Eesti märksõnastiku põhimäärus

Kinnitatud Eesti Raamatukoguvõrgu Konsortsiumi
üldkoosolekul 30.04.2009

I peatükk

ÜLDSÄTTED

 1. „Eesti märksõnastiku“ asutaja ja pidaja on MTÜ Eesti Raamatukoguvõrgu Konsortsium (edaspidi ELNET).
 2. „Eesti märksõnastik“ (edaspidi märksõnastik) on kõiki ainevaldkondi hõlmav elektrooniline tesaurus erilaadiliste teavikute eestikeelseks märksõnastamiseks ja infootsinguks.
 3. Märksõnastiku ülesanne on teha Eesti raamatukogudele ja teistele asutustele kättesaadavaks märksõnade normandmestik kasutamiseks e-kataloogis ESTER, artiklite andmebaasis ISE, teistes raamatukogukataloogides ja muudes andmebaasides.
 4. Märksõnastiku aluse moodustasid Eesti Rahvusraamatukogu hallatud „Eesti üldine märksõnastik“ ja Tartu Ülikooli Raamatukogu hallatud märksõnastik INGRID.
 5. Märksõnastiku ametlik nimi on „Eesti märksõnastik“, nime ametlik lühend on EMS. Märksõnastiku nimi inglise keeles on “Estonian Subject Thesaurus”.
 6. Märksõnastiku visuaalse identiteedi määravad selle logo, logotüüp, tunnusvärvid ja tüpograafia (vt. lisa 1). Visuaalse identiteedi moonutamine ja omavoliliselt muutmine on keelatud.
 7. Juurdepääs märksõnastikule:
  7.1. märksõnastik on avalik ja internetis tasuta kättesaadav;
  7.2. märksõnastikule juurdepääsu loomiseks internetis tuleb kasutada märksõnastiku ametlikku aadressi (ems.elnet.ee) ja ametlikku nime, lühendit või logo;
  7.3. märksõnastiku pidamisest osavõtvad asutused võivad märksõnastiku andmeid ja tarkvara vabalt kasutada oma infosüsteemide arendamisel. Teised asutused võivad märksõnastikku oma infosüsteemidega integreerida kokkuleppel ELNETiga.

II peatükk

MÄRKSÕNASTIKU KOOSTAMINE

 1. Märksõnastiku koostamises osalevad ELNETi liikmete raamatukogud (edaspidi liikmesraamatukogud) moodustavad märksõnastiku toimetuse, mis koosneb märksõnastiku haldurist ja märksõnastiku toimetajatest. Toimetuse tööd juhib märksõnastiku haldur.
 2. Toimetus teeb koostööd ELNETi liigitamise ja märksõnastamise töörühmaga.
 3. Märksõnastiku koostamise aluseks on:
  10.1. ISO standard ISO 2788 “Documentation – Guidelines for the establishment and development of monolingual thesauri”.
  10.2. märksõnastiku toimetuse poolt kinnitatud täiendavad juhendmaterjalid.

III peatükk

ÕIGUSED JA KOHUSTUSED MÄRKSÕNASTIKU HALDAMISEL

 1. ELNET kohustub:
  11.1. tellima, installeerima, haldama, arendama, turvama ja vajadusel uuendama märksõnastiku pidamiseks vajaliku keskse tarkvara ning riistvara;
  11.2. tegema märksõnastiku andmetest regulaarselt varukoopiaid;
  11.3. pidama koosseisus märksõnastiku haldurit;
  11.4. tagama märksõnastiku haldamiseks vajalike juhendite olemasolu ning kontrollima pisteliselt märksõnastikku sisestatud andmete vastavust nõuetele;
  11.5. koostama ja avaldama märksõnastiku kasutusjuhendeid;
  11.6. märksõnastiku põhjal regulaarselt uuendama e-kataloogi ESTER ja artiklite andmebaasi ISE märksõnanormikirjeid.
 2. Liikmesraamatukogud kohustuvad:
  12.1. koostama märksõnastikku vastavalt põhimääruse punktis 12 toodud nõuetele;
  12.2. andma õigused märksõnastikus andmete lisamiseks, muutmiseks ja kustutamiseks selleks volitatud töötajatele;
  12.3. volituste lõppemisel peatama töötaja õigused juurdepääsuks märk- sõnastikule;
  12.4. tagama märksõnastiku turvalisuse oma volituste piires;
  12.5. nimetama oma esindaja(d) märksõnastiku toimetusse;
  12.6. täitma märksõnastiku pidamise juhendeid ja kokkuleppeid.
 3. Liikmesraamatukogu lahkumisel või väljaarvamisel märksõnastiku pidamisest võib ELNET selle liikmesraamatukogu poolt lisatud andmed märksõnastikus säilitada.

IV peatükk

MÄRKSÕNASTIKU RAHASTAMINE

 1. Märksõnastiku pidamiseks vajaliku keskse riist- ja tarkvara litsentsi- ja hoolduskulud katab ELNET liikmesraamatukogude eelarvetest laekunud tulude abil.
 2. ELNET peab märksõnastiku pidamise kulude kohta raamatupidamisseaduses ettenähtud korras arvestust ja annab selle kohta aru oma liikmetele.

LISAD

Lisa 1. Visuaalne identiteet (pdf)