatsiooni ühishankeid;
 8. sõlmib lepinguid ning teeb kommertstehinguid õigusaktides kehtestatud korras ja kooskõlas oma eesmärkidega;
 9. korraldab raamatukogude infosüsteemide alast koolitust;
 10. omandab intellektuaalse omandi kasutamisõigusi, annab talle kuuluva intellektuaalse omandi kasutamisõigusi ja teeb selle omandiga tehinguid lepingutes ja õigusaktides kehtestatud korras;
 11. annab stipendiume nii era- kui ka juriidilistele isikutele infosüsteemide ja andmebaaside arendamiseks vastavalt kehtestatud korrale;
 12. kirjastab trükiseid ja genereerib andmebaase;
 13. tegeleb muude küsimustega, mis on vajalikud eesmärkide saavutamiseks ja ei ole vastuolus käesoleva põhikirja ega teiste õigusaktidega.

3. Liikmed

Konsortsiumi liikmeteks võivad olla Eestis tegutsevad raamatukogud, ülikoolid, teadusasutused ja teised juriidilised isikud, kui juriidilise isiku või selle struktuuriüksuse põhikirjaliseks tegevuseks on informatsiooni kogumine ja kättesaadavaks tegemine.

3.1. Liikmete vastuvõtmine

3.1.1. Konsortsiumi liikmeks vastuvõtmise otsustab üldkoosolek Konsortsiumi juhatusele esitatud kirjaliku avalduse alusel.

3.1.2. Konsortsiumi liikmeks vastuvõtmisel tasuvad liikmed liitumistasu. Tasu suuruse kehtestab üldkoosolek.

3.1.3. Konsortsiumi liikmel tekivad Konsortsiumi põhikirjas nimetatud õigused ja kohustused pärast liitumismaksu tasumist.

3.2. Liikmemaks

3.2.1. Konsortsiumi liikmete aastane liikmemaks peab katma Konsortsiumi põhikirjaliste ülesannete täitmiseks vajalikud administreerimiskulud.

3.2.2. Konsortsiumi liikmemaks koosneb kolmest osast:

1. osa (üldised halduskulud) moodustab üldkoosoleku määratud baasmaksu ja iga liikme töötajate arvust tuleneva koefitsendi korrutis. Kui Konsortsiumi liige on organisatsioon, kelle struktuuriüksuseks on raamatukogu, määratakse liikmemaksu suurus raamatukogu töötajate arvust lähtuvalt (täistööaja arvestuse ekvivalendi järgi, arvestades sama aasta 1. jaanuari seisu). Töötajate arvust lahutatakse halduspersonali arv. (Halduspersonaliks loetakse vahetult hoone korrashoid, remondi ja valvega seotud personali.) Kui uus liige liitub kalendriaasta keskel, vähendatakse tema antud aasta liikmemaksu proportsionaalselt aasta algusest möödunud kuude arvuga.

Koefitsientide tabel:

Töötajate arv Koefitsient
1 – 30 1
31 – 80 2
81 – 150 3
151 – 200 4
201 ja enam 5

2. osa moodustub liikme osaluse määrast Konsortsiumi administreeritavates ühisprojektides (raamatukogu infosüsteemi litsentside arv ja/või osalus andmebaaside hankes).
Osaluse määra arvestamise põhimõtted fikseeritakse “Liikmemaksu ja teenustasu arvestamise korras” ja kinnitatakse koos väljaarvestatud summadega üldkoosolekul. Dokumendis peab olema fikseeritud Konsortsiumi liikme ja partneri protsentuaalne osalemise määr igas projektis antud aastal ning selle projekti administreerimise ja arenduskulude üldmaksumus.

3.2.3. Liikmele võib panna täiendavaid varalisi kohustusi (lisaks liikme-ja liitumismaksule) ainult üldkoosoleku otsusega, juhul kui poolt hääletab vähemalt 2/3 liikmetest. Täiendavate varaliste kohustuste eesmärgiks ei või olla liikme kahjustamisele või Konsortsiumist väljaastumisele sundimine.

3.3. Liikmetel on muude seaduses ja põhikirjas ettenähtud õiguste kõrval õigus:

 1. osaleda hääleõigusega üldkoosolekul;
 2. algatada üldkoosoleku kokkukutsumine;
 3. olla valitud Konsortsiumi juhatuse liikmeks;
 4. saada juhatuselt ja tegevdirektorilt teavet Konsortsiumi tegevuse kohta;
 5. algatada töögruppe ja ühisprojekte ning osaleda nende töös.

3.4. Konsortsiumi liige on kohustatud:

 1. järgima Konsortsiumi põhikirjast tulenevaid nõudeid ja mittetulundussektori organisatsioonide tegevuse häid tavasid ning täitma Konsortsiumi organite otsuseid;
 2. teatama Konsortsiumi juhatusele liikmete ja partnerite arvestuse pidamiseks oma asukoha ja aadressi ning juhatuse või seda asendava organi liikmete nimed ja kontaktaadressid. Nimetatud andmete muutumisel on liige  kohustatud uued andmed teatama hiljemalt ühe kuu jooksul andmete muutumisest;
 3. teatama Konsortsiumi juhatusele viivitamatult muudatustest, mis mõjutavad oluliselt või võivad edaspidi mõjutada tema liikmelisust Konsortsiumis või osalust ühisprojektides;
 4. nimetama ühe esindaja osalemiseks üldkoosolekutel;
 5. nimetama oma esindajad osalemaks töögruppides ja ühisprojektide töös;
 6. tasuma tähtaegselt liikmemaksu ja muid lepingutest või tellimustest tulenevaid arveid.

3.5. Väljaastumine

3.5.1. Konsortsiumist omal soovil lahkumiseks esitab liige sellekohase kirjaliku avalduse Konsortsiumi juhatusele vähemalt 6 kalendrikuud enne lahkumist.

3.5.2. Enne Konsortsiumist väljaastumist on liige  kohustatud tasuma oma võlgnevused Konsortsiumi ees.

3.5.3. Juhul, kui liikmelisus  lõpeb aasta keskel, peab tasuma liikmemaksu kogu jooksva aasta eest.

3.5.4. Konsortsiumist väljaastumise  korral tasutud liitumis-ja liikmemakse ei tagastata.

3.6. Väljaarvamine

3.6.1. Põhikirjaliste kohustuste ja üldkoosoleku otsuste mõjuva põhjuseta täitmata jätmise korral võib üldkoosolek liikme Konsortsiumi liikmeskonnast välja arvata.

3.6.2. Liikme võib Konsortsiumist välja arvata ka juhul, kui kahjustatakse oma tegevusega Konsortsiumi mainet või kui tegevus ei ole kooskõlas tegevusvaldkonna heade tavadega.

3.6.3. Liikme väljaarvamise küsimuse võib tõstatada iga Konsortsiumi liige.

3.6.4. Konsortsiumi juhatus teatab väljaarvamise ettepanekut arutava üldkoosoleku toimumisest vähemalt kaks nädalat ette.

3.6.5. Väljaarvamise  otsus on vastu võetud, kui selle poolt on 2/3 Konsortsiumi liikmetest. Väljaarvatava liikme esindaja ei oma selles küsimuses hääleõigust ning teda ei loeta kvoorumi hulka.

4. Koostöö lepingu alusel

4.1. Konsortsiumi töös saab osaleda ka lepingu alusel.

4.2. Lepingu alusel Konsortsiumi töös osalevaid asutusi nimetatakse partneriteks.

4.3. Partneriteks võivad olla Eestis tegutsevad valitsusasutused, valitsusasutuste hallatavad riigiasutused, kohalike omavalitsuste ametiasutused ja hallatavad asutused, kui nende asutuste või nende struktuuriüksuste põhimäärusest tulenevaks tegevuseks on informatsiooni kogumine ja kättesaadavaks tegemine.

4.4. Partneriga lepingu sõlmimise otsustab üldkoosolek Konsortsiumi juhatusele esitatud kirjaliku avalduse alusel.

4.5. Partneri teenustasu arvestamine toimub samadel alustel liikme liikmemaksu arvestamisega ja fikseeritakse ”Liikme-ja teenustasu arvestamise korras” (p.3)

4.6. Partneritel on lepingus sätestatud õiguste ja kohustuste kõrval õigus:

 1. osaleda üldkoosolekul;
 2. olla valitud Konsortsiumi juhatuse liikmeks;
 3. saada juhatuselt ja tegevdirektorilt teavet Konsortsiumi tegevuse kohta;
 4. algatada töögruppe ja ühisprojekte ning osaleda nende töös.

5. Juhtimine

5.1. Üldkoosolek

5.1.1. Konsortsiumi kõrgeimaks organiks on tema liikmete üldkoosolek.

5.1.2. Konsortsiumi üldkoosolekud toimuvad vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui üks kord aastas.

5.1.3. Üldkoosolek on avalik.

5.1.4. Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui sellel on esindatud vähemalt pooled liikmetest.

5.1.5. Igal Konsortsiumi liikmel on üks hääl.

5.1.6. Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab vähemalt kaks kolmandikku üldkoosolekul viibinud liikmetest.

5.1.7. Üldkoosoleku kutsub kokku Konsortsiumi juhatus. Üldkoosoleku kokkukutsumisest peab ette teatama vähemalt kaks nädalat. Kui seda nõuab Konsortsiumi liige kirjalikult, on juhatus kohustatud üldkoosoleku kokku kutsuma.

5.1.8. Üldkoosolek:

 1. valib Konsortsiumi juhatuse;
 2. valib audiitori;
 3. kinnitab arengustrateegia ja tegevuskava;
 4. kinnitab põhikirja ja teeb selles muudatusi;
 5. määrab liikmemaksu ja teenustasu aluseks oleva baasmaksu suuruse ja kinnitab aastaeelarve;
 6. otsustab uute liikmete vastuvõtmise ning liikmete väljaarvamise;
 7. otsustab partneritega lepingute sõlmimise ning lõpetamise;
 8. kinnitab raamatupidamise aastaaruande ja tegevusaruande;
 9. otsustab Konsortsiumi ühinemise, jagunemise ja lõpetamise;
 10. kuulab Konsortsiumi tegevusega seotud ettekandeid;
 11. võtab vastu otsused küsimustes, mis puudutavad rahvusvaheliste lepingute sõlmimist ja Konsortsiumi liitumist rahvusvaheliste organisatsioonidega;
 12. kinnitab arendusprojektid;
 13. kinnitab Konsortsiumi vara kasutamise korra;
 14. võtab vastu otsused muudes Konsortsiumi tegevusega seotud küsimustes.

5.2. Juhatus

5.2.1. Juhatus on Konsortsiumi pikemaajalist tegevust kavandav, tegevdirektori tegevust juhendav ja igapäevase tegevuse raamest väljuvaid küsimusi otsustav esindus- ja juhtorgan.

5.2.2. Juhatus on vähemalt 3-liikmeline.

5.2.3. Juhatus valitakse kaheks aastaks.

5.2.4. Juhatuse liikme volituste ennetähtaegse lõppemise korral valib üldkoosolek asendusliikme. Asendusliige asendab juhatuse liiget kuni juhatuse antud koosseisu volituste lõpuni.

5.2.5. Igal Konsortsiumi liikmel on õigus tõstatada juhatuse liikme juhatusest väljaarvamise küsimus ning kohustus seda põhjendada. Sellise küsimuse on juhatus kohustatud andma arutamiseks üldkoosolekule. Väljaarvamise otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab kaks kolmandikku Konsortsiumi liikmetest. Väljaarvatav juhatuse liige ei oma selles küsimuses hääleõigust ning teda ei loeta kvoorumi hulka.

5.2.6. Konsortsiumi juhatus:

 1. valib oma liikmete hulgast juhatuse esimehe. Juhatuse esimehel on õigus saada tagasi valitud;
 2. otsustab Konsortsiumi tegevdirektori töölevõtmise ja määrab tema palga;
 3. otsustab töögruppide loomise ja arendusprojektide käivitamisega seotud küsimusi;
 4. esitab üldkoosolekule kinnitamiseks Konsortsiumi tegevuskavad ja aastaaruanded;
 5. esitab  majandusaastaaruande audiitorile auditeerimiseks ja üldkoosolekule kinnitamiseks.
 6. esitab üldkoosolekule kinnitamiseks täiendavat rahastamist vajavad arendusprojektid;
 7. annab üldkoosolekule oma tegevusest aru.

5.2.7. Juhatuse esimees:

 1. korraldab juhatuse tegevust;
 2. esindab Konsortsiumi teistes organisatsioonides;
 3. juhatab üldkoosolekuid;
 4. sõlmib tegevdirektoriga töölepingu;
 5. omab allkirjaõigust Konsortsiumi nimel.
 6. sõlmib liikmete ja partneritega konsortsiumi nimel lepinguid.

5.3. Tegevdirektor

5.3.1. Konsortsiumi igapäevast tööd juhib ja korraldab tegevdirektor.

5.3.2. Tegevdirektor esindab Konsortsiumi volikirjata ja omab allkirjaõigust Konsortsiumi nimel.

5.3.3. Oma ülesannete täitmiseks tegevdirektor:

 1. koostab Konsortsiumi tegevuskava- ja eelarveprojekti;
 2. sõlmib palgaliste töötajatega töölepinguid;
 3. sõlmib Konsortsiumi eesmärkide saavutamiseks vajalikke lepinguid;
 4. koostab tegevusaruande ja esitab selle koos raamatupidamisaruandega juhatusele hiljemalt viie kuu jooksul pärast majandusaasta lõppemist;
 5. annab oma tegevusest aru üldkoosolekule ja juhatusele;
 6. lahendab muid Konsortsiumi tegevusega seotud küsimusi, mis ei kuulu üldkoosoleku ja juhatuse ainupädevusse.  

6. Vara

Konsortsiumi vara moodustub:

 1. liitumis-, liikme-ja teenustasudest;
 2. sihtotstarbelistest eraldistest;
 3. fondidest ja abiprogrammidest saadavatest toetustest;
 4. füüsiliste ja juriidiliste isikute annetustest;
 5. Konsortsiumi tegevusest laekunud vahenditest;
 6. muudest laekumistest. 

7.  Ühinemine, jagunemine ja lõpetamine

7.1.    Konsortsiumi ühinemine, jagunemine ja lõpetamine toimuvad seaduses ettenähtud korras.

7.2.    Likvideerijateks on juhatuse liikmed või üldkoosoleku poolt määratud isikud.

7.3.    Vara jagamisel määratakse õigustatud isikud üldkoosoleku otsusega.