E-kataloogi ESTER põhimäärus

Kinnitatud Eesti Raamatukoguvõrgu Konsortsiumi
üldkoosolekul 17.02.2016

I peatükk

ÜLDSÄTTED

1. E-kataloogi ESTER (www.ester.ee, edaspidi e-kataloog) asutaja ja pidaja on MTÜ Eesti Raamatukoguvõrgu Konsortsium (edaspidi ELNET).

2. E-kataloog on ELNETi liikmete ja partnerite raamatukogude (edaspidi liikmesraamatukogud) kogude koostist peegeldav elektrooniliselt talletatud andmekogu, millel on ühine kasutajaliides ja ühine andmete otsingut ning käitlust võimaldav tarkvara.

3. E-kataloogi haldamise eesmärk on liikmesraamatukogude bibliograafilise, norm- ja leidumusandmestiku koondamine ühtsesse korrastatud andme- kogusse ja sellele avaliku juurdepääsu võimaldamine. E-kataloog ESTER on ka Eesti rahvusbibliograafia andmebaasi (ERB) koostamise aluseks.

4. E-kataloogi ametlik nimi on „E-kataloog ESTER“, nimi inglise keeles on
„Online Catalogue ESTER“ ja vene keeles „Электронный каталог ESTER“. ESTER tuleneb kahest e-kataloogis kasutatavast MARC21 koodist: EST (eesti keel) ja ER (Eesti riik).

5. E-kataloogi visuaalse identiteedi määravad logo, logotüüp, tunnusvärvid ja tüpograafia (vt. lisa 1). Visuaalse identiteedi moonutamine ja omavoliliselt muutmine on keelatud.

6. E-kataloog on registreeritud kaubamärgina (reg. nr. 44288, vt lisa 2).

7. Juurdepääs e-kataloogile:
7.1. e-kataloog on avalik ja internetis tasuta kättesaadav;
7.2. e-kataloogile internetis juurdepääsu loomisel tuleb kasutada e-kataloogi logo või ametlikku nime;
7.3. kopeerkataloogimiseks on e-kataloogi andmed vabalt kättesaadavad kõigile Eesti raamatukogudele. Teised asutused võivad andmeid kopeerida kokkuleppel ELNETiga.

II peatükk

E-KATALOOGI KOOSTAMINE

8. E-kataloogi koostamiseks kasutatakse tarkvarafirma Innovative Interfaces Inc. integreeritud raamatukogusüsteemi Sierra (edaspidi tarkvara). Tarkvara kasutamise kohta sõlmitakse liikmete ja partneritega eraldi lepingud.

9. Bibliograafilisi, eksemplari- jm andmeid lisatakse e-kataloogi:
9.1. jooksvalt (uute väljaannete kohta liikmesraamatukogus) ;
9.2. retrospektiivselt, vastavalt liikmesraamatukogude koostatud aja- kavadele.

10. Liikmesraamatukogul on üldjuhul õigus muuta ainult enda sisestatud andmeid. Ühiste kirjete muutmise reeglid on fikseeritud dokumendis “Ühiste kirjete kasutamise kord e-kataloogis ESTER” (vt.lisa 3).

11. Kirjete koostamise alused:
11.1. Kirjete koostamise aluseks on rahvusvahelised kirjereeglid ISBD, angloameerika kataloogimisreeglid AACR2 (II osa), elektron- kataloogimise vorming MARC21, UDK liigitussüsteem, Eesti märksõnastik (EMS), normikirjed ning ELNETi töörühmade juhendid ja kokkulepped.
11.2. Bibliokirjed koostatakse alljärgneva täielikkusega:
11.2.1. rahvusteavikute kirjed vastutava liikmesraamatukogu poolt rahvusbibliograafia tasandil;
11.2.2. välisteavikute kirjed kesktasandil;
11.2.3. vajadusel on liikmesraamatukogul õigus koostada kirjeid miinimumtasandil.

III peatükk

ÕIGUSED JA KOHUSTUSED E-KATALOOGI HALDAMISEL

12. ELNET kohustub:
12.1. installeerima, haldama, arendama, turvama ja vajadusel uuendama e-kataloogi pidamiseks vajalikku keskset riist- ja tarkvara;
12.2. tegema e-kataloogi andmetest regulaarselt varukoopiaid;
12.3. kokku kutsuma töörühmi;
12.4. tagama liikmesraamatukogudele tööks vajalike juhendite olemasolu ja kontrollima pisteliselt e-kataloogi sisestatud andmete vastavust nõuetele;
12.5. koostama ja avaldama e-kataloogi kasutusjuhendeid.

13. Liikmesraamatukogud kohustuvad:
13.1. sisestama andmeid vastavalt põhimääruse punktides 10-11 toodud nõuetele;
13.2. andma õigused e-kataloogis andmete lisamiseks, muutmiseks ja kustutamiseks ainult selleks volitatud töötajatele;
13.3. volituste lõppemisel peatama töötaja õigused juurdepääsuks e-kataloogile;
13.4. tagama e-kataloogi turvalisuse oma volituste piires;
13.5. nimetama oma esindaja(d) ELNETi kokkukutsud töörühmadesse;
13.6. täitma ELNETi töörühmade juhendeid ja kokkuleppeid.

14. ELNETil on õigus liikme või partneri lahkumisel või väljaarvamisel ELNETist, selle raamatukogu andmed kataloogis säilitada (kasutajaile nähtavana või varjatult) või kustutada. ELNETist lahkumise või väljaarvamise tingimused on sätestatud tarkvara kasutamise lepingus.

IV peatükk

E-KATALOOGI RAHASTAMINE

15. E-kataloogi haldamiseks vajaliku keskse riist- ja tarkvara litsentsi- ja hoolduskulud katab ELNET põhiliselt Haridus- ja Teadusministeeriumi kaudu riigieelarvest saadud ning liikmesraamatukogude eelarvetest laekunud tulude abil.

16. ELNET peab e-kataloogi pidamise kulude kohta raamatupidamisseaduses ettenähtud korras arvestust ja annab selle kohta aru oma liikmetele ning sihtfinantseerimise ulatuses Haridus- ja Teadusministeeriumile.

LISAD

Lisa 1. Visuaalne identiteet (pdf)
Lisa 2. Kaubamärgina registreerimise tunnistus (pdf)
Lisa 3. Ühiste kirjete kasutamise kord (pdf)