Tegevus

Aruanne 2006

Eesti Raamatukoguvõrgu Konsortsium on 1996. a moodustatud mittetulundusühing, mille eesmärgiks on raamatukogude avalike huvide ühine teostamine (sh Eesti raamatukogude ühtse infosüsteemi arendamine ja haldamine ning elektroonilise teadusinformatsiooni hankimine).
Seisuga 31. 12. 2006 oli konsortsiumis kümme liiget (kaksteist liikmesraamatukogu).

Administratiivselt oli 2006. a põhitähelepanu raamatupidamise ümberkorraldamisel vastavalt möödunud majandusaasta lõpul tehtud auditeerimisotsusele. Probleeme tekitas nii uuendamist ja täiendamist vajav raamatupidamisprogramm kui ka aegunud riistvara.

Konsortsiumi kõrgeim organ on üldkoosolek ja juhtorgan on juhatus. Konsortsiumi tööd juhib tegevdirektor Mare-Nelli Ilus. Lisaks tegevjuhile töötavad konsortsiumis arendusjuht Riin Olonen, elektroonilise teadusinformatsiooni ühishangete projektijuht Marika Meltsas, raamatupidaja Valve Mikker ja infosüsteemi üldhaldur Ülo Treikelder, alates 1. märtsist Anneli Sepp (osakoormusega). 1. veebruaril alustas vastloodud ametikohal tööd integreeritud infosüsteemi riistvara haldur Kalju Kill Kask, kelle tööülesanneteks on ESTER riistvara haldus, töö www.elnet.ee veebiserveri baastarkvaraga ja Tartus asuvate Elneti töötajate personaalarvutitega. Riistvara halduri töölõikudeks on ka operatsioonsüsteemid, arvutivõrk ja turvalisuse jälgimine ning vastavad kooskõlastused Elneti raamatukogude ja teenuste pakkujate vahel.

Sisuline töö infosüsteemi rakendamisel tehakse ära konsortsiumi juurde loodud töörühmade abil. Konsortsiumi põhiülesandeid täideti 2006. a 15 töötajaga, neist töölepinguga oli 7.

4. aprillil 1996. a. toimus Eesti Raamatukoguvõrgu Konsortsiumi asutamiskoosolek, seega möödus 2006. a kümme aastat konsortsiumi asutamisest. Tähtpäevale pühendatud ettekandepäeval 25. oktoobril Tartu Ülikooli Raamatukogus esitas konsortsiumi juhatuse esimees M. Reial ülevaate Konsortsiumi hetkeseisust ja tulevikuplaanidest, prof. J. Aaviksoo andis edasi ülikooli ja riigi ootused ja vajadused teadusraamatukogudele, integreeritud infosüsteemi omanikfirma Innovative Interfaces Inc. esindaja G. Woodrooff tutvustas uusi süsteemi arendusvõimalusi ja FineLIB’i tegevdirektor K. Hormia-Poutanen tutvustas Soome kogemusi teadus-ja õppetöö toetamises.

ELNETI 10-ndal juubeliaastal võeti kasutusele Andrus Igalaane kujundatud ESTERi logo, mis esitati ka registreerimiseks kaubamärgina. ESTERi logo sümboliseerib tervikut, milles e-kataloog seob ühtseks paljud väikesed kataloogikastid. Ring kastide ümber samastub maakeraga.

2006. aasta kevadest toimusid arutelud konsortsiumi arengustrateegia 2007-2010 koostamiseks. Aasta lõpuks olid plaanid koos, kinnitamine jäi 2007. a. algusesse.
2006. a. otsustati alustada uue projektiga “Eesti teadusraamatukogude teavikute retrokonversioon e-kataloogi ESTER”, mille eesmärgiks oli avada Eesti teadusraamatukogude unikaalsed kogud nii regionaalse kui ka globaalse tähendusega teadus- ja loometööks ning õppetöö toetuseks. Konsortsium toetab katusorganisatsioonina raamatukogude ühisprojekte ja rahataotlusi. Haridus -ja Teadusministeeriumile esitatud täiendav rahataotlus pikemaajalise (2007-2017) projekti rahastamiseks ei saanud positiivset vastust.

INFOSÜSTEEMI HOOLDUS JA ARENDUS

Infosüsteemi haldamist ja arendamist toetas Haridus- ja Teadusministeerium 2006. a 2 miljoni krooniga.

Kataloog ESTER

Ühine elektronkataloog ESTER on kasutusel 12 Eesti raamatukogus sh nende filiaalides ja harukogudes, kasutuses on 797 erinevat asukohakoodi.

Kirjete arv 31. 12. 2006

2006 Kokku TALLINN % koguarvust TARTU % koguarvust
Bibliokirjed 1961805 1155068 59% 806736 41%
Eksemplarid 5808061 3605650 62% 2202410 38%
Lugejakirjed 350737 247034 70% 103702 30%
Normikirjed 102601 52396 51% 50204 49%

Andmebaasi kasv 2004-2006

Bibliokirjed Eksemplarid
aasta kokku juurdekasv kokku juurdekasv
2004 1 600 000 177 000 4 941 000 583 000
2005 1 818 600 218 600 5 462 300 521 300
2006 1 961 804 143 204 5 808 060 345 760

Laenutusaktiivsus 2006

2006 Kokku TALLINN % koguarvust TARTU % koguarvust
Laenutusi 2284885 1242444 54% 1042440 46%
Pikendusi 1417278 403599 28% 1013679 72%

Laenutusaktiivsus 2004-2006

Laenutusi Tagastusi Pikendusi
aasta kokku juurdekasv kokku kokku juurdekasv
2004 1 983 290 353 290 1 920 859 1 189 656 246 656
2005 2 198 700 215 410 1 412 400 222 744
2006 2 284 884 86 184 2 255 340 1 417 401 5 001

2006. aasta tõi infosüsteemis töötajatele kaasa mitmeid uuendusi: parandati registrite järjestust töötajate vaates, ühtlustati väljanimetusi niivõrd, kui see lokaaselt oli võimalik, vaikimisi avaneb kataloogimismoodulis eestikeelne ESTER, infosüsteem samastab 10- ja 13-kohalise ISBNi jne. 12. juuniks viidi lõpule sõnaregistri ümberindekseerimine erinevateks segmentideks (AVS) ja liitotsingu rakendamine lugejakataloogis. Infosüsteemi töö stabiilsemaks muutmiseks suurendati transaction faili suurust poole võrra. Tartu serverist varukoopiate tegemine muutus regulaarsemaks. Igapäevaste suhtlusvahenditena on kasutusele võetud Skype ja MSN.

Tavapäraselt on enim infosüsteemi uuendusi suunatud lugejatele. Uus võimalus on liitotsing, mis võimaldab juba esmakordsel päringu sisestamisel kasutada erinevaid otsitunnuseid. Liitotsing annab oluliselt rohkem võimalusi täpseks ja kiireks otsinguks. valida saab korraga mitut tunnust ja eksemplari täpset asukohta. Lisatud on otsingu täpsustamise võimalusi vastavalt kandajale (heli- ja videosalvestised, e-väljaanded). Leitud kirjetes on otsinguks kasutatud sõnad muust tekstist punase värviga eristatud.

Nüüdsest on märkuste väljal võimalik esitada infot iga konkreetse eksemplari kasutamisvõimaluste kohta, hõlbustamaks otsustamist, millist konkreetset eksemplari laenutamisel eelistada.

Andmekaitse tagamiseks on e-kataloogis andmete edastamisel kasutusele võetud SSL-ülekanne (SSL – Secure Socket Layer). Lugejaandmete vaatamisel, tellimisel ja ettepanekute tegemisel edastatakse andmed kodeeritult.

2006. aasta augustiks valmis ESTERi uus kujundus. Selle loomisel on silmas peetud lihtsust ja selgust. E-kataloogi hõlpsamaks kasutamiseks on esile toodud eksemplariandmed, lisatud on indekseeritud välju, e-kataloog on läbivalt eesti keelne, ühtlustatud on terminloogiat ja lihtsustatud on sõnakasutust, koostatud on uus e-kataloogi kasutusjuhend. Rakendatud on ammu oodatud eelteadete saatmine lugejatele laenutähtaja lõppemise kohta.

Uus võimalus raamatukogu teenuste kasutamiseks e-kataloogis on MINU ESTER.
Minu ESTER võimaldab:

 • otsida ja tellida kirjandust, ilma isikuandmeid korduvalt sisestamata
 • Vaadata oma laenutusi ja pikendada laenutähtaega
 • salvestada laenutuste ajalugu
 • vaadata ja tühistada tellimusi järjekorras
 • salvestada otsinguid, et neid hiljem uuesti korrata
 • saada salvestatud otsingute alusel igal nädalal e-postiga teateid huvipakkuval teemal ESTERisse lisandunud nimetuste kohta
 • vaadata oma maksmata viiviseid ja raamatukogu poolt esitatud arveid
 • teha ettepanekuid ja saata raamatukogudele soovitusi uute nimetuste hankimiseks
 • uuendada kontaktandmeid

Oluline on mitme infosüsteemi kasutamisega seotud dokumendi valmimine.

1) ESTERi põhimäärus – määrab liikmesraamatukogude õigused ja kohustused e-kataloogis ESTER töötamisel, sätestades ka üldised turvanõuded ja vastutuse.
2) Raamatukogu kasutajale mõeldud ESTERit tutvustav flaier – koostamises osalesid kõik 12 raamatukogu. Tekst sisaldab ESTERi üldandmeid ja iga raamatukogu enda andmeid.

Riistvara

Serverite käideldavus vastas 2006 aastal vajalikule tasemele. Ülekoormusprobleeme – serverite aeglust – esines mõnede tööoperatsioonide juures. Millenniumi uue versiooni rakendamine nõudis raamatukogudelt personaalarvutite uuendamist. Esines üksikuid tööd häirivaid lühiajalisi arvutivõrkude katkestusi – Tartu Ülikooli, Rahvusraamatukogu ja Eeneti magistraalvõrkude katkestuste tõttu.

Tarkvara

2006. aasta lõpuks oli raamatukogudes kasutada 491 üheaegset kasutajalitsentsi (neist 313 Tallinnas ja 178 Tartus. Puudulik kasutajalitsentide üldarv Tallinna süsteemis takistas ka nende raamatukogude tööd, kelle litsentside arv vastas raamatukogu vajadustele. 2006. a. lõpus juurde ostetud 49 litsentsi tagavad praeguse koormuse juures stabiilse juurdepääsu infosteemis töötamiseks.

Innovative Interfaces tarkvara uute versioonide kasutuselevõtt toimus vastavalt serverite ja raamatukogude valmisolekule. Versioon 2005 võeti Tallinnas kasutusele 23. veebruaril. 16. märtsil toimus Tartu serveri failisüsteemi ümberpartitsioneerimine ning infosüsteemi versioonivahetus.
Seoses uuele versioonile üleminekuga viidi raamatukogudes läbi komplekteerimis-ja perioodikamooduleid tutvustavaid koolitusi. Versioonile 2006 mindi Tartus üle 14. novembril.

2006.a. külastasid Eestit firma Innovative Interfaces Inc. üks omanikest J. Kline ja müügiesindaja G. Woodroff. Konsortsiumi liikmetega kohtumisel räägiti Eesti süsteemi probleemidest ja tehti ettepanekuid infosüsteemi arendamiseks tulevikus, samuti oli võimalik tutvuda firma uute toodetega.

Uutest toodetest otsustati hankida Patron Online registration ja Deposit Collection. Nende installeerimine ja rakendamine jäi 2007. aastasse.
Alustatud on Tallinna Keskraamatukogu lastekataloogi loomisega, selle avalikustamine on planeeritud 2007. a kevadesse.
Ettevalmistatud on ESTERi indekseerimine Googlisse ja andmebaasi Naxsos kirjete laadmine Tallinna ESTERisse (Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia litsentsi alusel).
Infosüsteemi üldhalduri oluline töölõik 2006. aastal on olnud dokumentatsiooni korrastamine ja selle avalikustamine ELNETi kodulehel.

Töörühmad

Töörühmades ja sektsioonides jätkus igapäevane töö: andmebaaside täiendamine, parandamine ning probleemsete küsimuste lahendamine ja kooskõlastamine. Tööd alustas vanaraamatu sektsioon ja digiteerimise töörühm. Digiteerimise valdkonnas tuntakse puudust tegevuste kooskõlastatusest ja informatsiooni vahetamisest kõigi digiteerivate asutuste vahel. Oluline osa probleemidest loodetakse lahendada valminud tegevuskava raames.

MARC-kataloogimise töörühma sektsioonide aasta olulisemaks töötulemuseks on kauaoodatud Marc-kataloogimisjuhendi valmimine koos mitmete praktilises töös vajaminevate juhenditega. Parandati ja täiendati dokumenti “Ühiste kirjete kasutamise kord” ja jadaväljaannete MARC21. Seoses ESTERi veebilehe uuendamisega valmis infosüsteemi üldhalduri eestvõtmisel e-kataloogi uus kasutusjuhend.

Liigitamise ja märksõnastamise töörühma olulisem töö oli märksõnanormkirjete koondjuhendi koostamine. Dokumendi kooskõlastamine kõigi asjaosalistega ja kinnitamine jäi järgmisesse aastasse. Nagu eelnevatel aastatelgi moodustab töörühma juhi koormusest kõige suurema osa märksõnastajate ja liigitajate konsulteerimine ning infosüsteemi puudutavate küsimustega tegelemine. Vaatamata mitmetele diskussioonide, ei ole jõutud ühisele otsusele Eesti üldise märksõnastiku ja INGRIDi märksõnastiku ühendamises.

Traditsiooniline ELNETi töörühmade suveseminar, seekord juba viies, toimus Tallinna Keskraamatukogus 7. juunil 2006 ja Hirvemäel 13. -14. juunil. Tutvustati infosüsteemi uue versiooniga (Rel. 2006) kaasnevaid uuendusi ja arutati läbi nende rakendamise ajakava Eestis.

ELEKTROONILISE TEADUSINFORMATSIOONI ÜHISHANKED

Läbirääkimised, kirjastuste esitlused, katsetused, ühishanked

Eesti Raamatukoguvõrgu Konsortsiumi läbirääkimised katsetuste tellimiseks, ühistellimuste uuendamiseks ja edaspidiste võimalike ühishangete kooskõlastamiseks raamatukogude vahel toimusid järgmiste kirjastuste ja infokompaniidega (loetletud tähestikuliselt):

 • Alexander Street Press
 • American Chemical Society
 • American Society of Microbiology
 • American Institute of Physics, American Physical Society
 • AMP
 • Blackwell Publishing
 • Cambridge Scientific Abstracts (CSA)
 • Cambridge University Press
 • EBSCO
 • Elsevier, Cell Press
 • Emerald Publishing
 • Institute of Physics (IOP)
 • Nature Publishing
 • Oxford University Press (OUP)
 • Proquest
 • ResearchResearch. com
 • Royal Society of Chemistry
 • Sage
 • Springer
 • Thomson ISI
 • Wiley

Aasta jooksul toimusid järgmised kirjastuste esitlused:

27. märtsil TLÜ Raamatukogus ja 28. märtsil TÜ raamatukogus – EBSCO koolituspäev – Tuomo Leppikangas ja Mikko Laitinen EBSCO-st tutvustasid EBSCOhost andmebaaside kasutusvõimalusi ja uut funktsionaalsust, e-ajakirjade haldusportaali ning tellimisportaali (EJS, EBSCONET, AtoZ) administreerimisvõimalusi.

21. aprill – TTÜ Raamatukogus Elsevieri andmebaaside ScienceDirect ja Scopus seminar (Sandra Grijzenhout-Möller, Piotr Golkiewicz, Andrey Kovachev).
27. oktoobril – kirjastuse Wiley e-ajakirjade andmebaasi WileyInterScience kasutusvõimalustest ja administreerimisest andis ülevaate kirjastuse Wiley esindaja Brett Thomas.

Katsetuseks olid avatud järgmised andmebaasid:

American Society of Microbiology e-ajakirjad
Classical Music Library
Smithsonian Global Sound and African American Song
Grove Art Online
ISI Essential Science Indicators
ISI Proceedings
ISI Journal Citation Reports
Oxford Reference Online Premiere
RLG CAMIO
Royal Society of Chemistry e-ajakirjad
Sage Premiere Online e-ajakirjad
Scopus
Wiley InterScience

Tellimusteni jõuti järgmiste andmebaaside osas:

American Chemical Society e-ajakirjad TÜ, TTÜ
American Society of Microbiology e-ajakirjad TÜ, EMÜ
APS/ AIP e-ajakirjad (APS) TÜ, TTÜ, TLÜ
Blackwell Synergy TÜ, TTÜ, TLÜ, EMÜ
Cambridge University Press e-ajakirjad TÜ, TTÜ, TLÜ, EMÜ, EMA, RR
Ebrary TÜ, EMÜ
EBSCO Academic Search Premiere riigilitsents
EBSCO Business Source Premiere riigilitsents
EBSCO CMMC TÜ, TLÜ
Emerald Fulltext TÜ, TTÜ, TLÜ, RR
European Research Online TÜ, TTÜ, TLÜ, EMÜ, EMA
Grove Art Online (Oxford Univ. Press) TÜ, TLÜ, RR, EKA, TrtKR
Grove Music Online (Oxford Univ. Press) TÜ, TLÜ, RR, EMA, TrtKR
Inspec (EBSCO Publishing) TÜ, TTÜ
Institute of Physics e-ajakirjad (IOP) TÜ, TTÜ, TLÜ
ISI Web of Science TÜ, TTÜ
Kluwer Online TÜ, TTÜ, TLÜ, EMÜ, RR
MathSciNet (Amer. Math. Society) TÜ, TTÜ, TLÜ
Nature (Nature Publishing) e-ajakirjad TÜ, TTÜ, TLÜ, EMÜ
Oxford Scholarship Online
Oxford Reference Online Premiere
Oxford University Press e-ajakirjad TÜ, TTÜ
PROLA (American Physical Society) TÜ, TTÜ, TLÜ
PsycINFO (EBSCO Publishing) TÜ, TLÜ
PsycArticles TÜ, TLÜ
Sage Premiere Online TÜ, TLÜ
ScienceDirect (Elsevier) TÜ, TTÜ, TLÜ, EMÜ
SciFinderScholar (Chemical Abstracts Service) TÜ, TTÜ
Springer Link e-ajakirjad TÜ, TTÜ, EMÜ, MedRK
Springer Link Lecture Notes in Computer Science TÜ, TTÜ, TLÜ
Zentralblatt MATH TÜ, TTÜ, TLÜ

Olulisemast 2006. aastal

EBSCO/eIFL projekt

Viiendat aastat Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt finantseeritud EBSCO andmebaaside riigilitsentsi raames oli 2006. aasta lõpuks kasutajaks registreeritud 108 asutust. Tegelikke kasutajaid oli 55. Aasta jooksul tehti EBSCO andmebaasides kokku 860 112 päringut (2005. aastal 671 383 päringut), loeti/salvestati 293 657 artiklit (2005. aastal 301 703 artiklit). Suuremad kasutajad olid: TÜ, TLÜ, TTÜ, Rahvusraamatukogu, Tallinna Meditsiinikool, EBS, Tartu Meditsiinikool, Meditsiiniraamatukogu, Akadeemia Nord , Mainori Kõrgkool, Riigikaitseakadeemia. Avalik-õiguslike ülikoolide osakaal päringutes oli 79% .

Elsevieri ScienceDirect/ Scopus, uued tellimused

2006. aastal toimusid läbirääkimised uue 3-aastase lepingu sõlmimiseks kirjastusega Elsevier. Eesmärgiks oli nn Academic Freedom litsents, mis lubab juurdepääsu kõigile kirjastuse Elsevier ajakirjadele aastateks 2007-2009.
Andmebaasi Scopus testperiood lõppes 2006. a. detsembris. Tänu suurele dubleerimisele ISI Web of Science ja teiste erialabaasidega, otsustasid kõik raamatukogud tellimusest loobuda.
2006. aastal toimusid olulised läbirääkimised kirjastustega Wiley, Sage, Royal Society of Chemistry ning nende kirjastuste e-ajakirjade osas jõuti ka tellimuseni.

ISI Proceedings, Essential Science Indicators

ISI andmestik oli jätkuvalt testkasutuseks Eesti ülikoolidele avatud.

KOOSTÖÖPROJEKT DEA

Partnerid

ELNET Konsortsium (riistvara omanik), Eesti Rahvusraamatukogu, Eesti Kirjandusmuuseumi Arhiivraamatukogu, Tallinna Ülikooli Akadeemiline Raamatukogu. Projektijuht on Krista Kiisa (RR).
Andmebaas DEA avati lugejaile 21.aprillil 2004.

Ülevaade süsteemist, statistikat

DEA andmebaasis kokku seisuga 895 filmi
Indekseerimine lõpetatud ja lugejamoodulisse imporditud 707 filmi (469 832 pildifaili)
Konverteerimisel ja indekseerimisel, kontrollimisel 188 filmi (128 521 pildifaili)

Lugejamoodulis //dea.nlib.ee täiendati 2006. aastal uue materjaliga järgmisi põhi- ja kaasväljaannete nimetusi:
Eesti Kirik, Eesti Postimees, Eesti Postimehe Jututuba, Eesti Postimehe lisaleht, Elu (Võru Teataja kaasanne), Jutu-osa, Juturaamat (Rahvalehe kaasanne), Kaja, Kaja (Pärnu väljaanne), Kiriku Teataja, Kirjandus-kunst-teadus (Päevalehe erileht), Kirjandus ja Teadus (Tallinn 1920-1922), Kirjandus ja Teadus (Tallinn 1907-1911), Kratt, Kunst ja Kirjandus, Lõuna-Eesti , Lõuna-Eesti lisaleht, Noorus (Tallinn 1906-1907), Nooruse jutulisa, Nädala Postimees, Õigus (Tallinn 1907-1910), Pealinna Teataja, Perekonnaleht Pildileht (Tallinn 1922-23), Postimees Hommiku-väljaanne (Tartu 1919-20), Pärnumaa Teataja, Rahvaleht, Sõnumitooja, Sädemed, Uus Virulane, Uue Virulase lisa, Vabadus, Vabaduse lisa, Valikromaanid, Võitlus, Võrumaa Elu, Võru Teataja.

Et 2006. aasta lõpuks lisandus DEA lugejamoodulisse ka Tallinna Ülikooli Akadeemilise Raamatukogu poolt digiteeritud 2 väliseesti perioodika nimetust: Eesti Post (Gesilingen:1945-1953) ning Välis-Eesti (Stockholm : 1944-995), on DEA ajalised piirid avardunud välis-eesti perioodika osas vahemikku 1944-1995. Peale 2007.aastale planeeritud süsteemi arendust tekib väliseesti perioodika tarbeks DEA-s eraldi kuvatav nimekiri.

2006. a.-ks planeeritud läbirääkimised tarkvara uuenduseks, täiendatud versiooni spetsifikatsiooni koostamiseks ja süsteemi arenduseks lükkusid aja- ja tööjõu puudumise tõttu 2007. a-le.

RAHVUSVAHELINE KOOSTÖÖ

Aktiivselt osaleti eIFL (Electronic Information for Libraries) Konsortsiumi töögrupis (Content Task Force) kirjastuste poolt pakutava hindamises ning uute läbirääkimiste algatamisel. Rahvusvahelise konsortsiumite koalitsiooni ICOLC Roomas toimunud aastakonverentsi raames toimus eIFL Konsortsiumi töögrupi strateegia koosolek.
Elektrooniliste väljaannete kasutusaktiivuse tõstmiseks ja kättesaadavuse parandamiseks tehti koostööd Google’iga. Ühishankes osalevad ülikoolid (TÜ, TLÜ, TTÜ) kirjeldasid tellitud e-ajakirjade andmebaasid ScholarSFX baasis ning lingid nende ülikoolide tellitud e-ajakirjade artiklite täistekstidele muutusid GoogleScholar’is nähtavaks.
Jätkuvalt tehti koostööd Põhjamaade Konsortsiumiga nii kogemuste vahetamisel kui Nature Publishing e-ajakirjade ühistellimisel.
Londoni infomessil peeti koos eIFL Konsortsiumiga ühisläbirääkimisi kirjastustega.
Innovative Users Group liikmetele oli 2006. aasta olulisem rahvusvaheline üritus IUG konverentsi Denveris, USAs, millest võtsid osa Katrin Hänni (TLÜAR), Liina Enok (RR), Piret Zettur (TÜR), Anneli Sepp (ELNET).

Nordic Innovative Users Group Meeting toimus Helsingi Linnaraamatukogus 12. -14. oktoobril. Osalesid Heli Pikk (RR), Reelika Punab (TlnKR), Ave Janu (TTÜ), Piret Zettur (TÜR), Anneli Sepp (ELNET).

Liitumisleping Põhjamaade ühiskataloogiga SVUC (Scandinavian Virtual Union Catalogue) kirjutati alla 2006. a alguses.

IFLA (International Federation of Library Associations and Institutions) aastakoosolekul Sõulis osales Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu esindajana ülikooli ja teadusraamatukogude sektsiooni alalise komitee liige Mare-Nelli Ilus.

Mare-Nelli Ilus