Eesti e-varamu ja kogude säilitamine Eesti teaduse teekaardil

E-varamu portaal on osa projektist “Eesti e-varamu ja kogude säilitamine”, mis omakorda on osa “Riikliku tähtsusega teaduse infrastruktuuri kaasajastamise” programmist (kinnitatud Vabariigi Valitsuse korraldusega nr 119 10.03.2011).

E-varamu projekt on olnud Eesti teadustaristu teekaardi objektiks alates 2010. aastast ning see kajastub ka viimases, 2019. a. teaduse teekaardi objektide loetelus.

Teadustaristu teekaardid: 

 • Eesti teadustaristu teekaart 2010;
 • Eesti teadustaristu teekaart 2014;
 • Eesti teadustaristu teekaardi 2019 objektide loetelu (kinnitatud „Eesti teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni strateegia 2014-2020 „Teadmistepõhine Eesti““ rakendusplaani aastateks 2016-2020 uuendatud lisana Vabariigi Valitsuse 14.02.2019 korraldusega nr 43).

Eesti teadustaristud 2019:

 1. Analüütilise keemia kvaliteedi infrastruktuur (AKKI)
 2. Eesti Genoomikakeskus (EGK)
 3. Eesti keeleressursside keskus (EKRK)
 4. ELIXIR – Eluteaduste andmete teadustaristu
 5. Eesti Teadusarvutuste Infrastruktuur (ETAIS)
 6. Eesti osalemine Euroopa Sotsiaaluuringus
 7. Infotehnoloogiline mobiilsusobservatoorium (IMO)
 8. Nanomaterjalide tehnoloogiate ja uuringute keskus (NAMUR+)
 9. Loodusteaduslikud arhiivid ja andmevõrgustik (NATARC)
 10. Riiklik siirdemeditsiini ja kliiniliste teadusuuringute keskus (RSKTK)
 11. Taimebioloogia infrastruktuur (TAIM)
 12. Eesti pere- ja sündimusuuring 2020 (GGS2020-EE)
 13. Meretehnoloogia ja hüdrodünaamika teadustaristu (SCC)
 14. Nutika tootmise tuumiktaristu (SmartIC)
 15. Eesti e-varamu ja kogude säilitamine (e-Varamu)
 16. Eesti Keskkonnaobservatoorium (KKobs)
 17. Eesti teaduse ja hariduse andmeside optiline magistraalvõrk

Projekt “Eesti e-varamu ja kogude säilitamine” hõlmab laia spektrit tegevusi, mille võib liigitada üldjoontes kaheks: mäluasutustes oleva informatsiooni digiteerimine teadustöö efektiivsemaks muutmiseks ja raamatute pikaajalise säilivuse tagamine. Projekti raames pöörati tähelepanu raamatukogude digiteerimisvõimekuse tõstmisele, paberkandjal olevate teavikute neutraliseerimisele ning ühtse e-keskkonna loomisele, mis tagab internetis läbi ühe värava juurdepääsu eesti mäluasutustes olevale teaduskirjandusele, rahvusteavikutele, eesti kesksetele kultuuriloo ja rahvaluule kollektsioonidele, haruldastele vanaraamatutele, arhiivides ja muuseumides peituvale teabele ja muule siin nimetamata vaimuvarale, mis seni on olnud vaid materiaalsel kujul või killustatult erinevatel internetilehekülgedel.

ELNET Konsortsium vastutas antud projektis E-varamu portaali loomise ja arendamise eest. Meetme “Teadusaparatuuri ja -seadmete kaasajastamine” alameetme “Riikliku tähtsusega teaduse infrastruktuuri kaasajastamine” projekti “Eesti e-varamu ja kogude säilitamine (esimene etapp) taotlejaks kinnitati Tartu Ülikool. Projekti taotleja ja partnerite (ELNET Konsortsium, Tallinna Ülikool, Eesti Kirjandusmuuseum, Eesti Rahvusraamatukogu) vahel sõlmiti konsortsiumileping. ELNET Konsortsiumis kinnitati E-varamu projekti eest vastutavaks juhatuse liige Andres Kollist, kes alustas ettevalmistustöödega, sh portaali ülesehitamise spetsialisti ametikohale kandidaatide otsimise ja läbirääkimiste pidamisega.

2011.a. juunis valmis projekti majanduskava. 11.11.2011 kinnitati projekti “Eesti e-varamu ja kogude säilitamine (esimene etapp)” (E-varamu) nõukogu koosseis. ELNET Konsortsiumi esindas nõukogus Mare-Nelli Ilus. Nõukogu esimene koosolek toimus 22.11.2011.a. Arutati ja kinnitati 2012.a. eelarve, tegevuskava ja väljamaksetaotluste prognoos 2012-2015. Nõukogu kiitis heaks Andres Kollisti ettepaneku kaasata portaali ülesehitusse Kalev Pihl, kelle peamiseks ülesandeks järgnevatel kuudel oli luua tervikprojekti kirjeldus, projektiplaan ja portaali hanke pakkumiskutse.

E-varamu portaali käivitamine võeti kavva 2014. a. lõpuks. Portaali põhiline komponent on otsingumootor, mille kaudu on võimalik otsida mäluasutuste (raamatukogude, arhiivide, muuseumide) andmebaasidest ja e-kogudest. Portaali väljund toetab Eesti teaduse ja kõrghariduse arengut ning tõhustab Eesti teadlaste tööd.

2012. aastal koostati hankedokumendid rakendustarkvara ja integratsioonitööde teostamiseks. Olemasoleva oskusteabe maksimaalseks ärakasutamiseks  moodustati suuremate raamatukogude esindajatest riigihanke komisjon (Peeter Kondratjev (TLÜAR), Anneli Sepp (TÜR), Urmas Sinisalu (RR) ja Siim Liivand (TTÜR)). Kalev Pihlikoostatud hanke tehnilist kirjeldust arutati töörühmas, täienduste tegemisel võeti arvesse raamatukogudest saabunud ettepanekuid.

Teisel poolaastal tegeldi aktiivselt hanke organisatsioonilise läbiviimise ettevalmistamisega, peeti läbirääkimisi Tartu Ülikooli hangete talitusega ja Riigihangete Keskusega.

2013. aasta olulisim eesmärk oli portaali arendus- ja integratsioonitööde jaoks tööde teostaja leidmine. Eesmärgi täitmiseks koostati aasta esimesel poolel portaali jaoks põhjalik tehniline spetsifi­katsioon. Hankeprotsessi läbiviimiseks kasutati Hangete Korraldamise MTÜ abi, kes oma nime all avaldas väljakuulutamisega läbirääkimistega hankemenetluse.

Kvalifitseerimisdokumentide esitamise tähtaeg oli 09.08.2013 ning korrektselt esitasid dokumendid kaks pakkujat. Mõlemad pakkujad ka kvalifitseeriti, kuigi hindamis­komisjonil oli kahtlus, kas sisuliste läbirääkimiste jaoks on piisav hulk partnereid. Siiski  otsustati hankega jätkata ning kvalifitseeritud pakkujad said pakkumise esitamiseks tehniline spetsifikatsiooni ning hindamiskriteeriumid. Üks pakkujatest esitas vaidlustuskomisjonile avalduse, seades kahtluse alla hindamiskritee­riumite objektiivsuse. Nõue rahuldati ning koostöös pakkujaga muudeti kriteeriume selliselt, et need pakkujale objektiivsed tunduksid. Kokkuleppeid ei saavutatud ning sisulised läbirääkimised oleksid hanke jätkamisel võinud jääda ühe pakkujaga läbirääkimisteks. Selline perspektiiv ei olnud kooskõlas hanke eesmärkidega ning ELNETi poolne hindamiskomisjon tegi ettepaneku hanke tühistamiseks, mille ELNET’i juhatus ka heaks kiitis.

13.12.2013.a. kuulutati välja uus rahvusvaheline riigihange „E-Varamu portaali tarkvara ja integratsioonitööde teenuse tellimine“. Hanke võitis Fraunhofer Institute for Intelligent Analysis and Information Systems IAIS(Fraunhofer IAIS), kes on loonud Saksamaa digitaalraamatukogu portaali https://www.deutsche-digitale-bibliothek.de/.

E-varamu portaali projekti kogumaksumus oli 298 000 EUR ja portaal kuulutati avatuks 15. detsembril 2015.a. Kuna eesmärgiks on hõlmata võimalikult paljusid Eesti teaduskogusid ja mäluasutusi, siis jätkub portaali pidev täiendamine ja arendamine.

E-varamu portaali eesmärk on koondada ühtekokku Eesti digitaalne kultuuri- ja teadusinfo. Portaalist on võimalik otsida arhivaale, raamatuid, kaarte, pilte, artikleid, skulptuure, heli- ja videosalvestisi ning muud digitaalset teaduslikku ja kultuurialast infot. E-varamu portaalis endas digitaalseid objekte ei säilita, digikogud paiknevad mäluasutuste repositooriumides. Portaal vaid koondab ja tekitab indekseeritud baasi eri valdkondades ja asutuses olevale digitaalsele infole, tuues välja digitaalse ainese kirjeldused ja lingid algandmetele. Seega on

E-varamu kui ühtne värav, mis seob omavahel erinevaid valdkondi.

E-varamu portaal  on loodud teadlastele, ajaloohuvilistele, ajakirjanikele, tudengitele, õppejõududele ja tavakasutajatele olenemata sellest kas tehakse teadustööd või soovitakse otsida struktureeritud infot isiklikust uudishimust lähtudes.

E-varamu portaal võimaldab Eestis oleva vaimuvara siduda ka üle-Euroopalise digitaalraamatukoguga Europeana, kellega on sõlmitud koostööleping, mille alusel e-Varamu portaal on Eesti riigi agregaatoriks üle-Euroopalisse Europeana portaali. 2018. aastal sõlmiti Europeanaga  leping, osalemaks ühisprojektis, mille raames E-varamu portaali andmeid parandatakse ja rikastatakse enne Europeanasse edastamist. Projektitaotlus sai rahastuse meetmest Europeana common culture.

2019. aastaks oli E-varamu portaaliga liitunud 13 andmeallikat, neist kaks (Kultuuriministeerium ja eElurikkus) ei ole ELNETi liikmed. Kokku on portaalis indekseeritud ligi 15 miljonit objekti.

E-varamu portaali külastusstatistika 2016-2018

2016 2017 2018
Külastusi 68 409 148 971 80 720
Keskmine külastuse kestus 5 min 58s 6 min 2s 4 min 13s
Lehe vaatamisi kokku 134 563 216 721 121 934

Kõige rohkem külastati E-varamu portaali 2018. aastal Venemaalt (24 152 korral), Ameerika Ühendriikidest (23 762 korral) ja Eestist (22 454 korral).

E-varamu portaali otsingumootorite statistika:

Otsingumootor Külastused
Google 56208
Yandex 13294
Bing 399
Rambler 118
DuckDuckGo 106
Google Images 81
Yahoo! 68
Neti 58
Mailru 7
Ask 4