E-varamu portaali põhimäärus

Kinnitatud Eesti Raamatukoguvõrgu Konsortsiumi
üldkoosolekul 17.02.2016

I Üldsätted

 1. E-varamu portaal ja selle toimimist tagav infosüsteem (edaspidi portaal) moodustavad veebikeskkonna, mille kaudu on kättesaadav teave portaaliga liitunud Eesti ülikoolide, mälu-, teadus- ja arendusasutuste ning teiste isikute infoallikate olemasolu kohta, milles saab infoallikaid nende metaandmete järgi otsida, leida ja sorteerida ning kasutusõiguste olemasolu korral digiteeritud infoallikaid vaadata või alla laadida.
 2. Portaali omanikuks ja haldajaks on Eesti Raamatukoguvõrgu Konsortsium (ELNET Konsortsium).
 3. Infoallikaks on teavikud, arhivaalid, museaalid ja muud inforessursid ning nende kohta käivad metaandmed (edaspidi infoallikas).
 4. Teabehaldaja on infoallikate või infoallikate andmekogumi omanik või valdaja, kellel on lõplik otsustusõigus infoallikate või nendega seotud andmete kättesaadavaks tegemise osas ning kes on liitunud või soovib liituda portaaliga (edaspidi teabehaldaja).
 5. Portaali ametlik nimi on „E-varamu portaal“, nimi inglise keeles on„E-varamu Portal“ ja vene keeles on „E-varamu портал“.
 6. Portaali veebiaadress on http://www.e-varamu.ee. Portaali kasutamine on tasuta ja selles esitatud andmed avalikud.
 7. Portaali visuaalse identiteedi moodustavad logo, logotüüp, tunnusvärvid ja tüpograafia (vt lisa). Portaali visuaalne identiteet on kaubamärgiks, mis on kaitstud õigusaktidega ettenähtud korras.

II Portaali ülesehitus, osutatavad teenused ja andmete kaitse

 1. Portaali infosüsteem koosneb järgmistest osadest:
  8.1. kasutajate ja teabehaldajate administreerimine;
  8.2. infoallikate andmehõive ja indekseerimine;
  8.3. metaandmete haldamine;
  8.4. võrguteenuste haldamine;
  8.5. väljund, mille kaudu tehakse kättesaadavaks teabehaldajate valduses olevad infoallikad ja nendega seotud teave.
 2. Portaalis või selle vahendusel osutatakse vähemalt järgmisi teenuseid:
  9.1. infoallikate metaandmete andmehõive ja indekseerimine;
  9.2. infoallikate otsing ja sorteerimine;
  9.3. infoallikate vaatamine;
  9.4. infoallikate allalaadimine;
  9.5. autenditud kasutajate täiendavad teenused.
 3. Portaal on andmete ja teenuste vahendajaks Euroopa Digitaalraamatukogu (Europeana) suhtes.
 4. Portaalis sisalduvate andmete käideldavuse, tervikluse ja konfidentsiaalsuse tagamiseks rakendatakse organisatsioonilisi, füüsilisi ja infotehnoloogilisi turvameetmeid.
 5. Portaali haldaja on õigus ühepoolselt piirata või peatada kasutaja ja teabehaldaja juurdepääs portaalile, kui on reaalne või potentsiaalne oht ohustada portaali turvalisust.
 6. Portaalis sisalduvate andmete töötlemisel rakendatakse infosüsteemide kolmeastmelise etalonturbe turvaklassi K2T2S2 ja keskmist turbeastet M (Medium).
 7. Portaali infosüsteemis säilitatud kasutajate andmeid ei tehta isikustatud kujul kättesaadavaks kolmandatele isikutele.

III Portaali haldaja õigused ja kohustused

 1. Portaali haldajal on õigus:
  15.1. Kustutada autenditud kasutaja konto, kui kasutaja ei pea kinni portaali kasutustingimustest;
  15.2. kustutada teabehaldaja konto või tema poolt lisatud teenus või andmed, kui ta ei täida portaalis kehtivaid või õigusaktidega kehtestatud nõudeid või kui osutatav teenus on aegunud;
  15.3. piirata kasutajate ja teabehaldajate juurdepääsu portaalile või selle osale, kui juurdepääsu lubamine on vastuolus portaali kasutustingimuste või õigusaktidega, sh on portaali haldajal õigus portaalist eemaldada teave või sulgeda vastav teenus;
  15.4. pakkuda portaalis infoallikate kättesaadavakstegemist toetavat täiendavat funktsionaalsust ja teenuseid;
  15.5. säilitada logis ja sessiooniandmestikus portaali tehnilisse keskkonda sisestatud andmeid ja kasutaja tegevusi.
 2. Portaali haldaja kohustused on:
  16.1. tagada portaali häireteta ja sujuv toimimine;
  16.2. hooldada ja arendada portaali ning selle infosüsteemi;
  16.3. täita portaali infosüsteemi toimimiseks ja turvameetmete tagamiseks vajalikke ülesandeid, sealhulgas administreerida autenditud kasutajaid ja teabehaldajaid, menetleda portaaliga liitumise taotlusi ning kontrollida teenuste toimimist;
  16.4. kehtestada portaali liitumis- ja käitlemistingimused teabehaldajale ning kasutustingimused, mida peab täitma kasutaja;
  16.5. juhendada teabehaldajaid portaali kaudu infoallikate ja teenuste kättesaadavaks tegemisel ning osutada kasutajatuge.

IV Teabehaldaja õigused ja kohustused

 1. Teabehaldajal on õigus:
  17.1. teha oma andmeallikad või nende metaandmed kättesaadavaks portaali kaudu;
  17.2. kasutada portaali teenuseid vastavalt sõlmitud liitumislepingule;
  17.3. saada portaali statistikat tema andmeallikate kasutatavuse osas;
  17.4. osaleda portaali infosüsteemi arendamisel, sh teha ettepanekuid portaali funktsionaalsuse, arendusvajaduste, organisatsiooni ja töökorralduse osas.
 2. 18. Teabehaldaja kohustused on:
  18.1. määrata vastutav isik, kes on kontaktisikuks portaali haldajaga suhtlemisel ning kes vastutab teenuste ja andmete edastamise ning nõuetele vastavuse kontrollimise eest;
  18.2. täita portaali liitumis- ja käitlemistingimusi ning nõudeid;
  18.3. koostada enda infoallikate ja osutatavate teenuste kirjeldamiseks metaandmed ja hoida neid ajakohasena portaalis kättesaadavaks tegemisel;
  18.4. tagada punktis 9.3. ja 9.4. nimetatud teenuste avalikkusele kättesaadavaks tegemisel nende ajakohasus ja turvameetmetele vastav toimivus;
  18.5. sulgeda teenus, mis ei ole enam ajakohane või esinevad muud asjaolud, mille tõttu teenuse osutamine ei ole enam põhjendatud;
  18.6. teavitada portaali haldajat oma teenuse pakkumisel tekkinud planeeritavatest ja erakorralistest katkestustest ning muudatustest;
  18.7. teavitada kasutajaid vähemalt 30 päeva ette teenuse sulgemisest portaali vahendusel.
 3. Portaaliga liidestumise ja selles infoallikate kättesaadavaks tegemise täpsem korraldus sätestatakse teabehaldaja ja portaali haldaja vahel sõlmitavas liitumislepingus.
 4. Teabehaldaja vastutab portaalis avalikustatud teenuse, metaandmete ajakohasuse ning teenuste kaudu kättesaadavate andmete õigsuse ja õigusaktidele vastavuse eest.

V Portaali kasutamine

 1. Avalikkusele suunatud üldkasutatavad portaali teenused on kõigile vabalt kättesaadavad, välja arvatud juhul, kui teabehaldaja on õigustatud määrama teisiti.
 2. Juurdepääsu portaalile ja selles osutatavatele teenustele tagab portaali haldaja ning portaali kaudu vahendatavatele teenustele tagab juurdepääsu teabehaldaja.
 3. Portaali kasutaja on iga isik, kes kasutab portaalis pakutavaid teenuseid ja kättesaadavaks tehtud teavet vastavalt oma vajadusele portaalis lubatud õiguste kohaselt.
 4. Portaali kasutajad on:
  24.1. külastaja ehk tuvastamata kasutaja;
  24.2. kasutaja ehk tuvastatud kasutaja.
 5. Portaali kasutaja autentimine võib toimuda:
  25.1. portaalis;
  25.2. välises infosüsteemis:
  25.3. muus õiguste haldamise infosüsteemis.
 6. Portaali kasutaja võib taotleda autenditud kasutaja õigusi, kui seda näeb ette vastav teabehaldaja või portaali kasutustingimused. Autenditud kasutaja saab lisaks üldkasutatavatele teenustele kasutada portaali poolt pakutavaid täiendavaid teenuseid ja funktsionaalsust.
 7. Portaali kasutaja esitab portaali vahendusel portaali haldajale taotluse autenditud kasutaja õiguste saamiseks. Kasutaja saab autenditud kasutajaks, kui ta nõustub portaali haldaja poolt ette antud kasutustingimustega.

VI Portaali pidamise rahastamine, järelevalve ja likvideerimine

 1. Portaali hooldus- ja arendustöid ning pidamist rahastatakse portaali haldaja eelarvest.
 2. Järelevalvet portaali pidamise seaduslikkuse üle teostatakse avaliku teabe seaduses sätestatud korras.
 3. Portaal likvideeritakse portaali haldaja otsusega, kes otsustab kokkuleppel vastava teabehaldajaga muuhulgas ka portaali infosüsteemis töödeldavate andmete tagastamise teabehaldajale või nende andmete hävitamise.

LISA

Lisa 1. Visuaalne identiteet (pdf)