Tegevus

Aruanne 1996

1996. aasta alguses toimus koostöös Justiitsministeeriumiga Eesti Raamatukoguvõrgu Konsortsiumi ELNET põhikirja täiustamine ja juriidilise staatuse täpsustamine. Aprillis esitati põhikiri valitsusse kui juriidiliste isikute mittetulundusühing asukohaga Eesti Rahvusraamatukogus. Aasta jooksul on peetud 17 koosolekut – jätkus integreeritud raamatukogusüsteemi (IRS) valimine ja A.W.Melloni fondile projekti ja taotluste esitamine. Lõplik valik toimus kahe IRS vahel:
– INNOPAC (Innovative Interfaces, USA)
– ALEPH (Exlibris, Iisrael)

Mais 1996.a. valiti Eesti Raamatukoguvõrgu baassüsteemiks IRS INNOPAC. Projekti tutvustamiseks ja Eesti riigi poolseks finantseerimise jätkamiseks organiseeriti RRs koostöös NORDINFOga 25.-26.aprillil seminar kõrgematele riigiametnikele “Balti riikide infopoliitika”.

Maikuus toimusid läbirääkimised firma Innovative Interfaces esindajatega. Kirjutati alla “Memorandum of understanding”, milles firma kohustus süsteemi INNOPAC ostu doteerima 700 000 dollariga.

Koostöös Eesti CIESIN keskusega taotleti ja saadi raha Avatud Eesti Fondilt optilise kaabli ehitamiseks RRi ja Eesti Teadus- ja õppeasutuste võrgu EENET tugikeskuse vahele, mis suurendab riigisisese infovahetuse kiirust mitmekordseks.

1.juulist võeti tööle konsortsiumi direktor-asjaajajaks hr. Aarne Kurjamaa.
Koostati ja juunis saadeti USA-sse projekt-taotlus (800 lk, 5 köidet) Andrew W. Melloni Fondile stipendiumi saamiseks.

Juunis kanti ELNET Konsortsium Eesti ettevõtete registrisse kui mittetulundusühing ja eraõiguslik juriidiline isik. Septembris eraldati Melloni fondi poolt konsortsiumile 580 000 USD. Avati arve Tallinna Pangas.

INNOPACi juurutamiseks on alustatud järgmiste töödega:

  1. alustati olulisemate andmebaaside konverteerimise programmide koostamisega INNOPACi keskkonda;
  2. moodustati töörühmad vastavalt INNOPACi moodulitele süsteemide parametriseerimiseks ja kirjeldamiseks;
  3. alustati läbirääkimisi firmaga INNOVATIVE Interfaces juurutamise lepingu täpsustamiseks (ajakava, nõuded süsteemile).

Mihkel Reial