E-teadusinfo programm

E-teadusinfo programm (01.01.2009 – 31.12.2014) viidi ellu Euroopa Regionaalarengu Fondi Majanduskeskkonna arendamise rakenduskava prioriteetse suuna “Eesti teadus- ja arendustegevuse konkurentsivõime tugevdamine teadusprogrammide ja kõrgkoolide ning teadusasutuste kaasajastamise kaudu” meetme “Teadusaparatuuri ja seadmete kaasajastamine” rakendamiseks.

Programmi eesmärk oli tagada Eesti teadus- ja arendusasutuste ning teadusraamatukogude varustatus elektroonilise teadusinformatsiooniga, läbi selle parandada Eesti teadus- ja arendustegevuse potentsiaali ja konkurentsivõimet. Programm toetas struktureeritud informatsiooniallikate ühishankimist ning juurdepääsu tagamist nendele.

Elektroonilise teadusinformatsiooni hankimisel on kõige tõhusamaks meetodiks teadusinformatsiooni andmebaaside kasutuslitsentside ühishanked, mis annavad olulist mastaabisäästu võrreldes teadus- ja arendusasutuste individuaalsete hangetega. Seetõttu on ühishankeid kõige otstarbekam korraldada läbi elluviija, kellel on sellel alal pikaajalised kogemused.

E-teadusinfo programm

Programmi sihtgrupiks olid Eesti teadus- ja arendusasutused ning teadlased, kelle juurdepääs elektroonilisele teadusinformatsioonile paranes.

Programmi elluviijaks oli Eesti Raamatukoguvõrgu Konsortsium, kes on asutatud raamatukogude avalike huvide ühiseks teostamiseks. Programmi raames hangitud teadusinformatsioon tehi kättesaadavaks raamatukogudele ning teadus-ja arendusasutustele. Programmi läbiviimise ettevalmistamisega, sh hangitavate e-andmebaaside nimekirja kooskõlastamine ülikoolidega, riigihangete läbiviimise tingimuste kooskõlastamine jm alustati 2009. a teisel poolel.

E-teadusinfo teiseks alamtegevuseks oli Eesti Teadusinfosüsteemi arendamine. Eesti Teadusinfosüsteemi eesmärgiks on koondada riigi teadus- ja arendustegevuse kohta käiv informatsioon süsteemseks tervikuks, võimaldamaks ressursside paremat ärakasutamist ning strateegiliste ja operatiivsete otsuste tegemist. Infosüsteem on infoallikaks nii valdkonnas tegelevatele institutsioonidele kui ka avalikkusele ning töövahendiks erineva info, protseduuride ja teenuste kasutamisel, menetlemisel ja haldamisel. E-teadusinfo programmi eesmärgiks oli olemasoleva 2004. aastast pärineva tehnilise lahenduse asendamine uue ja kaasaegsemaga.

E-teadusinfo programmi tekst (pdf). Kinnitatud haridus- ja teadusministri käskkirjaga nr 1039, 20. oktoobril 2009. a.

E-teadusinfo programmi muutmine (pdf). Kinnitatud haridus- ja teadusministri käskkirjaga nr 201, 09. märtsil 2010.

E-teadusinfo programmi muutmine (pdf). Kinnitatud haridus- ja teadusministri käskkirjaga nr 478, 20. mail 2011.