Tegevus

Aruanne 2001

Eesti Raamatukoguvõrgu Konsortsium (edaspidi Konsortsium) on 1996.a. moodustatud mittetulundusühing, mille eesmärk on igakülgselt kaasa aidata Eesti raamatukogude ühtse arvutitel ja arvutivõrkudel baseeruva informatsioonisüsteemi arendamisele ja haldamisele.

Raamatukogusüsteem INNOPAC, ühine elektronkataloog ESTER

Eesti Raamatukoguvõrgu Konsortsiumi peamine tegevussuund aastal 2001 oli endiselt integreeritud raamatukogusüsteemi INNOPAC ja ühise elektronkataloogi ESTER arendamine ja haldamine. Ühises infosüsteemis osaleva üheteistkümne raamatukogu peale kokku oli 31.12.2001 seisuga INNOPAC’is 321 samaaegse kasutaja litsentsi (10.04.2002 seisuga juba 350, neist 230 Tallinnas ja 120 Tartus).

Ühises elektronkataloogis ESTER oli aasta lõpu seisuga kokku ca 1 000 000 nimetust ja üle 2 800 000 eksemplari (aastane juurdekasv vastavalt ca 250 000 nimetust ja 1 000 000 eksemplari). Aasta jooksul vormistati kataloogi Tallinna ja Tartu osas kokku ca 430 000 laenutust, 250 000 laenutähtaja pikendust ja 415 000 tagastust.

Põhitegevus süsteemi arenduses oli 2001.a. Konsortsiumi uute liikmete -Tallinna Keskraamatukogu ja Tartu Linna Keskraamatukogu – liitumise ettevalmistamine ja läbiviimine ning ettevalmistused süsteemi senisest, üldisest arengust maha jäänud tektipõhisest versioonist uuele, täiustatud veebipõhisele versioonile MILLENNIUM üleminekuks. Viimase toetuseks sai Konsortsium riigieelarvest 1 000 000 krooni.

Rahvustrükise retrospektiivne konverteerimine

Teine olulisem alalõik Konsortsiumi töös oli rahvustrükise retrospektiivne konverteerimine, milleks kasutati Andrew W. Melloni fondi poolt Konsortsiumile 1998.a. eraldatud stipendiumi. Kolm suuremat alamprojekti on: Eesti raamat 1945-1991, Eestis ilmunud eestikeelne raamat 1918-1944 ja Eesti perioodika. Kokku oli 2001.a. lõpuks retroprojektide käigus andmebaasi sisestatud üle 130 000 bibliokirje, ligikaudu 860 000 raamatu eksemplari ja ligikaudu 138 000 perioodika aastakäiku. Projektid jätkuvad ka aastal 2002. Tulenevalt esialgsest projekti mahu ülehindamisest tekkinud stipendiumi jääki kasutati 2001.a. väliskirjanduse retroprojekti käivitamiseks. Aasta jooksul sisestati andmed ca 98 500 nimetuse ja 105 000 eksemplari kohta.

Elektrooniliste väljaannete ühishanke korraldamine

Elektrooniliste teavikute komplekteerimise koordineerimise töörühm loodi Konsortsiumi juurde 1998. aasta novembris. Ühishangete tsentraalse rahastamise puudumisel on seni elektrooniliste väljaannete kasutamise eest nõutava litsentsitasu kandnud ühishangetes (EBSCO andmebaasid, kirjastuse Elsevier andmebaas ScienceDirect jm) osalevad raamatukogud oma eelarvetest.

Vaatamata asjaolule, et statistilised ülevaated annavad tunnistust sellest, et Eesti on olnud väga aktiivne andmebaaside kasutaja (nt. salvestati/trükiti 2001.a. EBSCO andmebaasidest 128 226 artiklit ja andmebaasist ScienceDirect üle 155 000 artikli), õnnestus tsentraalne rahastamine ühishangetele (täpsemalt EBSCO andmebaaside litsentsitasu katmisesks) saada alles 2002.aastaks. 2001.a. lõpul tegi Kultuuriministeerium sihtotstarbelise 1 000 000 krooni suuruse eelarve ülekande Haridusministeeriumile, kes sõlmis Konsortsiumiga 2002. aastaks koostöölepingu sihtotstarbelise toetuse eraldamiseks Konsortsiumile.

Digitaalraamatukogu arendusprojektid

Digitaalraamatukogu arendusprojektid on praeguse alafinantseerituse juures kõige rohkem kannatanud. 2001.a. tegeldi peamiselt mikrofilmide digiteerimiseks vajaliku riistvara valiku ja digiteerimistehnoloogia põhimõtete tundmaõppimisega. 2002.a. algul käivitati koostöös Eesti Rahvusraamatukoguga 6-kuuline pilootprojekt soetatud riistvara testimiseks ning vastavalt selle tulemustele digiteerimistehnoloogia ja edasise töökorralduse põhimõtete väljatöötamiseks.

2002.a. põhitegevus on seotud infosüsteemi edasise arendamise, uuele versioonile Millennium ülemineku ettevalmistamise ja läbiviimise ning uute töökohtade ja uute rakenduste liitmisega olemasolevasse süsteemi. Sellele lisanduvad mitmed konverteerimisprojektid ning raamatukogude ja arhiivide ühine ajalooliste materjalide digiteerimisprojekt. Eesti teadus- ja arendustegevuse ümberkorraldamise valguses on Konsortsiumis erilise tähelepanu all elektrooniliste väljaannete ühishanke süsteemi ja selle finantseerimisskeemi väljatöötamine koostöös Rektorite Nõukoguga.

Riin Olonen