MTÜ Eesti Raamatukoguvõrgu Konsortsium


Programm viiakse ellu Euroopa Regionaalarengu Fondi Majanduskeskkonna arendamise rakenduskava prioriteetse suuna "Eesti teadus- ja arendustegevuse konkurentsivõime tugevdamine teadusprogrammide ja kõrgkoolide ning teadusasutuste kaasajastamise kaudu" meetme "Teadusaparatuuri ja seadmete kaasajastamine" rakendamiseks.

Programmi eesmärk on tagada Eesti teadus- ja arendusasutuste ning teadusraamatukogude varustatus elektroonilise teadusinformatsiooniga, läbi mille paraneb Eesti teadus- ja arendustegevuse potentsiaal ja konkurentsivõime. Programm toetab struktureeritud informatsiooniallikate ühishankimist ning juurdepääsu tagamist nendele.

Programmi sihtgrupiks on Eesti teadus- ja arendusasutused ning teadlased, kelle juurdepääs elektroonilisele teadusinformatsioonile paraneb.

Programmi elluviijaks on Mittetulundusühing Eesti Raamatukoguvõrgu Konsortsium, kes on asutatud raamatukogude avalike huvide ühiseks teostamiseks.

Elektroonilise teadusinformatsiooni hankimisel on kõige tõhusamaks meetodiks teadusinformatsiooni andmebaaside kasutuslitsentside ühishanked, mis annavad olulist mastaabisäästu võrreldes teadus- ja arendusasutuste individuaalsete hangetega. Seetõttu on ühishankeid kõige otstarbekam korraldada läbi elluviija, kellel on sellel alal pikaajalised kogemused.

Eteadusinfo programm
Konsortsiumil on 13 liikmesraamatukogu. Programmi raames hangitav teadusinformatsioon tehakse kättesaadavaks raamatukogudele ning teadus-ja arendusasutustele, kes määratletakse iga-aastase ühishanke kava koostamisel. Programmi abikõlblikkuse periood on 01.01.2009 - 31.12.2014.

E-teadusinfo teise alamtegevusena on Eesti Teadusinfosüsteemi arendamine. Eesti Teadusinfosüsteemi eesmärgiks on koondada riigi teadus- ja arendustegevuse kohta käiv informatsioon süsteemseks tervikuks võimaldamaks ressursside paremat ärakasutamist ning strateegiliste ja operatiivsete otsuste tegemist. Infosüsteem on infoallikaks nii valdkonnas tegelevatele institutsioonidele kui ka avalikkusele ning töövahendiks erineva info, protseduuride ja teenuste kasutamisel, menetlemisel ja haldamisel. E-teadusinfo programmi eesmärgiks on olemasoleva 2004. aastast pärineva tehnilise lahenduse asendamine uue kaasaegse ja tänapäevastele nõuetele vastavaga.

E-teadusinfo programmi tekst (pdf). Kinnitatud haridus- ja teadusministri käskkirjaga nr 1039, 20. oktoobril 2009. a.
E-teadusinfo programmi muutmine (pdf). Kinnitatud haridus- ja teadusministri käskkirjaga nr 201, 09. märtsil 2010.
E-teadusinfo programmi muutmine (pdf). Kinnitatud haridus- ja teadusministri käskkirjaga nr 478, 20. mail 2011.

EL_Regionaalareng_logo