MTÜ Eesti Raamatukoguvõrgu Konsortsium


Mare-Nelli Ilus

ORGANISATSIOON

Seisuga 31.12.2007 oli ELNET Konsortsiumis 13 liikmesraamatukogu. Uus liituja alates 01.01.2007 oli Eesti Kunstimuuseum. Seoses liitumisega Tallinna Ülikooli Akadeemilise Raamatukoguga arvati liikmete hulgast välja Eesti Meditsiiniraamatukogu.

2007. aastal toimus 4 üldkoosolekut ja 8 juhatuse koosolekut. 11.aprilli üldkoosolekul valiti järgmiseks kaheks aastaks juhatuse liikmeteks Martin Hallik (TÜR), Kaie Holm (TlnKR), Andres Kollist (TLÜAR), Mihkel Reial (RR) ja Vaiko Sepper (EHR). Juhatuse koosolek valis järgmiseks perioodiks juhatuse esimeheks Mihkel Reiali.

Seisuga 31.12.2007 oli ELNET Konsortsiumis 4,25 ametikohta ja 7 töötajat. Ajutised ja väiksemamahulised tööd tehti tööettevõtte- ja käsunduslepingute alusel. Tegevdirektorina jätkas Mare-Nelli Ilus, infosüsteemi üldhaldurina Anneli Sepp (tegeles aasta jooksul ka infosüsteemi arendusülesannetega), infosüsteemi riistvara haldurina Kalju Kill Kask ja e-teadusinformatsiooni ühishangete administraatorina Marika Meltsas. Arendusjuht Riin Olonen naasis tööle septembris, mistõttu oli võimalik jätkata suuremate, erinevate osapoolte ja huvide koordineerimist nõudvate projektidega.

Konsortsiumi 2007. aasta eelarve tulud ja kulud on näidatud Lisas 3.

Olulisemast 2007. aastal

2007. aasta vältel toimusid raamatukogudes arutelud ELNET Konsortsiumi tulevikustrateegia koostamiseks. Nagu 1996. aastal, kui konsortsium loodi, nii on ka praegu infosüsteemi haldamine jäänud konsortsiumi põhiülesandeks. Teiseks oluliseks tegevusvaldkonnaks on kujunenud e-teadusinformatsiooni ühishangete koordineerimine ja läbiviimine. Sama liini jätkatakse järgnevatel aastatel.

Diskussioonides kujunesid põhiküsimusteks konsortsiumi liikmete erinevad võimalused infosüsteemi arendamiseks (liikmete erinevad huvid, tööjõu- ja finantsressursid jne). Kokkulepete saavutamise muutis keerukaks raamatukogude ressursside nappus ja erinevad hetkeprioriteedid. Samas on kõigi raamatukogude kasutajatel üks ühine huvi - võimalikult kiire ja lihtne otsing üle kogu infosüsteemi.

Küsimusi tekitas konsortsiumi edaspidine roll digiteerimise alases ühistegevuses. Jõuti kokkuleppele digiteeerimisprojekti DEA edasises arendamises ja uue ühisprojekti " Eesti trükise punase raamatu nominentide digiteerimine" alustamises. Arengustrateegia koostamise perioodil oli raamatukogudel soodne võimalus selgitada teistele liikmetele oma prioriteete ja leida uusi koostöövõimalusi.

Administreerimistegevustest oli olulisem asjaajamise korrastamine ja tegelemine raamatupidamisprobleemidega. Arvestades spetsialistide ja tegevuste jaotumist Tallinna ja Tartu vahel ning kontorite olemasolu mõlemas linnas, oleks perspektiivis otstarbekas luua virtuaalkontor. Kasutuselolev aegunud raamatupidamistarkvara ja kontoritehnika ei võimalda valdkonna arendamist tulevikku lükata.


INFOSÜSTEEM ESTER

Haridus- ja Teadusministeeriumi eraldis infosüsteemi hoolduseks ja arenduseks 2007. aastal oli 2 milj. krooni.

Täiendused infosüsteemis

Infosüsteemi üldhaldur viis Eesti Kunstimuuseumi raamatukogus läbi koolituse ja seadistas süsteemi Millennumis töötamiseks. Raamatukogu seadis endale eesmärgiks aasta lõpuks sisestada ESTERisse 10 000 eksemplari, mis ka täideti.

Alates aprillist 2007 sai e-kataloogis ESTER eraldi otsida Tallinna Keskraamatukogus leiduvat lastekirjandust. Spetsiaalselt lastele kujundatud lastekataloogi avalehel http://ester.nlib.ee/screens/lastekataloog.html) on lisaks tavalisele otsingule toodud kataloogi lehitsemiseks välja kuus suuremat teemagruppi koos alateemadega.

Koostöö tulemusena firmaga Syndetic Solutions oli ESTERis võimalik näha ka paljude välismaal ilmunud raamatute kaanepilte ja sisukordi. Võimalik oli lugeda raamatuarvustusi ja otsida teisi sarnaseid raamatuid. Üksikute raamatute puhul oli juurdepääs ka täistekstile (esimesele peatükile). 2008. aastal on plaanis alustada pikaajalist koostööd mõne sarnast teenust pakkuva firmaga.

Alates teisest poolaastast pakuti e-kataloogis mitmeid uusi teenuseid.

Tallinna ESTERi kirjetele lisandunud nupp tekstiga: "EOD - telli digitaalkoopia". See on lugejale uudne teenus eBook on Demand, mida arendab Eesti Rahvusraamatukogu EL projekti raames ühena 13 Euroopa raamatukogust. Teenuse abil saavad lugejad e-kataloogist leitud teavikust tellida kohe isikliku digitaalkoopia ilma raamatukokku tulemata.

Minu ESTERisse sisselogimine on toodud e-kataloogi esilehele, et lugejakirjesse sisenemine oleks kiirem ja mugavam. Koostöös ülikoolidega on e-kataloogi ESTER koostatud ainepaketid, mis annavad võimaluse leida õppejõudude ainekursusteks valitud materjale. Ainepaketi avamisel on näha õppematerjalide loetelu, klõpsates pealkirjal saab vaadata raamatukogudes asuvaid eksemplare.

Tartu ESTERis täienes raamatukogude loetelu, mida saab kasutada otsingu piiramiseks esilehel. Lisandunud on TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia, TÜ Mereinstituut, TÜ Õigusinstituut, TÜ Iuridicumi teabekeskus, TÜ Majandusraamatukogu, TÜ Kliinikumi Medinfo Keskus, TÜ Sotsiaalteaduskonna raamatukogu, Balti Kaitsekolledþi raamatukogu.

Ammuoodatud uuendusena on nüüdsest võimalik teha eraldi otsing vaid e-ressursside hulgas. Siia on haaratud kõik kirjed, milles on link võrgujuurdepääsuga materjalidele. Nende hulgas on nii täistekstid, fotod kui videomaterjalid.

E-kataloogis sai iga raamatukogu oma veebikujunduse. Lisatud on raamatukogu kontaktandmed ja link koduleheküljele.

Koostöös Eesti Kunstiakadeemiaga valmisid e-kataloogi jaoks uue originaalkujundusega ikoonid teavikulaadide märkimiseks. Ikoonide autor on Eesti Kunstiakadeemia Avatud Akadeemia graafilise disaini üliõpilane Mark Tarnashinski.
Vastavalt lepingule Autorihüvitusfondiga edastati andmed Tartu Linnaraamatukogu ja Tallinna Keskraamatukogu eelmise aasta laenutustegevuse kohta.

Näitarvud ESTERi Tallinna ja Tartu andmebaaside kohta on toodud Lisas 1.

Riistvara

Pikaajalisi katkestusi kummagi serveri töös ei ole esinenud. Aasta jooksul oli paar juhtumit, kui süsteemi koormus kasvas üle lubatud piiri ja nõudis Innovative Intref. Inc. sekkumist.

Arendused

Valdav arendustegevus oli seotud e-kataloogi uuendamisega.

Võeti vastu Innovative Interf. Inc. pakkumine osaleda uue Innovative tõlketarkvara Rosetta beta-testmises. Tarkvara kasutuselevõtt kulges ladusalt. Infosüsteemide Innopac ja Millennium kasutajaliidese tõlkimine on mahukas töö, mis tuleks järgnevateks aastateks planeerida konsortsiumi tööplaani.

Võtsime vastu Innovative Interf. Inc. pakkumise osaleda Millenniumi uue tarkvara versiooni (Rel. 2007 beta) testimises. Põhjust selleks andsid mitmed süsteemis esinevad vead, mida Innovative lubas parandada järgmises versioonis. Novembris toimus tarkvara uuendamine Tartu serveris.

Koostöös Google ja Innovative Interf. Inc.-ga alusati Tartu ja Tallinna ESTERi indekseerimist Google Scholarisse. Meie tegevus märgiti positiivse näitena ära San Jose IUG-l USA-s.
Artikliotsingu lihtsustamiseks kaaluti võimalusi Eesti ühise artiklite andmebaasi loomiseks. Tutvustati üksteisele kasutusel olevate tarkvarade (Millennium, ISE, Biblioserver) praegusi tehnilisi võimalusi ja kaaluti, milline tarkvara oleks tulevikus perspektiivikaim. Otsustati võtta ühendust Innovative Interf. Inc.-ga ja keskenduda Millenniumi võimaluste detailsemale tundmaõppimisele.

Firmalt Innovative Interf. Inc. osteti kaks toodet.

Deposit Collection võimaldab samaaegselt registreerida mitu laenutust ühele eksemplarile. Seda saab kasutada nt kogude deponeerimisel teistesse (eriala)kogudesse, raamatubussis, hoidlast lugemissaali laenutamiseks.

Patron Online Registration võimaldab lugejatel end ise registreerida raamatukogu kasutajaks. Selle toote rakendamisel peaks vähenema lugejateenindajate koormus. Kuna toode ei paku lahendust ID-kaardiga registreerimiseks, vajab toote lõplik juurutamine lisaarendusi.

2008.aastal on muuhulgas kavas:

Eesti ühise märksõnastiku loomine,
Eesti ühise analüütika-andmebaasi loomine,
ESTERi riist-ja tarkvara uuendamine,
URL linkide automaatse ja regulaarse kontrollsüsteemi loomine ja linkide vahetus Tallinna ja Tartu andmebaaside vahel,
e-kataloogi täiendamine,
ID kaardi kasutusvõimaluste leidmine infosüsteemis ESTER,
Tallinna ja Tartu andmebaasi liitmise ja ühise otsinguvõimaluse otstarbekuse ja maksumuse võrdelev hindamine.


E-TEADUSINFORMATSIOONI ÜHISHANKED

Haridus-ja Teadusministeeriumi eraldis hangeteks on suurenenud igal aastal, 2007. aastal oli see 19 580 000 krooni.

Läbirääkimised, kirjastuste esitlused, katsetused, ühishanked

ELNET Konsortsiumi läbirääkimised katsetuste tellimiseks, ühistellimuste uuendamiseks ja edaspidiste võimalike ühishangete kooskõlastamiseks raamatukogude vahel toimusid järgmiste kirjastuste ja infokompaniidega (loetletud tähestikuliselt):

 • Alexander Street Press
 • American Chemical Society
 • American Psychological Association
 • American Society of Microbiology
 • American Institute of Physics, American Physical Society
 • Blackwell Publishing
 • Brepolis
 • Britannica
 • Burgundy Information Services
 • Cambridge Scientific Abstracts (CSA)
 • Cambridge University Press
 • CSIRO
 • EBSCO
 • Elsevier, Cell Press
 • Emerald Publishing
 • IEEE
 • Institute of Physics (IOP)
 • Nature Publishing
 • Naxos
 • OECD
 • Oxford University Press (OUP)
 • Project Muse
 • Proquest
 • ResearchResearch.com
 • Sage
 • Springer
 • Taylor & Francis
 • Thomson ISI
 • Wiley
 • Wize Nordic AB

Aasta jooksul toimusid järgmised kirjastuste / infokompaniide esitlused:
28. septembril - Google Scholar: Making it easier to find and read scholarly literature. Esines Google-i esindaja Christian DiCarlo (Strategic Partner Development, Google) - Esitlus toimus Tallinnas Haridus- ja Teadusministeeriumi Tallinna esinduses ning videokanali vahendusel Tartus Haridus- ja Teadusministeeriumi majas.
4. oktoobril Tallinna Ülikooli Akadeemilises Raamatukogus ja 5. oktoobril Tartu Ülikooli Raamatukogus - ISI Web of Knowledge esitlus. Esines Jeff Clovis (Director Customer Education & Support, Thomson Scientific, USA).

Katsetuseks olid avatud järgmised andmebaasid (loetelus tähestikuliselt):

 • Britannica
 • CountryWatch
 • CSIRO e-ajakirjad
 • Kirjastuse Elsevier e-raamatud
 • ISI Essential Science Indicators
 • ISI Proceedings
 • Oxford Reference Online Premiere
 • Safari e-raamatud
 • SourceOECD
 • Taylor & Francis e-ajakirjad

Tellitud andmebaaside loetelu on toodud Lisas 2.

Olulisemast 2007. aastal.

EBSCO/eIFL projekt
Kuuendat aastat Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt finantseeritud EBSCO andmebaaside riigilitsentsi raames oli 2007. aasta lõpuks kasutajaks registreeritud 109 asutust. Tegelikke kasutajaid oli 55. Aasta jooksul tehti EBSCO andmebaasides kokku 870 942 päringut (2006. aastal 860 112 päringut, 2005. aastal 671 383 päringut), loeti/salvestati 278446 artiklit (2006. aastal 293 657 artiklit, 2005. aastal 301 703 artiklit). Suuremad kasutajad olid: TÜ, TLÜ, TTÜ, Tallinna Tervishoiu Kõrgkool, Mainori Kõrgkool, EBS, Tartu Meditsiinikool, Rahvusraamatukogu, Audentes, Riigikaitseakadeemia. Avalik-õiguslike ülikoolide osakaal päringutes oli 76% .

Olulisemad uued tellimused

2007. aastast sõlmiti kirjastusega Elsevier 3-aastane leping (nn Academic Freedom litsents), mis lubab juurdepääsu kõigile kirjastuse Elsevier ajakirjadele (v.a mõnede teadusseltside väljaanded) aastateks 2007-2009). Tänu ajakirjade laiemale valikule tõusis allalaaditud artiklite arv 31 % võrra (2007 a laaditi alla 256 537 artiklit).

Kirjastuse Elsevier andmebaasi Scopus testperiood lõppes 2006. aasta detsembris. Tänu ulatuslikule dubleerimisele ISI Web of Science ja teiste erialabaasidega, otsustasid kõik raamatukogud aasta lõpus tellimusest loobuda.

Teadlaskonna soovil osteti 2007. aastal siiski konsortsiumi pakkumise raames andmebaasi Scopus kasutuslitsents Tartu Ülikoolile ja Eesti Maaülikoolile.

2007. aastal toimusid olulised läbirääkimised infokompaniiga Thomson ISI, sõlmiti uus 3-aastane lepng, mille tulemusel said juurdepääsu ISI tsiteerimisandmebaasile ISI Web of Science lisaks TÜ-le ja TTÜ-le ka TLÜ ja EMÜ. Samuti hangiti juurde andmebaas ISI Proceedings.

Probleemid ja suuremad väljakutsed

Ühishangete läbiviimist raskendab oluliselt alates 1. maist 2007 jõustunud uus riigihangete seadus, mis laiendas raamatukogude kohustusi riigihangete läbiviimisel.

ELNET Konsortsium peab läbirääkimisi ja ostab andmebaase enamasti otse sisu tootjatelt (kirjastused või infokompaniid), kes sageli on ka toote ainupakkujad.
Hankeprotsessi läbiviimine selles olukorras teeb raamatukogudele hankimise vähem paindlikuks ja toob ka kirjastustele ja infokompaniidele lisatööd, mis võib viia vastupidise tulemuseni - kaotame seni kehtinud soodustused.

Ühiselt hangitavate andmebaaside ja e-ajakirjade arv on viimastel aastatel märgatavalt suurenenud. Kirjastusmaastik ning ühes sellega lepingud muutuvad aina komplitseeritumaks. Kirjastused ühinevad, ajakirjad liiguvad ühe kirjastuse alt teise alla, teadusseltsid on oma ajakirju hakanud kirjastuste suurtest pakettidest (big deals) eemaldama.

Aktiivselt osaleti eIFL (Electronic Information for Libraries) Konsortsiumi töögrupis (Content Task Force) kogemuste vahetamisel, kirjastuste poolt pakutava hindamises ning uute läbirääkimiste algatamisel.


TÖÖRÜHMAD

2007. aastal reorganiseeriti konsortsiumi töörühmade struktuur. Senistest infosüsteemi ESTER töörühmadest jätkasid analüütika töörühm, kataloogimise töörühm (saades lisaks nimenormandmete temaatika), perioodika töörühm, liigitamise ja märksõnastamise töörühm. Tehniline töörühm reorganiseeriti haldurite koguks. Loodi teenuste töörühm ja digiteerimise ja mikrofilmimise töörühm.


KOOSTÖÖPROJEKT DEA

Partnerid
ELNET Konsortsium (riistvara omanik), Eesti Rahvusraamatukogu, Eesti Kirjandusmuuseumi Arhiivraamatukogu, Tallinna Ülikooli Akadeemiline Raamatukogu.
Andmebaas DEA avati lugejaile 21. aprillil 2004.
Tööd DEA andmebaasiga:

 • ettevalmistav töö digiteeritava ainestu de visu läbivaatamisel ja seisundi hindamisel
 • skaneerimine
 • pildifailide indekseerimine
 • kontrollimine
 • regulaarne lugejamoodulisse laadimine
 • jooksva aruandluse ja andmebaasist ülevaadete koostamine
 • microindex'is arendustööde ettevalmistamine ja koordineerimine
 • lugejamooduli programmide täiendamine ja arendamine

01.12.2007 seisuga oli DEA andmebaasi skaneeritud 46 filmi (29 612 kaadrit), indekseeritud ja kontrollitud 119 filmi (70 129 kaadrit).
Lugejamoodulis //dea.nlib.ee täiendati 2007. aastal uue materjaliga järgmisi põhi- ja kaasväljaannete nimetusi:
Maaleht, Maamees, Wirulane, Ühendus, Järvamaa, Maa, Külaleht, Uus Eesti, Ühistegelised Uudised, Tallinna Post, Majaomanike Teataja, Narva Postimees, Sõnumed, Hommikleht, Maa Hääl, Tulevik, Kodumaa Hääl, Meie Kodumaa, Kodumaa, Sotsiaaldemokraat.