Rahvusvaheline koostöö

Innovative Users Group (IUG)

1998. aastal liitus ELNET firma Innovative Interfaces Inc raamatukogusüsteemi kasutajate rahvusvahelises grupi Innovative Users Group ehk IUG-ga. Kohe hakati osalema aastakonverentsidel. Aastast 2002 on konverentsil kuuldust antud igal kevadel aru konsortsiumi suveseminaridel.

Euroopa Teadusraamatukogude Konsortsium (CERL)

Toetamaks ELNETi raamatukogusid vana raamatu kataloogimisel astus ELNET Konsortsium 1999. aastal Euroopa Teadusraamatukogude Konsortsiumi (Consortium of European Research Libraries – CERL) assotsieerunud liikmeks.

Kuna CERL-i assotsieerunud liige omas vaid õigust saada informatsiooni organisatsioonis toimuva kohta, omamata õigust juurdepääsuks andmebaasidele, uuriti 2003. aastal täisliikme staatuse saamise tingimusi ja vanaraamatu andmebaasi kasutamise võimalusi. Leiti, et otstarbekas on liituda raamatukogudel, mitte konsortsiumil, kelle kõik liikmed ei vaja juurdepääsu vanaraamatu andmetele.

EIFL

EIFL (kuni 2010. aastani eIFL.net) on nn üleminekuriikide raamatukogude konsortsiume ühendav mittetulunduslikel eesmärkidel asutatud organisatsioon.

EIFLi sünnihetkeks loetaks pressiteadet 5. oktoobril 1999, kus anti teada, et enneolematu algatuse “Electronic Information for Libraries” (EIFL Direct) raames saavad 39 riigi raamatukogud juurdepääsu rikkalikule valikule elektroonilistele teadusajakirjadele. Algselt rahastas organisatsiooni Avatud Ühiskonna Instituut, alates 2003. aastast on EIFL sõltumatu organisatsioon, mille mission on eelkõige tagada piiranguteta juurdepääs teadmistele.

Üks peamisi EIFLi tegevusi on olnud läbirääkimiste korraldamine kirjastustega soodsamate juurdepääsu lepingute sõlmimiseks, kuid EIFLi roll on olnud oluline ka avatud juurdepääsu ja autoriõiguse alase teavitustöö edendamisel ning innovatsioonile kaasaaitamisel arenguriikide rahvaraamatukogudes.

Hetkel on EIFLi võrgustiku liikmeteks 38 Aafrika, Aasia ja Euroopa riigi raamatukogude konsortsiumi, lisaks on EIFLi osalusega projektide partneriteks 15 riigi raamatukogud. ELNET kuulub EIFLisse alates 1999. aastast.

Nordic IUG

Koostöö tõhustamiseks Põhjamaade raamatukogude vahel, kes kasutavad sama infostüsteemi, hakati korraldama ühiseid seminare. Need toimuvad üle kahe aasta, igal korral eri riigis – Eestis, Soomes või Rootsis. Esimene Nordic IUG seminar peeti 2006. aastal Helsingis.

Soomes on Innovative’i tarkvara kasutusel Helsingi linnaraamatukogus, Rootsis mitmes ülikooli- ja rahvaraamatukogus.

Põhjamaade ühiskataloog SVUC

2006. aasta alguses sõlmisid Põhjamaade raamatukogud lepingu ühiskataloogi SVUC (Scandinavian Virtual Union Catalogue) kasutamiseks.

Lepingu osalised olid BIBSYS Norrast, Dansk Biblioteks Center Taanist, Helsingi Ülikooli raamatukogu Soomest, Kungliga biblioteket Rootsist, Landskerfi bókasafna and Nasjonalbiblioteket Islandist ja toona 12 liikmest koosnev ELNET Konsortsium Eestist.

Lepingu eesmärk oli võimaldada vastastikku tasuta juurdepääs bibliograafilistele andmetele nii informatsiooni saamise kui kirjete kopeerimise eesmärgil. Lepingu alusel tehti kättesaadavaks järgmised andmekogud: Bibsys, Danbib, Gegnir, Libris, Linda, Manda ja Sambok ning Tartu ja Tallinna ESTERi kataloogid. Peeti läbirääkimisi ka Läti ja Leedu liitumiseks. Lepingu kõige olulisem väljund oli vastastikku tasuta kirjete vahetamine, kuid tulevikus loodeti koostööd avardada.

Kuna andmevahetus arenes aina enam vaba kasutuse suunas, kaotas leping mõne aja pärast tähtsuse.

EBLIDA

Raamatukogu-, Informatsiooni- ja Dokumentatsiooniühenduste Euroopa Büroo (European Bureau of Library Information and Documentation Associations – EBLIDA)  põhikirjaline tegevus on lobitöö raamatukogude ja erinevate infoasutuste kasuks Euroopa Komisjoni juures. Enamasti on EBLIDA liikmeteks raamatukoguhoidjate ühingud.

Eestit esindas organisatsioonis 2009-2014 ELNET Konsortsium, alates 2014 on Eesti esindajaks EBLIDAs Eesti Raamatukoguhoidjate Ühing.

Europeana

2017. aastal sõlmiti ELNETi ja Europeana Foundation’i (endine EDL Foundation) vahel andmevahetuse leping. Selle alusel on ELNETi hallatav E-varamu portaal Eesti riigi esindajana andmete vahendaja e agregaator Europeana portaali.

2018/2019. aastal osaleb ELNET koos teiste Europeana andmeallikateks olevate asutustega ühisprojektis, mille eesmärgiks on Europeana portaali jõudvate andmete kvaliteedi parandamine ja litsentsiinfo korrastamine. Projektitaotlus sai rahastuse meetmest Europeana Common Culture.