ELNET Konsortsiumi auhinna ESTER! statuut

1. EESMÄRK

ELNET Konsortsiumi (edaspidi ELNET) aastaauhinna “ESTER!” eesmärgiks on tunnustada ja tõsta esile aktiivseid ja usaldusväärseid kolleege ning nende silmapaistvaid tulemusi.

2. ÜLDSÄTTED

2.1. Auhinnaks on tänukiri, rändauhind, medal ja rahaline preemia 300,00 eurot netos.
2.2. Auhind antakse üle ELNETi korraldataval suveseminaril. Auhinna saaja avalikustatakse konsortsiumi üldkoosolekul, kodulehel ja postiloendite vahendusel. Esmakordselt anti auhind üle 2011. aastal.
2.3. Rändauhind tuleb tagastada konsortsiumile hiljemalt kaks nädalat enne järgmist suveseminari.

3. KANDIDAATIDE ESITAMINE

3.1. Auhinna saaja valitakse välja ELNETi töörühmade liikmete ja töötajate hulgast e-hääletusel suveseminarile eelneva aasta töötulemuste eest.
3.2. E-hääletusel saavad osaleda kõik ELNETi töörühmade liikmed ja töötajad, samuti kõik konsortsiumi liikmete volitatud esindajad.
3.3. Võrdsete kandidaatide korral otsustab auhinna saaja konsortsiumi poolt moodustatav 3-liikmeline ekspertide grupp.
3.4. Rohkelt hääli saanud, kuid valituks mitte osutunud isikuid tunnustab konsortsium tänukirjaga.

4. NÕUDED AUHINNA SAAJALE

4.1. Auhinna saaja:

  • on ELNETi töörühma liige või töötaja,
  • on aktiivne, innovaatiline, algatab arutelusid ning teeb ettepanekuid arendusteks,
  • pakub lahendusi, rakendab oma oskusi ja kogemusi ELNETi andmekogude ja teenuste edendamiseks,
  • aitab nõu ja jõuga teisi kolleege ning lugejaid,
  • osaleb koolitustel ja/või koolitab kolleege,
  • jälgib heade tavade kasutamist infosüsteemides,
  • aitab suurendada teadlikkust ELNETi andmekogude (e-kataloog ESTER, andmebaas ISE, Eesti märksõnastik, E-Varamu jt) tähtsusest ja väärtusest,
  • näitab üles aktiivsust ühistegevuse organiseerimisel, ärgitab koostööle.