Andmebaaside hankimisest

ELNET Konsortsium peab oma liikmete nimel läbirääkimisi juhtivate teaduskirjastustega, et tagada Eesti teadlastele, õppejõududele ja üliõpilastele võimalikult lai takistuseta ligipääs olulistele teadusandmebaasidele.

Elektroonilise teadusinformatsiooni hankimisel on kõige tõhusamaks meetodiks teadusinformatsiooni andmebaaside kasutuslitsentside ühishanked, mis annavad olulist säästu võrreldes teadus- ja arendusasutuste individuaalsete hangetega. ELNET Konsortsium osaleb rahvusvahelises raamatukogude võrgustikus EIFL (Electronic Information for Libraries), mis on aidanud läbirääkimiste mastaapi oluliselt suurendada ning saavutada paremaid tingimusi litsentsilepingute sõlmimisel oluliste teaduskirjastustega.

Teadusandmebaaside ühistellimustega alustati üle 20 aasta tagasi, aastate jooksul on andmebaaside arv ja tellimuste maht kasvanud, viimastel aastatel aga jäänud suhteliselt stabiilseks.

Teadusinfo finantseerimise kord on reguleeritud haridus- ja teadusministri 17.01.2012. a määrusega nr 2 „Teadusraamatukogude ühtse komplekteerimiskava koostamise põhimõtted ja teadusraamatukogude teadusinformatsiooni finantseerimise taotlemise, taotluste läbivaatamise ning finantseerimise otsustamise kord“.

Teadusinformatsiooni hankimist ülikooliraamatukogudele finantseeritakse riigieelarvest Haridus- ja Teadusministeeriumi eelarve kaudu.

Alates 2014. aastast on teadusraamatukogudele teadusinformatsiooni hankimiseks riigieelarves ette nähtud vahendite kogumahust eraldatud 62% elektroonilise teadusinformatsiooni ühishangete finantseerimiseks läbi ELNET Konsortsiumi. 2019. aastal eraldati ELNETile teadusandmebaaside hankimiseks 3,5 milj. eurot.

Ühishangete töögrupi kaudu selgitatakse välja raamatukogude ühishuvid ning antakse tagasisidet proovikasutuse andmebaaside vajalikkuse kohta. Ühiseid läbirääkimisi lepingute sõlmimiseks alustatakse juhul, kui huvi on avaldanud mitu raamatukogu ja ühistellimus tõotab ressursside kokkuhoidu võrreldes individuaaltellimusega.

Teadusraamatukogudel on õigus esitada taotlusi elektroonilise teadusinformatsiooni ühishangete finantseerimiseks läbi Eesti Raamatukoguvõrgu Konsortsiumi.

Lisainfo: e-väljaannete ühishangete projekti juht Marika Meltsas.

Vaata ka

EBSCO andmebaaside kasutamine