Eesti artiklite andmebaasi INDEX SCRIPTORUM ESTONIAE põhimäärus

Kinnitatud Eesti Raamatukoguvõrgu Konsortsiumi
üldkoosolekul 30.04.2009

I peatükk

ÜLDSÄTTED

 1. Eesti artiklite andmebaasi Index Scriptorum Estoniae (edaspidi andmebaas) asutaja ja pidaja on MTÜ Eesti Raamatukoguvõrgu Konsortsium (edaspidi ELNET).
 2. Andmebaas on ELNETi liikmete raamatukogudes (edaspidi liikmesraamatukogud) bibliografeeritud artiklite elektrooniliselt talletatud andmekogu. Kõik andmebaasi koostavad raamatukogud tuuakse välja andmebaasi tutvustuses.
 3. Andmebaasi pidamise eesmärk on artiklite bibliograafilise ja normandmestiku koondamine ühtsesse korrastatud andmekogusse ja sellele avaliku juurdepääsu võimaldamine.
 4. Andmebaasi ametlik nimi on „Eesti artiklite andmebaas Index Scriptorum Estoniae“, ametlik lühend ISE. Andmebaasi nimi inglise keeles on „Database of Estonian Articles Index Scriptorum Estoniae“.
 5. Andmebaasi visuaalse identiteedi määravad logo, logotüüp, tunnusvärvid ja tüpograafia (vt. lisa 1). Visuaalse identiteedi moonutamine ja omavoliliselt muutmine on keelatud.
 6. Juurdepääs andmebaasile:
  6.1. andmebaas on avalik ja internetis tasuta kättesaadav.
  6.2. andmebaasile juurdepääsu loomiseks internetis tuleb kasutada andmebaasi aadressi ise.elnet.ee ja ametlikku nime või logo.
  6.3. kopeerkataloogimiseks on andmebaasi andmed vabalt kättesaadavad kõigile Eesti raamatukogudele. Teised asutused võivad andmeid kopeerida kokkuleppel ELNETiga.

II peatükk

ANDMEBAASI KOOSTAMINE

 1. Andmebaasi koostamiseks kasutatakse tarkvarafirma Innovative Interfaces Inc. integreeritud raamatukogusüsteeme INNOPAC ja Millennium (edaspidi tarkvara). Tarkvara kasutamise kohta sõlmitakse liikmetega eraldi lepingud.
 2. Tööd andmebaasi koostamisel korraldab ELNETi andmebaasi ISE haldur.
 3. Kirjete koostamise alused.
  9.1. Andmebaasi koostamisel järgitakse dokumenti „Bibliografeerimise põhimõtted Eesti artiklite andmebaasis Index Scriptorum Estoniae“ (vt. lisa 2).
  9.2. Andmebaasi koostatakse Eestis ilmunud ja välismaal eesti keeles ilmunud kogumike, jätkväljaannete, ajakirjade ja ajalehtede põhjal. Välisteavikutest bibliografeeritakse ainult Estonicat sisaldavad artiklid.
  9.3. Kirjete koostamise aluseks on rahvusvahelised kirjereeglid ISBD, angloameerika kataloogimisreeglid AACR2 (II osa), elektronkataloogimise vorming MARC21, UDK liigitussüsteem ja Eesti märksõnastik (EMS) ning ELNETi töörühmade juhendid ja muud kokkulepped.
  9.4. Liikmesraamatukogul on üldjuhul õigus muuta ainult enda sisestatud kirjeid. Ühiste kirjete muutmise reeglid on fikseeritud dokumendis
  „Ühiste kirjete kasutamise kord andmebaasis ISE“ (vt lisa 3).
 4. Andmebaasis luuakse nimetatud liikmesraamatukogude vastutamisel järgmised teemabaasid.
  Teemabaas Vastutav liikmesraamatukogu
  ISE haridus Tallinna Ülikooli Akadeemiline Raamatukogu
  ISE humanitaaria Eesti Rahvusraamatukogu
  ISE keel ja kirjandus Eesti Rahvusraamatukogu Tartu Ülikooli Raamatukogu
  ISE kunst, muusika, teater, film Eesti Rahvusraamatukogu
  ISE loodus- ja täppisteadused Tallinna Ülikooli Akadeemiline Raamatukogu, Tartu Ülikooli Raamatukogu
  ISE maamajandus ja keskkond Eesti Maaülikooli Raamatukogu
  ISE meditsiin ja tervishoid Tallinna Ülikooli Akadeemiline Raamatukogu, Tartu Ülikooli Raamatukogu
  ISE sport, turism, vaba aeg Tallinna Keskraamatukogu, Tartu O.Lutsu nim. Linnaraamatukogu
  ISE tehnika, tööstus, ehitus, IT Tallinna Tehnikaülikooli Raamatukogu
  ISE ühiskonnateadused Eesti Rahvusraamatukogu
 5. Teemabaasi sisu on määratud UDK alusel. Artiklikirjed võivad kuuluda samaaegselt mitmesse teemabaasi.
 6. Teemabaasi eest vastutava liikmesraamatukogu ülesanded:
  12.1. jälgida kokkulepitud väljaannete nimekirjast ja bibliografeerimise tempost kinni pidamist antud teemabaasi ulatuses;
  12.2. monitoorida teemabaasi selle kvaliteedi tagamiseks;
  12.3. tegeleda kasutajate tagasisidega antud teemabaasi piires;
  12.4. tagada temaatika hõlmavus arvestades võimalikult laia kasutajate ringi;
  12.5. jagatud vastutusega teemabaaside puhul leppida vastutavatel liikmesraamatukogudel omavahel kokku, milles jagatud vastutus seisneb (kokkulepped kinnitab ELNETi andmebaasi ISE töörühm).
 7. Samas keskkonnas on liikmesraamatukogudel õigus luua ka institutsionaalseid alambaase, mis võivad kirjeldada peale artiklite ka muid teavikutüüpe (sh monograafiaid).
  13.1. Täiendavates alambaasides sisalduvad artiklikirjed lisatakse ka teemabaasidesse ja artiklikirjete ühisotsingusse, monograafia- jt kirjeid ühisotsingusse ei lisata.
  13.2. Institutsionaalsetel alambaasidel on oma nimi ja visuaalne identiteet, mille üle otsustab vastava alambaasi eest vastutav liikmesraamatukogu (institutsionaalsete alambaaside kujundusele esitatud nõuded vt lisa 1).

III peatükk

ÕIGUSED JA KOHUSTUSED ANDMEBAASI HALDAMISEL

 1. ELNET kohustub:
  14.1 installeerima, haldama, arendama, turvama ja vajadusel uuendama andmebaasi pidamiseks vajalikku keskset tarkvara ning riistvara (st Tallinna server asukohaga Eesti Rahvusraamatukogus);
  14.2. tegema andmebaasi andmetest regulaarselt varukoopiaid;
  14.3. pidama koosseisus andmebaasi haldurit;
  14.4. tagama liikmesraamatukogudele tööks vajalike juhendite olemasolu ja kontrollima pisteliselt kataloogi sisestatud andmete vastavust nõuetele;
  14.5. koostama ja avaldama andmebaasi kasutusjuhendeid.
 2. Liikmesraamatukogud kohustuvad:
  15.1. Sisestama andmeid vastavalt põhimääruse punktis 9 toodud nõuetele;
  15.2. andma õigused andmebaasis andmete lisamiseks, muutmiseks ja kustutamiseks selleks volitatud töötajatele;
  15.3. volituste lõppemisel peatama töötaja õigused juurdepääsuks andmebaasile;
  15.4. tagama andmebaasi turvalisuse oma volituste piires;
  15.5. nimetama oma esindaja(d) ELNETi andmebaasi ISE töörühma;
  15.6. täitma ELNETi töörühmade juhendeid ja kokkuleppeid.
 3. ELNETil on õigus liikme lahkumisel või väljaarvamisel ELNETist, selle liikmesraamatukogu andmed andmebaasis säilitada või kustutada. ELNETist lahkumise või väljaarvamise tingimused on sätestatud tarkvara kasutamise lepingus.

IV peatükk

ANDMEBAASI RAHASTAMINE

 1. Andmebaasi haldamiseks vajaliku keskse riist- ja tarkvara litsentsi- ja hoolduskulud katab ELNET põhiliselt Haridus- ja Teadusministeeriumi kaudu riigieelarvest saadud ning liikmesraamatukogude eelarvetest laekunud tulude abil.
 2. Institutsionaalsete alambaaside loomise ja arendamisega seotud kulud katab vastutav liikmesraamatukogu.
 3. ELNET peab andmebaasi pidamise kulude kohta raamatupidamisseaduses ettenähtud korras arvestust ja annab selle kohta aru liikmetele ning sihtfinantseerimise ulatuses Haridus- ja Teadusministeeriumile.

LISAD

Lisa 1. Visuaalne identiteet (pdf)
Lisa 2. Bibliografeerimise põhimõtted (pdf)
Lisa 3. Ühiste kirjete kasutamise kord (pdf)